Category Archives: శ్లోకాలు

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ ఫోటోలు

ఈ స్లైడ్ ప్రదర్శన కోసం జావాస్క్రిప్ట్ అవసరం.

వ్యాఖ్యానించండి

డిసెంబర్ 26, 2012 · 1:53 ఉద.

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం -8 (చివరి భాగం )

  శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం -8  (చివరి భాగం )

 

      –‘’ఓరోరి దేవారులారా !అదే ,వానరం బట్టి ,చల్లార్డ్చి పో బుచ్చుడీ యంచు ,దేవారులం బంప ,వారందరున్ నిన్ను బట్టంగ నేతేన్చుటల్ ,చూచి ,యోక్కింటి పై ,నుండి యోక్కింటి కిం దాటుచున్ జిక్కకం జిక్కులం బెట్టగా ,నంతలో ,బావక జ్వాలలం బేర్చి ,రాకాసులం జుట్టు ముట్టంగ ,నం బట్టుటల్ మాని ,నిన్ బట్టుడీ యంచు ,బోట్టల్గదల్పంగా శక్యమ్బునుం గాక ,యట్టట్టు రా యంచు అట్టట్టు పోయంచు ,నోల్లెంది కాల్లాడకన్ ద్రోబ్బి ,ద్రోబ్బిల్ల చె ద్రొక్కి ,త్రోక్కిల్ల చె పిల్లలుం దల్లులున్ గానకన్ ,నుగ్గు నూచంబుగా ,జాప కట్టి ,ధరణ మ్రోగ్గా ,నాలో బోగల్గన్నులం గప్ప ,దావాగ్ని లో గూలగా ,బంక్తి కన్తానుజున్దాది గా దానవుల్ ,రావణుం జూచి ,హా !తప్పునే కీడు ,లోకైక మాతన్ ,మహా సత్యశీ లన్ ,మహీజాతాన్ ,సీతనుం బాపి ,నీ వెంతయున్ బుద్ధి హీనున్దవై ,తెచ్చి ఈ లంకలో బెట్ట ,నీ వంక నీ లంకకున్ ,జేటు వాటిల్లే ,సీతా మహాదేవి గోడేళ్ళ జేకూడే ,నా గొడుకుం దోడుగా నేపుమై ,దండ దరుమ్డునున్ ,బోరి ,నీ లంకలో ,జొచ్చె ,నిన్కేమి సుద్దుల్ ?వివాదంబు లేలా ?విలోకింపు మంచున్ ,బట పంచాలి ,రోదన ద్వానముల్ నిండి యుండంగ ,దత్పట్టణా వస్తయుం జూచి ,బృందారకానీకమా నంద మున్ బొంది ,యత్యద్భుతం బంది ,వేగన్ నిమేశంబులో ,లంక నిర్దూమ దామంబు జేసి ,వాలంబునన్ ,మండువైశ్వానర జ్వాల లంటించి ,మున్నీటి లో ముంచి ,మోదంబు తో వచ్చి ,వైదేహికిన్ మ్రొక్కి ,హర్షించి ,దీవించి ,పోమ్మంచు సేల్వీయగా ,సాగుచున్ ,గేరుచున్ ,సాగరం బచ్చుగా దాటి ,సుగ్రీవు నాజ్నా ప్రభావంబునన్ ,మించు నారామ సీమన్ వడిన్ బోయి ,యా మ్రాకులం బ్రాకి ,మాకందముల్ గ్రోలి ,యానందమున్ బొంది ,యుండంగ ,నచ్చోట గాపున్న వారెల్ల ,వీక్షించి ,సుగ్రీవుకుం దూరు జేర్ప ,న్వడిం బోయి ,దేవా !ఇదో నేడు హన్మంతుడన్వాడు మా వాడకున్ వచ్చి ,జున్నుల్ తగన్ రేచి ,పండుల్ తగన్ మెక్కి ,మేమెంతయున్ దోలినన్ ,బోక మమ్ముం బడన్ నూకి ,బల్పంది,యా నీ వనం బెల్ల గ్రీడింపు చున్నాడు ,ఆ వానరుం బట్టితే నోడ్లనుం బంపుమీ యంచు ,ణా వార్తయుం జెప్ప ,శ్రీ రాము కార్యంబు సిద్ధించే గాబోలు ,లేకున్న ,ణా  యాజ్న యుం మీరునే యంచు ,వారిన దగన్ బంపి యా రామ భూపాలుతో ,జెప్పగా ,రామ భూపాలుడున్ వాని రావింపు మంచాన తీయంగా వారందరున్ గూడి నీ పాలి కేతెంచి ,నీ సోంపు దీపింప ,నిన్ సన్నుతుల్ సేయుచు న్నాకపుల్ ,గుంపులుం గట్టి ,శీఘ్రం బు గా దొర్లి ,మీ ఫాల మా రామ భూపాలు పాదార విన్దముల్ సోక ,సాష్టాంగ దండ ప్రణామంబు లుం జేసి ,శిరో రత్నంబు ,నచ్చెంగటన్ బెట్టి ,నిల్వంగా ,గారుణ్య సాన్ద్రుమ్డు ,గాంభీర్య ద్ర్యుమ్డు ,నీ శౌర్య ధైర్యంబు లెక్కించి ,నీ కోర్కు లెల్లన్ బ్రసాదించే ,నీ వంటి వేల్పుం బ్రశంసింప నాకున్ దరంబా ,ధరన్ బాప చిత్తుండ ,మర్త్యుమ్డ ,నా జిహ్వాయందేల్ల కాలంబు నున్నిల్చి ,నన్నేలి రక్షిమ్పుమీ !లక్ష్మణ ప్రాణ సంరక్ష నోపాయ ,సంజీవి రాయా !కనద్వజ్ర కాయా !అహో మూర్విడి గ్రామ సంవాసిత శ్రేయ ,!పూజా విధేయా !యటంచున్ ,జమత్కార భాషా విశేశోన్నతి న్నర్ది గావిన్చేనా ర్వేల వంశాబ్ది చంద్రుండు ,కారుణ్య లబ్దాను సారుండు ,విద్వజ్జనానంద సేవా దురీణుండు ,శ్రీ వాసు దేవుండు ఈ దండకం బుర్విలో నెవ్వరున్ వ్రాసినన్ ,జెప్పినన్ ,వీనులన్ విన్న ,సర్వంకష ప్రజ్ఞా నిర్వక్ర శక్రోన్నతి న్నాయు రారోగ్య వైభవో పెతులై ,యుందు రౌ ,సోంపు మీరంగ శ్రీ రామ దాసా !యశోల్లాస దేవాన్జనేయా నమస్తే ,నమస్తే ,నమస్తే నమస్తే నమః ‘’

              శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం సమాప్తం

                ఈ దండక రచయిత –మూర్విడిగ్రామ నివాసి శ్రీ వాసు దేవ కవి (ఈ దండకాన్ని వావిల్లరామస్వామి  శాస్త్రి అండ్ సన్స్ వారు 1963 లో ప్రచురించారు .)

              మహర్నవమి శుభా కాంక్షలతో—

                    మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –23-10-12-ఉయ్యూరు 

http://sarasabharati.wordpress.com
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ అంజనేయ స్వామి దండకం –7

  శ్రీ అంజనేయ స్వామి దండకం –7

 

‘’యోరీ !నీ హెచ్చు ,నీ గచ్చు ,లీ తచ్చనల్ మాని ,సీతా మహాదేవినం గొంచు నొప్పించి వర్దిల్లుమీ యంచు హృద్భేదనం బైన వాక్యంబులన్ దూలు పోనాడ ,రాత్రిన్చరెంద్రుండు రోషించి ,ఈ కోతి నాతోటి భాషించుటల్ వింటిరే ,!కంటిరే!!లంకయుం న్ జొచ్చి , ,నాదౌ వనమ్బెల్ల నూటాడి ,నా దానవానీకమున్ ,ద్రుంచి ,నా సూనినిన్ జంపి ,నన్నున్ ద్రుణాకారంన్ జేసి ,నా చెంత నీవెంత ,? నేనెంత రా ?యంచు నుద్యుక్తి తో నేద్దేముల్ ,తేద్దేముల్ మిట్టరాల్పల్కు చున్నాడు ఈ దూత ,ఖండిమ్పుడీ యంచు సేల్వీయగా ,దానవేంద్రానుజుమ్దాత్మ లో జిత్తమున్ నిల్పి ,నక్తంచరాదీశ !నా మాట లాలింపు ,మెండైన నీ రీతి దుర్నీతి చె దూతలు ఘాతచే జమ్పుటల్ వింటిమే ?కంటిమే ?స్వామి కార్యమ్బులో వంచనల్ సేతురే ?దాతురా /మూతురా ?వారి సామర్ధ్యమున్ జెప్ప ,నీకేల ?కోపంబు లేకుండ ,దండించి పో బుచ్చుడీ ,ఈ సభా మధ్యమందున్న ,సభ్యుల తగంమేచ్చగా ,నిల్చి ,దైతేయ నాదుండు దండింప నూహించి ,దైతేయులం జీరి ,మీరందరీ వానరున్ బట్టి ,వాలంబున్ గాల్చి ,పోబుచ్చుడీ ,యంచు ,దేవారులంబంప ,వారందరున్ ,నన్ను బట్టంగసామర్ధ్యులే ?నాకు నిన్ జంప ,నా రామ చంద్రుండు సెలవీయ లేదంచు ,నే ,నిల్చితిం గాక ,లేకున్న నీ కండ లొండొండ భూమండలిం దొర్ల నిన్తిమ్తలున్ గాగ ,నే జించి చెండాడనా /నీకు గా బూని ,యా బ్రహ్మ రుద్రాదులుం గూడి ,ముల్లోకముల్ ఏకమై ,వచ్చినన్ దాకి నన్నేని,ముంజేత బో దట్టనా ?చిమ్మనా ?లంక మూలంబు తో గూడ వాలంబు తో జుట్టి సప్తాంబుదుల్ దాటి ,నన్నేలు రామాజ్న యున్నంతలో ,నన్ను ద్రుష్టిమ్పగా వచ్చునే ?బేలవై వ్రేలి ,బెమ్పెల్ల బోనాడుకోనేల ?నా మాట ముమ్మాటికిన్ ,నీదు చిత్తంబులో నున్చుమీ యంచు ,నచ్చోబచారించి ,లంకాపురం బెల్ల దగ్ధంము గావింప సంకల్పముంజేసి ,వాలంబు వైశ్వానర జ్వాల లంటించి ,గగ్గోలుగా నార్వ ,నా వర్తనంబెల్ల సీతా మహాదేవి తో జెప్పగా ,నాత్మలో నాత్మజున్ శాత్రవుల్పట్టిబాదిమ్పగా ,దల్లి చిత్తంబులో దత్తరం బెట్లు వాటిల్లెనో ?నా నిమిత్తంబునన్ నీకు గష్ఠంబు వాటిల్లెనా వాయుజా! యంచు నవ్వీతి హోత్రుం బ్రశంశించి ,నా తల్లి నా మీద వాత్సల్యమున్ గద్దు గాబోలు లేకున్న ,నీ పాక జ్వాలలు న్నాకు వేమ్ద్రంబు గావించు నంచున్ గడున్ సంతసంబంది ,యక్కోల్వు కూటంబున్ దాటి ,బ్రహ్మాస్త్ర మంత్రంబు నీ మంత్ర దర్పంబునన్ ద్రెంచి ,లోకంబునం దెల్ల విఖ్యాతి గావింప ,నక్కోల్వు కూటం బునుం గాల్చి యంతన్, మహా యున్నతంబైన భండారముల్ ,మత్త మాతంగ శాలల్ తురంగా లయంబుల్ ,మరిం సౌద వీధుల ,మథచ్చాత్ర పానీయ కారాగ్రుహంబుల్ మరిం గోపుర ద్వారముల్ చూచి ,ఇచ్చా విహారంబుగా ,బేర్చి ,యోన్దొండ భస్మంబు గావిమ్పగా ,దానవుల్ రావణున్ జూచి యా వార్తయున్ జెప్ప ,నే  మొక్కటి న్ జేయగా దైవ మిన్కోక్కటిన్   జేసే నంచున్ గడున్ దీన భావుందునై ,తత్తరంబంది ,ఇల్వెల్లి — !

—సశేషం –మీ గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –22-10-12—ఉయ్యూరు 

గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్
http://sarasabharati.wordpress.com
http://suvarchalaanjaneyaswami.wordpress.com

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం –6

 శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం –6

‘’యో ఇంద్రజిత్తా!మదోన్మత్త!ఈ రీతి గర్వంబు ణా ముందటన్ సాగునే ,యంచు నశ్వంబు లం ,సార్ధిన్ ,కేతనంబున్ ,ధరన్మ్రోగ్గ ,బెమ్పోప్ప ,లంఘించి ,నన్నెట్టి ,డాచేత మొత్తన్ ,అదృశ్యంబుగా ,మాయమై పోవ ,నాత్మ శిరో భాగామున్ వ్రయ్యలై పోయేనో యంచు ,నేమారు మస్తంబు హస్తంబునన్ బట్టి ,వీక్షిమ్పుచున్ ,మాయచే గాని సాధింప రాదంచు ,బ్రహ్మాస్త్రమున్ వింట సంధించి ,నుగ్రంబు తోడన్ ,బ్రయోగించి ,భావంబు లోనన్ విచారించి ,యా యస్త్రమున్ సంహరిమ్పంగా ,సామర్ధ్యమున్ గల్గి ,లంకేశు తో రాముశౌర్య ప్రతాప, ప్రభావంబు లం వీనులన్ జొన్పి ,మోదంబుతో బోవ నూహించి ,తా రామ భూపాలు జిత్తమందుంచి ,వాక్చుద్ధిగా ,బ్రహ్మ  మంత్రంబునన్ బ్రహ్మ పాశంబుతో నున్న సారంబునుం బీల్చి ,యున్నంత ,నా యస్త్రమున్వచ్చి ,యేదేమియున్ జేయగా ,లేక ,యా కోటి సూర్య ప్రభా భాసితంబైన కాయంబు సద్భక్తికిన్ వచ్చి ,బంధిమ్పగా ,నిన్ద్రజిత్ట్టుండుగోమ్పోయి ,దేవా !ఇదో నేడు హన్మంతుదంవాడు నాతో మహాశూరతన్ బోరి ,నా చేత జిక్కేన్ ,ఇదే తెచ్చితిన్ ,జూడుమీ యంచు ,దత్సంనిదానంబునన్ నిల్ప ,దోషాచరెంద్రుమ్డు సిమ్హాసనాసీనుడై ,కూడి కూర్చుండ ,నోద్దోలగంబెల్ల ,వీక్షించి ,దైత్యేంద్రుకంటెన్ మరిం మూరేడున్ హెచ్చుగా ,దేహమున్ బెంచి ,వాలంబు పీథంబు గావించి ,కూర్చుండగా ,రావనుమ్డంత దా రోష మంతంతకుం జేర్చి ,,కూర్చున్న చందంబు భావించి ,యో వానరా కనీ నేవు నా లంకకున్ ,రాగాతంబెమిరా !నిన్ను బాలించు వాడేవ్వడో చెప్పరా  ?నా ప్రతాపంబు ఫాలాక్షు తో గూడ ,గైలాసమున్నేట్టితిన్ ,మొట్టితిన్నిన్ద్రునిన్ ,గెల్చితిన్ ,లోక విద్రావనుమ్దంచు విఖ్యాతి గావిన్చితిన్ ,శంక యా వంతయున్ లేక ,నా లంక నిశ్శన్కనుం జూచి తే ,ఏను బోనిత్తునే ,నీదు వృత్తాంతమున్ జెప్పేదో ,లేక ఖండిన్తునో యంచు గర్జింప ,జిత్తంబు లోనన్ భయంబింతయున్ లేక తాడ్ఘాతకున్ నిల్చి ధైర్యమ్బురప్పించి ,యే ,వాయు పుత్రున్దరా ,!రామ భక్తున్దరా !రామ భూపాలుడుర్వీసుతం గాంచి ,రమ్మంచునం బంపగా ,వస్తిరా రావణా !నేను హన్మంతుడన్వాడరా ! గంటకం బేలరా !తాటకిన్ దీటడంగించేరా ,!యా సుబాహుమ్బడం గొట్టేరా !  నీదు మారీచునిన్ వైచి నారాచ దారా హతిన్ గూల్చేరా !నిన్ను బంధంబు తో బట్టి ,పాదోదులన్ముంచి ,నిన్ బాలక శ్రేణికిం ,రక్ష గావించి ,వీడ్కోల్పు వాలిం ,మహాశౌర్య శాలిం ధరన్  గూల నోక్కమ్మునన్ గూల్చేరా ! ఏలరా !గర్వమున్ మానరా !యోరి !శౌర్యంబు గల్గినన్ ,దొంగ వై సీతనుం దేత్తువో ?’’

సశేషం –మీ గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –21-10-12-ఉయ్యూరు

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం –౩

 శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం –౩

 

బంక్తి కంతుండు  డు ,భూపుత్రినిం గొంచు నీ త్రోవనుం బోయే ,నీ గంటి నంచున్ ,దగన్నోప్పగా ,జెప్పే సుగ్రీవు వ్రుత్తాంతన్తముం జెప్పగా ,బల్కు లాలించి ,సుగ్రీవునిం బిల్వ నంపించి ,నీకీ భయం బెల ?నీ లోని కార్యమ్బునుం జెప్పు మన్ననట ,మాయన్నకున్నాకు విద్వేషం గద్దు,శౌర్యంబునన్ వాలితో బోర ,నీరేడు లోకాలలో నేవ్వడున్ లేడు ,తారా సమేతంబు గా ,వాలి కిష్కింద లో నుండు ,నా వాలితో బోరి ,నిర్జింప లేకేను ,నీ యడరి పై నుండు ,నే భాను సూనుండ ,నా పేరు సుగ్రీవు ,నా మంత్రి పెరాన్జనేయుండు దేవా !దశ గ్రీవుడీ త్రోవ వైదేహినిం గొంచు బోవంగ ,మేమేల్ల జూడగ ,నచ్చోట ,దా సోమ్ములుం గట్టి ,వైవంగా ,మా వారునుం దీసి రీ సోమ్ములుం జూడుమా రామ భద్రా !ననుం భద్రమై ,ప్రోవు మీ యంచు ,నచ్చో సమర్పిపగా ,జూచి ,చిట్టాడు చిత్తంబు తో ,జానకీం గాన కే నుండ లేనంచు ,,మొహాతి రేకంబునన్ ,భూమి పై ,వరాల ,నా వేల ,సౌమిత్రి ఇట్లోప్పునే యంచు ,సంతాపమున్ మాన్పగా ,దేరి ,సుగ్రీవునిం జూచి ,నీ వంక కిష్కింద బాలిమ్పుమా ,,వాలి గర్వంబడంగించేదన్ జూడుమీ ,యంచు గోదండ మంకించి ,కాండంబు సంధించి ,వక్షంబు లక్షించి ,యా వాలి నోక్కమ్మునం గూల్చి ,సుగ్రీవు రావించి ,పట్టాభి షేకం బు గావించి ,వారందరున్ యుద్ధ సన్నద్ధు లై మాల్య వంతంబు నం జేరి యున్నార ,లా రాము నంగు లీయమ్బు నం జూడు మీ యంచు ,నచ్చో సమర్పిమ్పగా జూచి ,హా రామ భూపాలకా !నాదుప్రాణంబులం గాచి ,రక్షింప వే యంచు ఖేదంబునన్ జొక్కి ,మోదంబు దేలి యో వానరా !నీదు పేరేమి ?తల్దంద్రులేవ్వారు ?నన్నేలు వారెవ్వరో చెప్పు మన్నంత ,నా తల్లి పెరంజనీ దేవి ,యంద్రెను వాతూల పుత్రుండ ,నా నామమా యాన్జనేయుండు నన్నేలు సుగ్రీవు డేల్లప్పుడున్ భవ్య చారిత్ర –

సశేషం –మీ గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –18-10-12

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం – 2

  శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం – 2

మీ రందరీజాడనే పొందగాన్ ,సంతసంబంది ,వాలంబు జల్పించి ,శౌర్యంబు రప్పించి ,మున్నీరు దాటన్ విజ్రుమ్భించి ,ఛాయా పతిచ్చాయముల్ గేరు ణీ వజ్ర కాయంబు మిన్నంట గా బెంచి ,నీపాదముల్ ముష్టి సంధించి ,పాణిద్వయమ్బుర్వి పై నివ్వటిల్లం బ్రతిష్ఠించి ,యంగంబు గుల్కించి ,,త్వద్రోమ సంఘంబు నెక్కించి ,బాగోప్పగా ,గర్న యుగ్మంబు గ్రుక్కించి ,కొద్దిగా వెంకకున్ మేను నిక్కించి ,యాకాశ వీధీన్ సురానీక మగ్గింప గుప్పించి ,వారాశి లంఘించి ,యంతంత నాటోపలీలన్ సువేలాద్రిపై ,జేరి ,యచ్చో ద్రికూటాద్రి పై నున్నతంబైన లంకాపురం బెల్ల వీక్షించి ,సూర్యాస్తమానంబు గానిచ్చి ,సూక్ష్మావతారున్దవై ,యష్ట దిక్పాలకుల్ ఏలు పట్నంబులన్ గ్రేణి సేయంగ ,దీపించు ,లంకా పురద్వారంబు జొచ్చి పో ,నచ్చటన్ లంకినీ నామ విఖ్యాతయౌ ,హంత ణీ చెంత బల పంతముల్ బల్కుచున్ ,భీషనా కారతన్ ,ధీరతన్ ,నిల్వ ,నీ బాల స్త్రీ బాల తో జోలి నాకేల యంచున్ ,విలాసంబునం బోవ ,నా బాల చూపోప లేకాగ్రహోదగ్రతాన్ ,గట్టిగా వ్రేయ ,నా పెట్టు కత్యుగ్రతన్ మంది ,కట్టలక దీపింప ,నా లంకినింబట్టి ,దోర్దర్ప దుర్వార ముష్టిన్ బడం గృద్దితత్పట్తణంనంబెల్ల శోధించి ,హర్మ్యాంత రంగంబు లెల్లన్ విచారించి ,వైదేహినిం గాన కా వేళచింతించి ,ధైర్యంబు రప్పించి ,నల్దిక్కులన్ జూడగా –

సశేషం –మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –17-10-12—ఉయ్యూరు

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం

   సరస భారతి వీక్షకు లకు –నవ రాత్రి శుభా కాంక్షలు –శ్రీ సువర్చ లాంజనేయ స్వామి మహాత్మ్యం ‘’దారా వాహిక పూర్తీ అయిన తర్వాతా కొంత కాలం విరామం జరిగింది .మళ్ళీ ఈ రోజు నుండి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి గురించిన కొత్త దండకాలు ,వింశతి పద్యాలను  దారా వాహికం గా అంద జేస్తున్నందుకు ఆనందం గా ఉంది .

                               శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దండకం

    శ్రీ రామామ్రుతా స్వాదు లీలా విలాస స్ఫురర ద్వజ్ర సంకాశ దేదీప్య గాత్రా !లసద్భాల భాను ప్రభా శోభితా దీప్త సంవృత్త నేత్రా !జగత్ప్రాణపుత్రా !ముని స్తోత్ర పాత్రా !సుచారిత్ర !నీ సుస్థిరానంద సౌజన్య సత్కీర్తి సత్య వ్రతానీక సుజ్ఞానముల్ ప్రస్తు తిమ్పంగనేనెంత ?నీ మూర్తి మత్వం బపేక్షించి ,నా నేర్చు చందంబునన్ నీకు పుష్పోప హారంబు గా దండకంబోక్కటిన్ జెప్పి ,యర్పించేదన్ ,గాచి రక్షించు మీ దీన రక్షా మణీ !ధీమణీ !నీ ప్రతాపంబు లోకైక విఖ్యాత జాతంబు రామాంగు లీయమ్బు రంజిల్ల చే బూని ,సద్భక్తి దండ ప్రకారంబు గావించి ,సీతా మహాదేవినిన్ గాంచి ,మోదంబు డెందంబు నమ్బొంది ,చేన్నొంద ,నందంద నా రామ నారీ విహారాటవీ గ్రామ భూముల నిలిమ్పుల్ భయమ్బంద ,భావింప గా లేని గాడంధ కారంబు చే నిర్మితం బైన మాయా బిల ద్వారంబునన్ జొచ్చి సంపాతినిన్ గాంచి క్షోణీతనూజాత వృత్తాంతముం గానవా ,యంచు లాలించి ,పాలించ వాడెంత యుం భక్తుడై హస్తముల్మోడ్చి ,యక్షీణ బాహా బలోద్దండ దుర్వారుడై ,పంక్తి కంతుండుడు భూ పుత్రినిం గొంచు నీ త్రోవనుం బోయే –

        సశేషం

                   మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ –16-10-12-ఉయ్యూరు 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under శ్లోకాలు