ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో 52 వ శ్రీ సుందరకాండ పారయణ 5 వ డైనచివరి రోజు 12-9-16 సోమవారం నాటి దృశ్యమాలిక

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో 52 వ శ్రీ సుందరకాండ పారయణ 5 వ డైనచివరి రోజు 12-9-16 సోమవారం నాటి దృశ్యమాలిక

19-7 16 మంగళవారం గురు పూర్ణమి నాడు ఉదయం 10 గం లకుఉయ్యూరులో మా శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి వార్ల దేవాలయం లో ప్రత్యేక శాకంబరీ పూజ చిత్ర విశేషాలు

19-7 16 మంగళవారం గురు పూర్ణమి నాడు ఉదయం 10 గం లకుఉయ్యూరులో మా శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి వార్ల దేవాలయం లో ప్రత్యేక శాకంబరీ పూజ చిత్ర విశేషాలు

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం లో 31-5-16మంగళవారం శ్రీ హనుమజ్జయంతి రోజు సాయంత్రం బాల భక్తులు మహిలాసమాజం చేసిన శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ దృశ్యాలు

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం లో 31-5-16మంగళవారం శ్రీ హనుమజ్జయంతి రోజు సాయంత్రం బాల భక్తులు మహిలాసమాజం చేసిన శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ దృశ్యాలు

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో 31-5-16 మంగళ వారం శ్రీ హనుమజ్జయంతి మహోత్సవం ఉదయం తమలపాకు పూజ అనంతరం శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి వారల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ దృశ్యాలు

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో 31-5-16 మంగళ వారం శ్రీ హనుమజ్జయంతి మహోత్సవం ఉదయం తమలపాకు పూజ అనంతరం శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి వారల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ దృశ్యాలు

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో 31-5-16 మంగళ వారం శ్రీ హనుమజ్జయంతి

మహోత్సవం ఉదయం తమలపాకు పూజ అనంతరం శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి వారల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ దృశ్యాలు

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శ్రీ హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా రెండవ రోజు సోమవారం రాత్రి స్వామి వారల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ దృశ్యాలు

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శ్రీ హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా రెండవ రోజు సోమవారం రాత్రి స్వామి వారల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవ దృశ్యాలు