Category Archives: శ్లోకాలు

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయం -2

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయం -2

11-యస్మిన్ శీతోస్తి కృష్ణ వర్త్మా-యం ఖే గమయతి సమీరణాత్మా

సయయే యస్సూక్ష్మ స్తూలాత్మా –సోయం శ్రీ హనుమాన్ పరమాత్మా

తాత్పర్యం –ఎవరికి అగ్ని చల్లగా ఉంటుందో ,ఎవరు ఆకాశం లో గాలిలో విహరిస్తారో ,ఎవరు సమయానుకూలంగా సూక్ష్మ అతి సూక్ష్మ రూఒపాలు దరిస్తారో  అలాంటి పరమాత్మ శ్రీహనుమత్ప్రభువు .

12-భక్తిస్చేత్కిం స్వాధ్యాయేన –స్మరణం చేత్కింమంత్ర జపేన

ఆర్తిస్చేత్కిం శుచితాపేన – లయతా చేత్కీంస్తుతి పఠనేన.

తా—భక్తీ లో మునిగిన వాడికి వేదం పఠఠనం ఎందుకు?ఆర్త హృదయం ఉంటె ప్రాయశ్చిత్తం దేనికి?భక్తీ తో ఆనంద నాట్య మాడేవానికి స్తోత్ర పాఠాలేల?

13-శబ్దార్ధ వ్యాక్రుతి విష యేషు –భక్త్యా వేశప్రోల్లాశేషు

భక్త శిఖండిః దుస్సంగేషు –హనుమత్తుల్యో నహి లోకేషు .

తా-వ్యాకరణం లోను భక్తీ ఆవేశం తో గంతులు వేయటం లో ,భక్తీ ప్రభావం లో దురితాల ధూళిని వదిలించటానికి హనుమంతునికి సాటి ముల్లోకాలలో ఎవరూ లేరు .

14-రామేత్యను పద ముద్గాయంతం –సులలిత సురుచిర పదోచ్చలంతం

కృత కరతాళం శిరసి వహంతం –ప్రణ మానస్సంతం శ్రీ హనుమంతం .

తా—అనుక్షణ రామ నామ గానలోలుడై ,కరతాళ ధ్వనులతో సుందర పదార  విందాలతో గంతులేస్తూ  రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సున ఉంచుకొనే శ్రీహనుమంతునికి వందనం .

15-శ్రీరమేత్యాలాప పదాని –మునీంద్ర వీణా శిలాతలాని

కృత్వా సంయగ్ద్రవ రూపాణి-చక్షుర్వీణే  లగ్నేతాని .

తా—శ్రీరామ అనే పదం ఆలాపిస్తే శిలా తలాలు  కరిగి పోతున్నాయి .వాటికి ఆనించిన వీణలు కరిగిన ఆరాతి ద్రవం లో చిక్కుకోన్నాయి .

16-సమ సమతాం హనుమతే నితాంతం సమ విశదయతాం హర్ష స్వాంతం

వ్యస్మరతాం స్వాగమ వృత్తాంతం –సమ పశ్యతాం స్వ వీణా క్రాంతం .

తా—అలాశిలా ద్రవం లో చిక్కుకు పోయిన వీణలను గురించి ఆలోచిస్తూ తాము వచ్చిన పని మరిచిపోయి నారద ,తుంబురులు తమమనసు పొందిన ఆనందాన్ని తెలియ జేస్తూ వినయంగా వంగి నమస్కరిస్తున్నారు .

17- తం కపి వర్యం మౌనిఖ్యాతౌ –దృష్ట్వా దృష్ట్వా సమ్యక్ ప్రీతౌ

భక్త్యా ముకుళిత హస్తౌ జాతౌ –తౌ ద్వౌ కృతార్ధ తామాయాతౌ ‘’

తా-ఆ విధంగా ఆ ఇద్దరు మునులు కపివరుని చూసిన కొద్దీ ప్రేమ పొంగి ,చేతులు జోడించి నిలబడి తమ జన్మలు సార్ధక మైనట్లు భావించారు .

18-రామాలాపం విరతం కృత్వా –హనుమాన్ తౌ గాపయితుం మత్వా

ఉభౌ యువాం గాయత మిత్యుక్త్వా –తిస్టతి కరతాళం  గమయిత్వా .-

తా—అప్పుడు హనుమ శ్రీరామ గానాలాపం ఆపి ,ఎదుట అత్యంత విధేయంగా నిలబడిన ఆ ఇద్దరు మునులను రామనామ గానంచేయమని ,తాళాలు అందజేయటానికి సిద్ధం గా ఉన్నాడు .

19-ఆదౌ తుంబుర ఉవాచ –భక్త్యర్దీవ సముత్తిస్టన్ ప్రీత్యా

సంజ్ఞ ప తేశ్రీ కపయే –సన్నమితాంగః కృతాంజలిః.

తా—మొదటగా తుంబురుడు భక్తీ ఆవేశం కలగలుపుగా నమస్కారం చేసి శ్రీ హనుమత్ప్రభువుతో ఇలా మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు ,

20 –నిరస్త సమస్త దురిత వ్రాతం –మామిహ విద్యా గర్వా పేతం

సుజన వినీతం సాదుపునీతం –కరోతి హనుమాన్ యుష్మద్గీతం .

తా-తుంబురుడు హనుమతో ‘’హనుమ స్వామీ!నువ్వు చేసిన భక్తీ గాన లహరి విశ్వ వ్యాప్తమై పాపాలన్నిటిని పటా పంచలు చేసింది . నావిద్యా గర్వాన్ని అణచి వేసింది .సుజనత్వాన్నిచ్చి పవిత్రుడిని  చేసింది .

సశేషం

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -23-12-14-ఉయ్యూరు

 

 

 

 

 

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయం – రచన –స్వర్గీయ శ్రీ గురజాడ పూర్ణ చంద్ర శర్మ గారుతెలుగు పండితులు -గురజాడ –కృష్ణా జిల్లా –రచనా కాలం -11-2-1976-

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయం

రచన –స్వర్గీయ శ్రీ గురజాడ పూర్ణ చంద్ర శర్మ గారుతెలుగు పండితులు -గురజాడ –కృష్ణా జిల్లా  –రచనా కాలం -11-2-1976-

ఉయ్యూరు జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ లో మేము తొమ్మిదీ పది తరగతులు చదువుతున్నప్పుడు మాకు తెలుగు బోధించిన గురు వరేన్యులు శ్రీ గురజాడ పూర్ణ చంద్ర శర్మగారు .చక్కగా బోధిస్తూ ఎన్నో మంచికధలను ధారావాహికం గా చెప్పి వినోద విజ్ఞానాలు కలిగించేవారు .వారు నిత్యం గురజాడ నుండి సైకిల్ పై వచ్చేవారు .చాలా సౌమ్యులు నెమ్మది స్వభావులు .సన్నగా మాట్లాడినా స్పుటం గా వినిపించేది .గొప్ప బోధకులు. వారంటే శిశ్యు  లందరికి అమిత గౌరవం ఉండేది  చిరునవ్వు తప్ప ఎప్పుడూ కోపం వారిలో మేము చూడలేదు .తెల్లనిపంచా చొక్కా పై పంచె తో సరిపడా రూపం వారిది .నల్ల చాదుబొట్టు పెట్టుకొనే వారు ఎర్రగా  వెడల్పైన  ముఖం తో కనిపించేవారు .నాపై శిష్య వాత్సల్యం ఎక్కువగా ఉండేది .అప్పుడే మా నాన్న గారు మృత్యుంజయ శాస్త్రిగారూ మా హైస్కూల్ లో తెలుగు పండితులుగా ఉన్నారు .వీరిద్దరికీ ఒకరంటే మరొకరికి  అమిత  గౌరవ భావన ఉండేది .శర్మగారుబందరుకు చెందిన ప్రఖ్యాత కవి గురజాడ రాఘవ శర్మ గారికి  పెదనాన్నగారి  కుమారుడు .

శర్మ గారు గురజాడలో కాపురం ఉండగా   కపి రూపం లో శ్రీ ఆంజనేయస్వామి స్వప్నం లో కనిపించగా తనను ఏదైనా  ఆయనపై కావ్యం రాయమని ఆదేశించారేమోనన్న భావన కలిగి ప్రారంభిస్తే అది ‘’శ్రీ సువర్చలాంజ నేయం ‘’గా సంస్కృత శ్లోకాలలో పరంపరగా ధారగా వెలువడిందట .పూర్తీ అవగానే శర్మ గారి పేద తండ్రిగారి కనిష్ట పుత్రులు  గురజాడ గోపాల కృష్ణ మూర్తి గారు గురజాడ శ్రీ కోదండ రామాలయ ధర్మ కర్తగా పుస్తకాన్ని ముద్రించి శ్రీరాముని ఎదుట ప్రతిష్టితుడైన శ్రీ ఆంజనేయస్వామికి 11-2-1976 శ్రీ రాక్షస నామ సంవత్సర భీష్మ ఏకాదశి నాడు అంకిత మిచ్చే ఏర్పాటు చేశారు .సంస్కృత శ్లోకాలకు శర్మ గారే చిక్కని సరళ తాత్పర్యం రాశారు . ఈ పుస్తకాన్ని  మా సువర్చలాంజనేయ స్వామిదేవాలయ అర్చక స్వామి ఛి వేదాంతం మురళీ కృష్ణ సంపాదించి నాకు ఇచ్చాడు.

13-5-2015 శ్రీ హనుమజ్జయంతి నాడు స్వామి వారల శాంతికల్యాణ మహోత్సవం లో నేను రాసిన ‘’దర్శనీయ ఆంజనేయ దేవాలయాలు ‘’గ్రంధం(నేను రాసిన పదవ పుస్తకం –సరస భారతి ప్రచురించే పదిహేనవ పుస్తకం ) ఆవిష్కరణ చేయ బోతున్నాముకనుక   అందులో మా గురువుగారు రాసిన ‘’శ్రీ సువర్చలాన్జనేయం ‘’ ను చేర్చాలని భావిస్తూ , ఈ రోజు నుంచి దీనిని ధారావాహికం గా మీకు అంద జేస్తున్నాను .మాస్టారు రాసిన ‘’గురజాడ గ్రామం ‘’బదులు ‘’ఉయ్యూరు గ్రామం ‘’అని మాత్రమె మారుస్తున్నాను .మిగతాది అంతా యధాతధం గా ఉంటుంది .మ మాస్టారి సంస్కృత రచనా పాండిత్యం ఈ పుస్తకం చదివే దాకా నాకు తెలియదు .వారిని మీ అందరికీ పరిచయం చేసి శిష్యుడిగా నా ధర్మాన్ని నేరవేరుస్తున్నాను .గురువుగారు శర్మగారికి వినయ విధేయతలతో శిరసు వంచి పాదాభి వందనం చేస్తూ  గురూణం తీర్చుకొంటున్నాను .మీ -గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –ఉయ్యూరు -22-12-14-

‘’నాలీ కాక్ష  మలీకాక్షం ,వాగేషయ మగేశయం –విపుంగవ ధ్వజం  ధామ పుంగవ ధ్వజ మాశ్రయే ‘’

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయం

1-శ్రీ మద్విద్యా దానోద్దండం –అపశబ్ద దోష రిపు ప్రచండం

హస్తే స్వాత్మీయ దంత దండం –వందే ప్రణవ స్వరూప తుండం

తాత్పర్యం –అన్నివిద్యలను దానం చేయటం లో ప్రసిద్ధుడు ,అపశాబ్దాలను దగ్గరికి రానీయని వాడు ,చేతిలో దంతం అనే ఆయుధాన్ని ధరించిన వాడు అయిన ఓంకార వక్ర తుండు(వినాయకుదు )నికి నమస్కారం .

2-ఉయ్యూరు (గురజాడ )పురే సంస్థిత వంతం –సతీసుతద్వయ శోభిత వంతం –

ద్రుత చంద్ర పదం  శ్రీ భగవంతం –వందే సదర్ధ వితరణ వంతం

తా—ఉయ్యూరు (గురజాడ)పురం లో వేంచేసి చంద్రుని వంటి ముఖం తో దేవేరితో ,పుత్ర ద్వయం తో శోభిల్లి సకలార్ధాలను అనుగ్రహించే భగ వంతునికి నమస్కారం .

3-శ్రీ హనుమంతం వింధ్య –స్థిత పారిజాత తరువార మూలం

ద్రష్టుం తుంబుర నారద –మునీ ఆదాద్యౌ సమాయాతౌ ‘’

తా—వింధ్యపర్వత సానువుల్లో పారిజాత వృక్ష మూలం లో విలసిల్లె శ్రీ హనుమత్ప్రభు దర్శనం కోసం నారద ,తుంబురులు సంతోషం తో వచ్చారు .

4-అన్యోన్యాదర పూర్వక –నమః ప్రదర్శిత మధసంద్రు తాంజలిః

శిలా తలయోః రుపరి స-న్యవేశ యత్తౌ కపి శ్రేస్టః

తా—పరస్పరం ఆదరంగా పలకరించు కొని కపి శ్రేష్టుడు హనుమంతుడు అంజలి బద్ధుడై వాళ్ళిద్దరినీ తన ఎదుట ఉన్న శిలా పీఠం పై కూర్చో బెట్టాడు .

5-భగవతి హనుమతి ధృత్వా  మోదం –కుర్వతి మధురం రామ నినాదం

సధ రతి బాష్ప వారి యశోదం-సముత్తి తౌ  తే వక్తుం వాదం

తా-హనుమ దివ్య రామనామ సంస్మరణ చేసిన వదనం తో కళ్ళనుండి బాష్పదార కారుతుండగా నారద  తుంబురులిద్దరూ ఆశ్చర్యం గా నిలబడి మాట్లాడటం ప్రారంభించారు .

6-రామేత్యేకే నైవాప దేశే –భారా తై స్తైర్బహు భేదేన

హనుమతి గాయతి సతి మోదేవ –తౌ యుక్తౌ విస్మయ నాదేన.

తా-భావ రాగ తళ యుక్తం గా అనేక విధాల రామ నామ దివ్య నామ సంకీర్తన తో ధన్యడయ్యే హనుమంతుని భక్తీ తత్పరతను చూసి  ఆశ్చర్య పడ్డారు .

7స బాష్ప వారి స్వార్తిర్యదిన –సమహా పుణ్యం బాష్పం యదిన

స మహా సిద్ధిఃపుణ్యం యదిన స పరం పశ్యతి సిద్ధిర్యదిన

తా–మనసులో ఆర్తి కలిగితేనే కన్నీరోస్తుంది .అలా స్రవించటం పుణ్యం .ఆ పుణ్య ప్రాప్తి వల్లనే మహాసిద్ధి .ఆ సిద్ధి పరలోకప్రాప్తికి సాధనం ..

8-శ్రీమన్మునీశ్వరౌ తౌ-స్వహృది స్తోత్రం ముదా కురుతాం తదా

శ్రీ రామ రామ రామే త్సుచ్చ్రై ర్గాయతి కపి శ్రేస్టే’’

తా-శ్రీరామ రామ అని ఎలుగెత్తి పాడే ఆ వానర శ్రేస్టూని చూసి మునీశ్వరులిద్దరూ స్తోత్రాలు చేశారు .

9-దృష్ట్వా దృష్ట్వా శ్రీ హనుమంతం –సంతుస్టువతు ర్బహు గాయంతం

పాదోక్షేపణ గతి నృత్యంతం –తౌ మే నాతేమహిమా వంతం .

తా—రామనామ గాన పారవశ్యం తో చిందులు దొక్కే హనుమాన్ ను కంటి రెప్ప వాల్చకుండా చూస్తూ ఆంజనేయుని మహిమను తెలుసుకొన్నారు .

10 –నిశ్చల చిత్తః కోవా భవతి –సు చిరంజీవీ కోవా భవతి

భూష్ణు ర్బ్రహ్మా కోవా భవతి-సమహాత్మా శ్రీ హనుమాన్ భవతి

తా—నిశ్చల చిత్తుడు ఎవరు?చిరంజీవి ఎవరు?భవిష్యత్తులో బ్రహ్మ అయ్యేది ఎవరు ?ఎవరోకాదు –ఆ మహాత్ముడు శ్రీ హనుమత్ ప్రభువే .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -22-12-14-ఉయ్యూరు

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ ఫోటోలు

ఈ స్లైడ్ ప్రదర్శన కోసం జావాస్క్రిప్ట్ అవసరం.

వ్యాఖ్యానించండి

డిసెంబర్ 26, 2012 · 1:53 ఉద.

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం -8 (చివరి భాగం )

  శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం -8  (చివరి భాగం )

 

      –‘’ఓరోరి దేవారులారా !అదే ,వానరం బట్టి ,చల్లార్డ్చి పో బుచ్చుడీ యంచు ,దేవారులం బంప ,వారందరున్ నిన్ను బట్టంగ నేతేన్చుటల్ ,చూచి ,యోక్కింటి పై ,నుండి యోక్కింటి కిం దాటుచున్ జిక్కకం జిక్కులం బెట్టగా ,నంతలో ,బావక జ్వాలలం బేర్చి ,రాకాసులం జుట్టు ముట్టంగ ,నం బట్టుటల్ మాని ,నిన్ బట్టుడీ యంచు ,బోట్టల్గదల్పంగా శక్యమ్బునుం గాక ,యట్టట్టు రా యంచు అట్టట్టు పోయంచు ,నోల్లెంది కాల్లాడకన్ ద్రోబ్బి ,ద్రోబ్బిల్ల చె ద్రొక్కి ,త్రోక్కిల్ల చె పిల్లలుం దల్లులున్ గానకన్ ,నుగ్గు నూచంబుగా ,జాప కట్టి ,ధరణ మ్రోగ్గా ,నాలో బోగల్గన్నులం గప్ప ,దావాగ్ని లో గూలగా ,బంక్తి కన్తానుజున్దాది గా దానవుల్ ,రావణుం జూచి ,హా !తప్పునే కీడు ,లోకైక మాతన్ ,మహా సత్యశీ లన్ ,మహీజాతాన్ ,సీతనుం బాపి ,నీ వెంతయున్ బుద్ధి హీనున్దవై ,తెచ్చి ఈ లంకలో బెట్ట ,నీ వంక నీ లంకకున్ ,జేటు వాటిల్లే ,సీతా మహాదేవి గోడేళ్ళ జేకూడే ,నా గొడుకుం దోడుగా నేపుమై ,దండ దరుమ్డునున్ ,బోరి ,నీ లంకలో ,జొచ్చె ,నిన్కేమి సుద్దుల్ ?వివాదంబు లేలా ?విలోకింపు మంచున్ ,బట పంచాలి ,రోదన ద్వానముల్ నిండి యుండంగ ,దత్పట్టణా వస్తయుం జూచి ,బృందారకానీకమా నంద మున్ బొంది ,యత్యద్భుతం బంది ,వేగన్ నిమేశంబులో ,లంక నిర్దూమ దామంబు జేసి ,వాలంబునన్ ,మండువైశ్వానర జ్వాల లంటించి ,మున్నీటి లో ముంచి ,మోదంబు తో వచ్చి ,వైదేహికిన్ మ్రొక్కి ,హర్షించి ,దీవించి ,పోమ్మంచు సేల్వీయగా ,సాగుచున్ ,గేరుచున్ ,సాగరం బచ్చుగా దాటి ,సుగ్రీవు నాజ్నా ప్రభావంబునన్ ,మించు నారామ సీమన్ వడిన్ బోయి ,యా మ్రాకులం బ్రాకి ,మాకందముల్ గ్రోలి ,యానందమున్ బొంది ,యుండంగ ,నచ్చోట గాపున్న వారెల్ల ,వీక్షించి ,సుగ్రీవుకుం దూరు జేర్ప ,న్వడిం బోయి ,దేవా !ఇదో నేడు హన్మంతుడన్వాడు మా వాడకున్ వచ్చి ,జున్నుల్ తగన్ రేచి ,పండుల్ తగన్ మెక్కి ,మేమెంతయున్ దోలినన్ ,బోక మమ్ముం బడన్ నూకి ,బల్పంది,యా నీ వనం బెల్ల గ్రీడింపు చున్నాడు ,ఆ వానరుం బట్టితే నోడ్లనుం బంపుమీ యంచు ,ణా వార్తయుం జెప్ప ,శ్రీ రాము కార్యంబు సిద్ధించే గాబోలు ,లేకున్న ,ణా  యాజ్న యుం మీరునే యంచు ,వారిన దగన్ బంపి యా రామ భూపాలుతో ,జెప్పగా ,రామ భూపాలుడున్ వాని రావింపు మంచాన తీయంగా వారందరున్ గూడి నీ పాలి కేతెంచి ,నీ సోంపు దీపింప ,నిన్ సన్నుతుల్ సేయుచు న్నాకపుల్ ,గుంపులుం గట్టి ,శీఘ్రం బు గా దొర్లి ,మీ ఫాల మా రామ భూపాలు పాదార విన్దముల్ సోక ,సాష్టాంగ దండ ప్రణామంబు లుం జేసి ,శిరో రత్నంబు ,నచ్చెంగటన్ బెట్టి ,నిల్వంగా ,గారుణ్య సాన్ద్రుమ్డు ,గాంభీర్య ద్ర్యుమ్డు ,నీ శౌర్య ధైర్యంబు లెక్కించి ,నీ కోర్కు లెల్లన్ బ్రసాదించే ,నీ వంటి వేల్పుం బ్రశంసింప నాకున్ దరంబా ,ధరన్ బాప చిత్తుండ ,మర్త్యుమ్డ ,నా జిహ్వాయందేల్ల కాలంబు నున్నిల్చి ,నన్నేలి రక్షిమ్పుమీ !లక్ష్మణ ప్రాణ సంరక్ష నోపాయ ,సంజీవి రాయా !కనద్వజ్ర కాయా !అహో మూర్విడి గ్రామ సంవాసిత శ్రేయ ,!పూజా విధేయా !యటంచున్ ,జమత్కార భాషా విశేశోన్నతి న్నర్ది గావిన్చేనా ర్వేల వంశాబ్ది చంద్రుండు ,కారుణ్య లబ్దాను సారుండు ,విద్వజ్జనానంద సేవా దురీణుండు ,శ్రీ వాసు దేవుండు ఈ దండకం బుర్విలో నెవ్వరున్ వ్రాసినన్ ,జెప్పినన్ ,వీనులన్ విన్న ,సర్వంకష ప్రజ్ఞా నిర్వక్ర శక్రోన్నతి న్నాయు రారోగ్య వైభవో పెతులై ,యుందు రౌ ,సోంపు మీరంగ శ్రీ రామ దాసా !యశోల్లాస దేవాన్జనేయా నమస్తే ,నమస్తే ,నమస్తే నమస్తే నమః ‘’

              శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం సమాప్తం

                ఈ దండక రచయిత –మూర్విడిగ్రామ నివాసి శ్రీ వాసు దేవ కవి (ఈ దండకాన్ని వావిల్లరామస్వామి  శాస్త్రి అండ్ సన్స్ వారు 1963 లో ప్రచురించారు .)

              మహర్నవమి శుభా కాంక్షలతో—

                    మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –23-10-12-ఉయ్యూరు 

http://sarasabharati.wordpress.com
https://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ అంజనేయ స్వామి దండకం –7

  శ్రీ అంజనేయ స్వామి దండకం –7

 

‘’యోరీ !నీ హెచ్చు ,నీ గచ్చు ,లీ తచ్చనల్ మాని ,సీతా మహాదేవినం గొంచు నొప్పించి వర్దిల్లుమీ యంచు హృద్భేదనం బైన వాక్యంబులన్ దూలు పోనాడ ,రాత్రిన్చరెంద్రుండు రోషించి ,ఈ కోతి నాతోటి భాషించుటల్ వింటిరే ,!కంటిరే!!లంకయుం న్ జొచ్చి , ,నాదౌ వనమ్బెల్ల నూటాడి ,నా దానవానీకమున్ ,ద్రుంచి ,నా సూనినిన్ జంపి ,నన్నున్ ద్రుణాకారంన్ జేసి ,నా చెంత నీవెంత ,? నేనెంత రా ?యంచు నుద్యుక్తి తో నేద్దేముల్ ,తేద్దేముల్ మిట్టరాల్పల్కు చున్నాడు ఈ దూత ,ఖండిమ్పుడీ యంచు సేల్వీయగా ,దానవేంద్రానుజుమ్దాత్మ లో జిత్తమున్ నిల్పి ,నక్తంచరాదీశ !నా మాట లాలింపు ,మెండైన నీ రీతి దుర్నీతి చె దూతలు ఘాతచే జమ్పుటల్ వింటిమే ?కంటిమే ?స్వామి కార్యమ్బులో వంచనల్ సేతురే ?దాతురా /మూతురా ?వారి సామర్ధ్యమున్ జెప్ప ,నీకేల ?కోపంబు లేకుండ ,దండించి పో బుచ్చుడీ ,ఈ సభా మధ్యమందున్న ,సభ్యుల తగంమేచ్చగా ,నిల్చి ,దైతేయ నాదుండు దండింప నూహించి ,దైతేయులం జీరి ,మీరందరీ వానరున్ బట్టి ,వాలంబున్ గాల్చి ,పోబుచ్చుడీ ,యంచు ,దేవారులంబంప ,వారందరున్ ,నన్ను బట్టంగసామర్ధ్యులే ?నాకు నిన్ జంప ,నా రామ చంద్రుండు సెలవీయ లేదంచు ,నే ,నిల్చితిం గాక ,లేకున్న నీ కండ లొండొండ భూమండలిం దొర్ల నిన్తిమ్తలున్ గాగ ,నే జించి చెండాడనా /నీకు గా బూని ,యా బ్రహ్మ రుద్రాదులుం గూడి ,ముల్లోకముల్ ఏకమై ,వచ్చినన్ దాకి నన్నేని,ముంజేత బో దట్టనా ?చిమ్మనా ?లంక మూలంబు తో గూడ వాలంబు తో జుట్టి సప్తాంబుదుల్ దాటి ,నన్నేలు రామాజ్న యున్నంతలో ,నన్ను ద్రుష్టిమ్పగా వచ్చునే ?బేలవై వ్రేలి ,బెమ్పెల్ల బోనాడుకోనేల ?నా మాట ముమ్మాటికిన్ ,నీదు చిత్తంబులో నున్చుమీ యంచు ,నచ్చోబచారించి ,లంకాపురం బెల్ల దగ్ధంము గావింప సంకల్పముంజేసి ,వాలంబు వైశ్వానర జ్వాల లంటించి ,గగ్గోలుగా నార్వ ,నా వర్తనంబెల్ల సీతా మహాదేవి తో జెప్పగా ,నాత్మలో నాత్మజున్ శాత్రవుల్పట్టిబాదిమ్పగా ,దల్లి చిత్తంబులో దత్తరం బెట్లు వాటిల్లెనో ?నా నిమిత్తంబునన్ నీకు గష్ఠంబు వాటిల్లెనా వాయుజా! యంచు నవ్వీతి హోత్రుం బ్రశంశించి ,నా తల్లి నా మీద వాత్సల్యమున్ గద్దు గాబోలు లేకున్న ,నీ పాక జ్వాలలు న్నాకు వేమ్ద్రంబు గావించు నంచున్ గడున్ సంతసంబంది ,యక్కోల్వు కూటంబున్ దాటి ,బ్రహ్మాస్త్ర మంత్రంబు నీ మంత్ర దర్పంబునన్ ద్రెంచి ,లోకంబునం దెల్ల విఖ్యాతి గావింప ,నక్కోల్వు కూటం బునుం గాల్చి యంతన్, మహా యున్నతంబైన భండారముల్ ,మత్త మాతంగ శాలల్ తురంగా లయంబుల్ ,మరిం సౌద వీధుల ,మథచ్చాత్ర పానీయ కారాగ్రుహంబుల్ మరిం గోపుర ద్వారముల్ చూచి ,ఇచ్చా విహారంబుగా ,బేర్చి ,యోన్దొండ భస్మంబు గావిమ్పగా ,దానవుల్ రావణున్ జూచి యా వార్తయున్ జెప్ప ,నే  మొక్కటి న్ జేయగా దైవ మిన్కోక్కటిన్   జేసే నంచున్ గడున్ దీన భావుందునై ,తత్తరంబంది ,ఇల్వెల్లి — !

—సశేషం –మీ గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –22-10-12—ఉయ్యూరు 

గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్
http://sarasabharati.wordpress.com
https://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం –6

 శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం –6

‘’యో ఇంద్రజిత్తా!మదోన్మత్త!ఈ రీతి గర్వంబు ణా ముందటన్ సాగునే ,యంచు నశ్వంబు లం ,సార్ధిన్ ,కేతనంబున్ ,ధరన్మ్రోగ్గ ,బెమ్పోప్ప ,లంఘించి ,నన్నెట్టి ,డాచేత మొత్తన్ ,అదృశ్యంబుగా ,మాయమై పోవ ,నాత్మ శిరో భాగామున్ వ్రయ్యలై పోయేనో యంచు ,నేమారు మస్తంబు హస్తంబునన్ బట్టి ,వీక్షిమ్పుచున్ ,మాయచే గాని సాధింప రాదంచు ,బ్రహ్మాస్త్రమున్ వింట సంధించి ,నుగ్రంబు తోడన్ ,బ్రయోగించి ,భావంబు లోనన్ విచారించి ,యా యస్త్రమున్ సంహరిమ్పంగా ,సామర్ధ్యమున్ గల్గి ,లంకేశు తో రాముశౌర్య ప్రతాప, ప్రభావంబు లం వీనులన్ జొన్పి ,మోదంబుతో బోవ నూహించి ,తా రామ భూపాలు జిత్తమందుంచి ,వాక్చుద్ధిగా ,బ్రహ్మ  మంత్రంబునన్ బ్రహ్మ పాశంబుతో నున్న సారంబునుం బీల్చి ,యున్నంత ,నా యస్త్రమున్వచ్చి ,యేదేమియున్ జేయగా ,లేక ,యా కోటి సూర్య ప్రభా భాసితంబైన కాయంబు సద్భక్తికిన్ వచ్చి ,బంధిమ్పగా ,నిన్ద్రజిత్ట్టుండుగోమ్పోయి ,దేవా !ఇదో నేడు హన్మంతుదంవాడు నాతో మహాశూరతన్ బోరి ,నా చేత జిక్కేన్ ,ఇదే తెచ్చితిన్ ,జూడుమీ యంచు ,దత్సంనిదానంబునన్ నిల్ప ,దోషాచరెంద్రుమ్డు సిమ్హాసనాసీనుడై ,కూడి కూర్చుండ ,నోద్దోలగంబెల్ల ,వీక్షించి ,దైత్యేంద్రుకంటెన్ మరిం మూరేడున్ హెచ్చుగా ,దేహమున్ బెంచి ,వాలంబు పీథంబు గావించి ,కూర్చుండగా ,రావనుమ్డంత దా రోష మంతంతకుం జేర్చి ,,కూర్చున్న చందంబు భావించి ,యో వానరా కనీ నేవు నా లంకకున్ ,రాగాతంబెమిరా !నిన్ను బాలించు వాడేవ్వడో చెప్పరా  ?నా ప్రతాపంబు ఫాలాక్షు తో గూడ ,గైలాసమున్నేట్టితిన్ ,మొట్టితిన్నిన్ద్రునిన్ ,గెల్చితిన్ ,లోక విద్రావనుమ్దంచు విఖ్యాతి గావిన్చితిన్ ,శంక యా వంతయున్ లేక ,నా లంక నిశ్శన్కనుం జూచి తే ,ఏను బోనిత్తునే ,నీదు వృత్తాంతమున్ జెప్పేదో ,లేక ఖండిన్తునో యంచు గర్జింప ,జిత్తంబు లోనన్ భయంబింతయున్ లేక తాడ్ఘాతకున్ నిల్చి ధైర్యమ్బురప్పించి ,యే ,వాయు పుత్రున్దరా ,!రామ భక్తున్దరా !రామ భూపాలుడుర్వీసుతం గాంచి ,రమ్మంచునం బంపగా ,వస్తిరా రావణా !నేను హన్మంతుడన్వాడరా ! గంటకం బేలరా !తాటకిన్ దీటడంగించేరా ,!యా సుబాహుమ్బడం గొట్టేరా !  నీదు మారీచునిన్ వైచి నారాచ దారా హతిన్ గూల్చేరా !నిన్ను బంధంబు తో బట్టి ,పాదోదులన్ముంచి ,నిన్ బాలక శ్రేణికిం ,రక్ష గావించి ,వీడ్కోల్పు వాలిం ,మహాశౌర్య శాలిం ధరన్  గూల నోక్కమ్మునన్ గూల్చేరా ! ఏలరా !గర్వమున్ మానరా !యోరి !శౌర్యంబు గల్గినన్ ,దొంగ వై సీతనుం దేత్తువో ?’’

సశేషం –మీ గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –21-10-12-ఉయ్యూరు

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం –౩

 శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం –౩

 

బంక్తి కంతుండు  డు ,భూపుత్రినిం గొంచు నీ త్రోవనుం బోయే ,నీ గంటి నంచున్ ,దగన్నోప్పగా ,జెప్పే సుగ్రీవు వ్రుత్తాంతన్తముం జెప్పగా ,బల్కు లాలించి ,సుగ్రీవునిం బిల్వ నంపించి ,నీకీ భయం బెల ?నీ లోని కార్యమ్బునుం జెప్పు మన్ననట ,మాయన్నకున్నాకు విద్వేషం గద్దు,శౌర్యంబునన్ వాలితో బోర ,నీరేడు లోకాలలో నేవ్వడున్ లేడు ,తారా సమేతంబు గా ,వాలి కిష్కింద లో నుండు ,నా వాలితో బోరి ,నిర్జింప లేకేను ,నీ యడరి పై నుండు ,నే భాను సూనుండ ,నా పేరు సుగ్రీవు ,నా మంత్రి పెరాన్జనేయుండు దేవా !దశ గ్రీవుడీ త్రోవ వైదేహినిం గొంచు బోవంగ ,మేమేల్ల జూడగ ,నచ్చోట ,దా సోమ్ములుం గట్టి ,వైవంగా ,మా వారునుం దీసి రీ సోమ్ములుం జూడుమా రామ భద్రా !ననుం భద్రమై ,ప్రోవు మీ యంచు ,నచ్చో సమర్పిపగా ,జూచి ,చిట్టాడు చిత్తంబు తో ,జానకీం గాన కే నుండ లేనంచు ,,మొహాతి రేకంబునన్ ,భూమి పై ,వరాల ,నా వేల ,సౌమిత్రి ఇట్లోప్పునే యంచు ,సంతాపమున్ మాన్పగా ,దేరి ,సుగ్రీవునిం జూచి ,నీ వంక కిష్కింద బాలిమ్పుమా ,,వాలి గర్వంబడంగించేదన్ జూడుమీ ,యంచు గోదండ మంకించి ,కాండంబు సంధించి ,వక్షంబు లక్షించి ,యా వాలి నోక్కమ్మునం గూల్చి ,సుగ్రీవు రావించి ,పట్టాభి షేకం బు గావించి ,వారందరున్ యుద్ధ సన్నద్ధు లై మాల్య వంతంబు నం జేరి యున్నార ,లా రాము నంగు లీయమ్బు నం జూడు మీ యంచు ,నచ్చో సమర్పిమ్పగా జూచి ,హా రామ భూపాలకా !నాదుప్రాణంబులం గాచి ,రక్షింప వే యంచు ఖేదంబునన్ జొక్కి ,మోదంబు దేలి యో వానరా !నీదు పేరేమి ?తల్దంద్రులేవ్వారు ?నన్నేలు వారెవ్వరో చెప్పు మన్నంత ,నా తల్లి పెరంజనీ దేవి ,యంద్రెను వాతూల పుత్రుండ ,నా నామమా యాన్జనేయుండు నన్నేలు సుగ్రీవు డేల్లప్పుడున్ భవ్య చారిత్ర –

సశేషం –మీ గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –18-10-12

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం – 2

  శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం – 2

మీ రందరీజాడనే పొందగాన్ ,సంతసంబంది ,వాలంబు జల్పించి ,శౌర్యంబు రప్పించి ,మున్నీరు దాటన్ విజ్రుమ్భించి ,ఛాయా పతిచ్చాయముల్ గేరు ణీ వజ్ర కాయంబు మిన్నంట గా బెంచి ,నీపాదముల్ ముష్టి సంధించి ,పాణిద్వయమ్బుర్వి పై నివ్వటిల్లం బ్రతిష్ఠించి ,యంగంబు గుల్కించి ,,త్వద్రోమ సంఘంబు నెక్కించి ,బాగోప్పగా ,గర్న యుగ్మంబు గ్రుక్కించి ,కొద్దిగా వెంకకున్ మేను నిక్కించి ,యాకాశ వీధీన్ సురానీక మగ్గింప గుప్పించి ,వారాశి లంఘించి ,యంతంత నాటోపలీలన్ సువేలాద్రిపై ,జేరి ,యచ్చో ద్రికూటాద్రి పై నున్నతంబైన లంకాపురం బెల్ల వీక్షించి ,సూర్యాస్తమానంబు గానిచ్చి ,సూక్ష్మావతారున్దవై ,యష్ట దిక్పాలకుల్ ఏలు పట్నంబులన్ గ్రేణి సేయంగ ,దీపించు ,లంకా పురద్వారంబు జొచ్చి పో ,నచ్చటన్ లంకినీ నామ విఖ్యాతయౌ ,హంత ణీ చెంత బల పంతముల్ బల్కుచున్ ,భీషనా కారతన్ ,ధీరతన్ ,నిల్వ ,నీ బాల స్త్రీ బాల తో జోలి నాకేల యంచున్ ,విలాసంబునం బోవ ,నా బాల చూపోప లేకాగ్రహోదగ్రతాన్ ,గట్టిగా వ్రేయ ,నా పెట్టు కత్యుగ్రతన్ మంది ,కట్టలక దీపింప ,నా లంకినింబట్టి ,దోర్దర్ప దుర్వార ముష్టిన్ బడం గృద్దితత్పట్తణంనంబెల్ల శోధించి ,హర్మ్యాంత రంగంబు లెల్లన్ విచారించి ,వైదేహినిం గాన కా వేళచింతించి ,ధైర్యంబు రప్పించి ,నల్దిక్కులన్ జూడగా –

సశేషం –మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –17-10-12—ఉయ్యూరు

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం

   సరస భారతి వీక్షకు లకు –నవ రాత్రి శుభా కాంక్షలు –శ్రీ సువర్చ లాంజనేయ స్వామి మహాత్మ్యం ‘’దారా వాహిక పూర్తీ అయిన తర్వాతా కొంత కాలం విరామం జరిగింది .మళ్ళీ ఈ రోజు నుండి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి గురించిన కొత్త దండకాలు ,వింశతి పద్యాలను  దారా వాహికం గా అంద జేస్తున్నందుకు ఆనందం గా ఉంది .

                               శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం

    శ్రీ రామామ్రుతా స్వాదు లీలా విలాస స్ఫురర ద్వజ్ర సంకాశ దేదీప్య గాత్రా !లసద్భాల భాను ప్రభా శోభితా దీప్త సంవృత్త నేత్రా !జగత్ప్రాణపుత్రా !ముని స్తోత్ర పాత్రా !సుచారిత్ర !నీ సుస్థిరానంద సౌజన్య సత్కీర్తి సత్య వ్రతానీక సుజ్ఞానముల్ ప్రస్తు తిమ్పంగనేనెంత ?నీ మూర్తి మత్వం బపేక్షించి ,నా నేర్చు చందంబునన్ నీకు పుష్పోప హారంబు గా దండకంబోక్కటిన్ జెప్పి ,యర్పించేదన్ ,గాచి రక్షించు మీ దీన రక్షా మణీ !ధీమణీ !నీ ప్రతాపంబు లోకైక విఖ్యాత జాతంబు రామాంగు లీయమ్బు రంజిల్ల చే బూని ,సద్భక్తి దండ ప్రకారంబు గావించి ,సీతా మహాదేవినిన్ గాంచి ,మోదంబు డెందంబు నమ్బొంది ,చేన్నొంద ,నందంద నా రామ నారీ విహారాటవీ గ్రామ భూముల నిలిమ్పుల్ భయమ్బంద ,భావింప గా లేని గాడంధ కారంబు చే నిర్మితం బైన మాయా బిల ద్వారంబునన్ జొచ్చి సంపాతినిన్ గాంచి క్షోణీతనూజాత వృత్తాంతముం గానవా ,యంచు లాలించి ,పాలించ వాడెంత యుం భక్తుడై హస్తముల్మోడ్చి ,యక్షీణ బాహా బలోద్దండ దుర్వారుడై ,పంక్తి కంతుండుడు భూ పుత్రినిం గొంచు నీ త్రోవనుం బోయే –

        సశేషం

                   మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –16-10-12-ఉయ్యూరు 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి

 

శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి
         గమనిక
దీనిని మధ్యమావతి రాగం లో, మిశ్ర చాపు తాళం తో పాడాలి —–ప్రతి( —-)చివర శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి అని పాడాలి 
———————————————————————————————————-—————————–
మకుట రత్న కాంతి మధిత తమిశ్రం -శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి –అరుణోదయ  రుచిరానన  కమలం —స్వర్ణ పింగల భాస్వర నేత్ర యుగళం —చలిత మకరకుండల గండ భాగం —నవమని మయ రసనా మధ్య భాగం –తరుణ రుచిరా శుభ తర వరహారం —-సమలంకృత దివ్య స్వర్నోపవీతం –కటి తట  విలసిత కాంచన చేలం –మంజు మంజీర మహిత పదాబ్జం –దినమని శత నిభ దివ్య ప్రకాశం –సకల సద్గుణ బృంద సార పయోదిం –దాస ముఖామ్భోజ దశ శత భానుం –వాల్మీకి కృత కావ్య వర సరోహంసం –శ్రిత జన కువలయ శీత మయూఖం –రామ లావన్యాభ్ర రాగ మయూరం –రామచంద్ర పద రాజీవ మధుపం —త్రుణాయత దోస్తంభ గంభీరం —సుగ్రీవ శ్రీ రామ సంధాన హేతుం –సుగ్రీవ వేదిక శ్రీ రామ వృత్తాంతం —అగ్ని సాక్షీక్రుత అర్కజ రామం –సీతా భూషణ సమర్పిత రామం-శ్రీరామ సుగ్రీవ సఖ్యోల్లాసం –వాలి వదోపాయ వర మృదు వాక్యం –సుగ్రీవ పట్టాభిషేక ప్రవీణం –వానర సేనా సమాహుత ధీరం –సకల దేశాగత శాఖా మ్రుగాలిం –రామచంద్ర దత్త రమణీయ భూషం –స్వయం ప్రభా దత్త సుఫలాతి భోజ్యం –లంకాగమనా సమలన్క్రుతదేహం –సాగరోల్లంఘన సంపూర్ణ కాయం –అబ్ది మధ్య మిత్ర నగపతి పూజ్యం –సరస మాయాధ్వాంత సూర్యప్రకాశం –చాయాగ్రహచ్చెద శమన స్వరూపం —దివ్య వేగ గోష్పదీకృత జలదిం –సువేర శిఖరాగ్ర శ్రమితాభి గమనం –లంకినీ భంజన లావణ్య హారం –లంకా వరోధ నిశ్శన్కిత హృదయం –సీతాన్వేషణ సుర శత్రు సదనం –వాయు ప్రేరిత వర వన గమనం–సీతా దర్శన చిన్తాప హరణం –రావణ దుర్వాక్య అక్షీన కోపం –సీతా నివేదిత శ్రీ రామ కుశలం –రాఘవీయ కధా రంజిత రామం –రామాన్గులీయక రామ నివేద్యం –వసుదాత్మజా దత్త వరశిరోభూషణం —అతిశయ బలదర్ప అశోక భంగం –దనుజ నివహ వన దహన దావాగ్నిం –వజ్రాయుధ ఘోర వాల కరాళం  –సప్త మంత్రి కృత శలభ క్రుశానుం –జంబు మాలీ వధ చండ ప్రతాపం –
                           అక్షకుమార సంహరణ ప్రవీణం –బ్రహ్మాస్త్ర బంధిత బ్రహ్మ వర దానం –చతుర్భాగ సైన్య చందిత రూపం –వాయు ప్రేరిత వాలాగ్ని జ్వాలం –సీతా ప్రసాదిత శీతల వాలం –వర రాక్షస గృహ వహ్ని సందిగ్ధం—  కపి దృక్    చకోర   సంగత చంద్ర బింబం –తారా చందనాది తరుచర యుక్తం –మధు వన మధు పాన మత్త కపీన్ద్రం –కౌశాలేయ కార్య కారణ సమర్ధం —రామ నివేదిత రామ వృత్తాంతం –వర విభీషణ రక్ష వాక్య నైపుణ్యం –రామ సంవర్ధితా రాక్షస సంఖ్యం —అబ్ది బంధన కార్య అమితోత్చాహం –ప్రబల జలధి సేతు బంధన నిపుణం –దూమ్రాక్షాకంపన త్రిశిర సంహారం –రామ నామాస్త్రేనా రాక్షస నాశం –రణ కర్కశ ఘోర రాజిత వేషం –రావణ ఘన యుద్ధ రామ తురంగం –మేఘనాధ శైన్య మృత్యు స్వరూపం —రక్షేంద్ర జిద్యుద్ధ లక్ష్మణ తురంగం –లక్ష్మణ మూర్చా సంరక్షణ హృదయం –సంజీవాద్రి గమన సంతోషం –కాలనేమి కృత ఘన మాయా యుక్తం –మకర బందీక్రుత మహిత పదాబ్జం –ధాన్య మాలినీ శాప దర్శిత రూపం –కాలనేమి దనుజ ఖండిత ధీరం —దిక్రుతాద్ర్యదీశ తీవ్ర ప్రకోపం –గంధర్వ శైన్య సంక్షోభ ప్రతాపం –స్తబకీక్రుత ద్రుత సంజీవనాద్రిం –భరత సంబోధిత ప్రశమిత బాణం –మాల్యవదాది మహోదధిహరణం —లక్ష్మణ ప్రాణ సంరక్ష నిలయం –సౌమిత్రి సంమోహ జలద సమీరం –అబ్ది మధ్య మధిత రాక్షస వారం –స్థూల జన్ఘాసుర తుముల సంహరణం –సిన్దూల్లంఘన జలజ సమీరం –వాల ప్రాకార సంవేష్టిత ధీరం –పాతాల లంకా ప్రవేశిత ధీరం –మత్య వల్లభ ధీర మహనీయ భీతం –మైత్రీక్రుత ధీర మత్యాధి పత్యం –దొర్దందీక్రుత ధైర్య ప్రతాపం —భిన్న తులాయంత్ర భేమ స్వరూపం –బాల రాక్షస కోటి భంజిత సత్వం –శృతి వాక్య శ్రవణ సంతోషిత స్వాంతం —మైరావణ కృత మర్మ సంవేద్యం –మైరావణ సైన్య మర్దిత సూరం –మహానీయాతి ఘోర మైరావనాజితం —దోర్దండ వ్యాఘాతి ఖండిత దైత్యం –నీలమేఘ కృత నిస్తుల రాజ్యం –
                         రామ లక్ష్మణ పూర్వ లంకాభి గమనం –సకల వానర స్తుతి సంతోష హృదయం –ప్రబల మూల బల ప్రళయ కాలాగ్నిం –రామ రావణ యుద్ధ రామ తురంగం –దశ kamtha   kamtha     విలుమ్తన దీక్షం –రాక్షసానుజ దత్త లంకాభి షేకం –పుష్పకాది రూఢప్రుద్వీశ   సహితం –సాకేత పుర వాస సాల సంయుక్తం –భక్త పాప తిమిర భాస్కర రూపం –శత కన్త్త  వదోపాయ చాతుర్య యుక్తం –ఏకైక రాక్షస ఏకైక రూపం –శత కన్స్ట   చ్చేదక సీతా ప్రబోధం –అవనిజాదిప యుక్త రాజ్య ప్రవేశం –ఆశ్వ మేధ యాగ అమితోత్చాహం –దశ శత శిరచ్చేద దీక్షా ప్రతాపం –దశ శత శిరోధార్య భాష్యాతి రిక్తం –రాక్షస సైన్య జిత భయద స్వరూపం —దశ శత శిరచ్చేద దాశరధ సూనుం -సకల సైన్యావ్రుత సాకేత వాసం –బోధిత కపివర్య పూర్ణ స్వరూపం –ఝాన్కారోచ్చాటిత ధాకినీ  శైన్యం –చలిత వాల సంవేస్తిత కాయం –యజిత రామ పాద యజురాది వాక్యం –శ్రీకాకులేశాశ్రిత మందారం –భక్త జన కాంక్షా ముక్తి విధానం –లీలా వినోదిత దాస స్వరూపం –పరిపాలిత భక్త పాద పరికల్పం –బుధ జన వేదిత పూర్ణ స్వరూపం –మోహన ఘన ”పెదముక్తీవి ”నివాసం –భద్రాచల రామ భద్ర సమేతం –వర సుందర రామ దాసాను దాసం –మంగలమంజనా మారుతి పుత్రం —  శ్రీ రామ దూతం శిరసా నామి ..రామయ్య దూతం మనసా స్మరామి –మనసా స్మరామి -మనసా స్మరామి . ;
                                                                  ఇది   – శ్రీ శ్రీ లక్ష్మణ యతీంద్రుల కృతం
                                                                             సేకరణ— గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్    10 -06 -11 .

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు