శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -35 పంచమాశ్వాసం -2

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -35

పంచమాశ్వాసం -2

‘’అవ్యయం బనవద్య మాడ్య మచ్యుత మజం –బవ్యత మప్రమేయమ్బనంగ

బరగి కైలాస భూధర సమాగతమైన –తేజంబు తో గూడి తేజరిల్లె

దక్ష వాటీ పురాధ్యక్ష భీమేశ్వర –శ్రీ స్వంభూదివ్య సిద్ధ లింగ

మమృత పాదోది మధ్యా0తస్సముద్భూత –మమల పరంజ్యోతి రాదికంబు

భువన బీజంబు కైవల్య భోగ దాయి –యఖి ల కళ్యాణ కారి విశ్వాద్భుతంబు

పూజ గొనియెను మురభి దంబుజ భవాది-దేవతా కోటి చే సంప్రతిస్ట బొంది ‘’

బ్రహ్మాది దేవతలచే స్తాపన పొందిన భీమ లింగం సనాతనమైంది .నాశం లేనిది దోష రహితం .పతనం లేనిది .పుట్టుక లేనిది ,గోచరం కానిది .పూర్తిగా తెలుసుకోవటానికి సాధ్యం కానిది అనేట్లు ప్రకాశిస్తున్న కైలాసం నుండి వచ్చిన కాంతి తో కలిసి పాల సముద్ర మధ్య పుట్టి పవిత్రమై సర్వోత్క్రుస్ట ఆది తేజం ,లోకాల పుట్టుక కారణం  మోక్ష సుఖాలనిచ్చే సర్వ శుభ దాయక మై అత్యద్భుతం గా ప్రకాశించింది .బ్రాహ్మ ,మొదలైన దేవతలు  ,సప్త మాతృకలు ,నంది మున్నగు ప్రమద గణాలు దేవతలు ఇంద్రాదులు అష్ట వసువులు ,నవ గ్రహాలూ ,ఏకాదశ రుద్రులు ,ద్వాదశాదిత్యులు ,సప్త వాయువులు ,విశ్వేదేవాది శ్రాద్ధ దేవతలు ,అశ్విన్యాదులు సిద్ధ సాధ్య విద్యాధర నాగ మొదలైన గణాలు అశ్వి న్యాది నక్షత్రాలు మిగిలిన తారలు అన్నీ దివ్య కానుకలు సమర్పించి ప్రదక్షిణాలు చేసి నమస్కరించి స్తోత్రాలు చేశారు .

శ్రీ లక్ష్మీ మొదలైన వారు రావటం

సరస్వతి లక్ష్మి పార్వతి అప్సరసలు అరుంధతి ,అహల్య శచీదేవి మొదలైన పరమ పవిత్రులు విచ్చేసి పూజ చేశారు .అనేక రకాలుగా స్తోత్రాలు చేసి తమ మనోభావాలను తెలియ జేశారు .అప్పుడు స్వామి ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా-

‘’వికట జటా కుడుంగమున వెన్నెల రేని ధరించి వీనులం –బ్రకతిత నాగ కుండల భరంబులు వ్రేలగ సుప్రసన్ను డై

విక విక నవ్వుచుం గరము వేడుకతో బొడ చూపే భీమనా –యకుడు మహా పతివ్రతల కంబిక తో గరునా గుణంబు నన్ ‘’అందం దత్తం అయిన జటా జూటం పై చంద్ర రేఖ ధరించి చెవులకు నాగాభరణాలు వేలాడుతూ ఉంటె సంతుష్టుడై నవ్వు ముఖం తో దయా శోభితుడై పార్వతీ సహితుడై భీమేశ్వర స్వామి పంచ మహా పతివ్రతలకు దర్శన మిచ్చాడు .వారికి వరాలు అనుగ్రహించి అందరూ చూస్తుండగానే శంకరుడు భీమేశ్వర మహా లింగం లో లీనమయ్యాడు .

దేవేంద్రుడు బృహస్పతిని దాన విషయాలు అడిగి తెలుసుకోవటం

ఇంద్రుడు ‘’గురుదేవా !దానం అంటే ఏమిటి ?దానం చేయటం అంటే ఏమిటి ?ఎలా దానం ఇవ్వాలి?ఏది దానానికి మిక్కిలి శ్రేష్టమైనది ?దేవతలకు ,బ్రాహ్మణులకు దానం ఇవ్వదగిన పదార్దాలేమిటి ?రాజులు ఇవన్నీ తెలుసుకొని చేయాలి కనుక తెలియ జేయ వలసినది ‘’అని వినయం గా దేవ గురువు బృహస్పతిని కోరాడు .అప్పుడాయన ఇలా చెప్పాడు -

‘’ఇంద్రా!దానాలలో భూదానం శ్రేష్టమైనది .భూమి  అన్నటికీఆధారమైంది .బ్రాహ్మణులకు భూదానం చేయటం ఉత్తమ దానం అని పించు కొంటుంది .వెండి బంగారం తోటలు చెరువులు ఏనుగులు మొదలైనవి ఇవ్వటం కంటే భూదానమే మంచిది కారణం- ‘’.ధరణి సర్వ గుణోపేత ధాన్య జనని –సస్య శాలిని నెవ్వాడు శాంత బుద్ధి –బాత్రమున కిచ్చునతనికి ధాత్రి యుండు –నంత కాలము సకల సౌఖ్యములు గలుగు ‘’-అంటే భూమి అన్ని గుణాలకు ఆశ్రయమైనది .ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది ,పైరు పచ్చలతో ప్రకాశిస్తుంది .అలాంటి భూమిని శాంతమైన బుద్ధితో అర్హుడైన వాడికి దానం చేసే దాత ఈ భూమి ఉన్నంతకాలం సుఖ సంతోషాలతో జీవిస్తాడు .ఇతర దానాలు చేసిన వాడి కంటే  భూదాత శ్రేష్టుడు .ఇతనిని కాల మృత్యువు వేగం గా సమీపిమ్చాటానికి జంకుతుంది  .అగ్ని భయ పడతాడు .భూదత అయిదు తరల వారిని తరింప జేస్తాడు .అనుములు ,మినుములు ,గోధుమలు శనగలు పండే భూమిని దానం చేస్తే శాశ్వత స్వర్గ సుఖం లభిస్తుంది ఏదానాలు భూదానానికి సరి రావు .శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి పున్నమి దాకా  చంద్ర కాంతి పెరిగినట్లు భూదాత ఫలితం పెరుగుతుంది .అశ్వ మేధా తో భూదానం సమానం అని విజ్ఞులే చెప్పారు  ఇన్ని మాట లెందుకు దేవరాజా

‘’భూమికి సరియగు వస్తువు –భూమికి సరియైన విధియు భూమీ దాన –స్వామికి సరియగు పుణ్యుడు –లేమికి సందియ మొకింత లేదు మహేంద్రా’’’-భూమికీ సరి అయిన వస్తువు సంపద లేదు .భూదాతకు సమానమైన పుణ్య మూర్తి లేడు.భూదానమే దానం .సత్యమే సర్వ శ్రేష్టం .సందేహమే లేదు ‘’అన్నాడు గురువు .

ఇంద్రుడు భీమేశ్వరునికి భీమ మండలాన్ని సమర్పించటం

ఈ  విధంగా దివస్పతీ అంటే దేవేం ద్రునికి  బృహస్పతి భూదాన మహిమ ను తెలియ జెప్పగా ఇంద్రుడు గురువును పూజించి ఆయన ఉపదేశానుసారం భక్తీ తత్పరత తో శ్రద్ధతో పైరు ,పంట ,నూయి ,చెరువు ,సరసు దక్షిణ లతో కూడిన భూమండలాన్ని భీమేశ్వర మహా దేవునికి శాస్త్రోక్తం గా ధారపోసి సమర్పించి ‘’భీమ మండలం ‘’అనే పేరు పెట్టాడు –దీని హద్దులేమిటి అంటే –

‘’అంబుధి మేర తూర్పునకు  నబ్దియ సీమటు యామ్య దిగ్వి భా –గంబునకుం బ్రచీతికిని గౌతమి సీమ ,,యుదీచికిం బ్రమా-ణంబుత్రియోజనంబు సుర నాధుడు దక్షిణకాశి భీమ లిం –గం బున కేక భోగముగా గట్టాడి చేసే వసుంధరా స్థలిన్ ‘’’-తూర్పున సముద్రం వరకు ,దక్షిణాన సముద్రం వరకు ,పడమర గోదావరి వరకు ,ఉత్తారాన మూడు యోజనాల వరకు హద్దులు గల భూ భాగానికి శ్రీ భీమ మండలం అని పేరు పెట్టి దక్షిణ కాశి అని పేరొందిన శ్రీ దాక్షారామం లో వెలసిన శ్రీ భీమేశ్వర మహా దేవునికి ఇంద్రుడు సర్వాదికారాలతో  హక్కు బుక్తం గా  ఏక  భోగం గా సమర్పించాడు .తుల్య భాగా నది తో ,కన్వనదితో కూడా  బంగారం రత్నాలు ,దివ్య  వస్త్రాలతో భూమినీ దానం చేశాడు –ఈ దానం ఎలా ఉందీ అంటే –

‘’దాత త్రైలోక్య భర్త వృద్ధ శ్రవుండు –దేయ మం భోది గౌతమీ తీర భూమి –త్రిపుర విధ్వంసనుండుప్రతి గ్రహీత –ఇంత యొప్పునే పరికింప నీసమృద్ధి ‘’-దానం చేసిన వాడు ముల్లోకాధిపతి దేవేంద్రుడు .దానం గ్రహించిన వాడు త్రిపురాంతకూడైన శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి ,దానం ఇవ్వబడింది సముద్ర గౌతమీ పర్యంత మైన భూమి .ఇంతటి ఔన్నత్యం ఇంకెక్కడా కని  పించదు .ఈ విధం గా ఇంద్రుడు భీమేశునికి భోగాలు ,వేడుకల కోసం ,వినోద నిమిత్తం ఏనుగులు గుర్రాలు ,సేవకువులు , పనివారు ,వేశ్యలు ,ఆబోతులు ,ఆవులు సమృద్ధిగా దాక్షా రామ పురం తో సహా భక్తీ  తో సమర్పించి ,నాలుగు వర్ణాల వారిని పిలిపించి వారితో –‘’నే చెప్పేది జాగ్రత్త గా వినండి .తూర్పు ,దక్షి ణాలలో సముద్రం ,పడమర గోదావరి ,ఉత్తరాన దాక్షారామానికి మూడు యోజనాల దూరం వరకు సరి హద్దులు .ఈ భూభాగం చక్రం లాగా గుండ్రం గా ఉంటుంది .అలాంటి భూమిని ఆ చంద్ర తారార్కం గా నేను సర్వేశ్వరుడు చంద్ర శేఖరుడు దాక్షారామ నాయకు డు అయిన శ్రీభీమేశునికి భక్తితో ధార పోసి సమర్పించాను .మీ రన్దరు వంశ పారం పర్యం గా అనుభ వీస్తూ కాపాడు కొనండి .మీరందరూ ఈ భూమిని ,భీమేశ్వర స్వామిని ఆశ్రయించుకొని జీవించండి ‘’అని చెప్పాడు .

దేవేంద్రుడు మార్గ శిర శుద్ధ చతుర్దశి నాడు చంద్రుడు రోహిణీ నక్షత్రం తో ఉన్న రోజున శుభ యోగ శుభ ఘడియలలో గౌతమీ తుల్య భాగా నదులు హద్దులుగా గలఆభూమిని ఆరొందల మంది భోగ కాంతలతో సహా దాక్షారామ శ్రీ భీమేశ్వరస్వామికి భక్తీ తో సమర్పించి దాన శాసనాన్ని వేయించాడు .ప్రజలకు మళ్ళీ ‘’తర్వాత కాలాలలో వచ్చే రాజులు కూడా ఈ నాడు నేను చేసిన  భూదానం యొక్క ధర్మాన్ని అతిక్రమించ కూడదు .మీ అందరూ దీర్ఘాయుస్సుతొ వర్ధిల్లి  సకల సంపదలు పొంది స్వామి సేవలో తరించండి ‘’అని హితవు చెప్పాడు .

దాక్షారామం లో కోట ,దేవాలయం, గర్భాలయం ,రంగ వాటికలు, గోపురాలు, కేళీ సరస్సులు ,ఉద్యాన వనాలు మందార చెట్లు ఏర్పాటు చేశాడు దేవేంద్రుడు .దేవేంద్రుడిచ్చిన ఈ ఏక  భూమిని శ్రీ భీమేశ్వర మహా శివ ప్రభువు సర్వాధికారిగా పాలించాడు .తర్వాత కధ ‘’బుడ్డి తెరమీద ‘’ తర్వాత చూద్దాం .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -26-11-14-ఉయ్యూరు

 

.

 

 

 

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -34 పంచమాశ్వాసం -1

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -34

పంచమాశ్వాసం -1

సూత మహర్షి శౌనకాది మునులు ఇలా తెలియ జేస్తున్నాడు ‘’మునులారా !ఈ కధను అగస్త్యమహా ముని మంకణ మహర్షికి ఎరిగించాడు .తర్వాత సూర్యుడు దివ్య శివలింగం లో శివుడిని ఆవాహన చేయాలని సంకల్పించుకొని కైలాసానికి వెళ్ళాడు .

శివుడు దాక్షారామానికి రావటం

ద్వాదశ రూప ఆదిత్యుడు వేగం గా కైలాసానికి వెళ్ళాడు .ముందు నంది కి  మొక్కి ,అంతవరకూ బ్రహ్మ విష్ణు మహేన్ద్రాదులు ఎవరూ ఎప్పుడూ చేయని స్తోత్రాలతో కీర్తించి అభిమానం పొందాడు .భ్రుంగి  భ్రుమ్గిరిటిమొదలైన వారిని ప్రసన్నం చేసుకోన్నాడు .శివుని చెంతకు  చేరి  బ్రహ్మాది దేవతలు పూజిస్తున్న ఆది దంపతులను కీర్తించాడు .తన మనసులోని కోరిక తెలియ జేస్తూ ‘’అమృత మధన వేళనావిర్భవుం డైన భుజగ హారు జూడ బోదము ‘’అని అన్నాడు దానికి  వినాయక ,కుమార స్వాములు సరేనన్నారు .మాత్రు గణం భూతగణం కూడా వెళ్దాం అన్నారు .పార్వతీదేవీ తల ఊపింది .అందరిని వెంట బెట్టుకొని ‘’  ఊరికే తిని తొంగుంటే  ఫలితం ఉండదు .క్షేత్రాలు తిరగాలి ‘’అని చెప్పి  పరమ శివుడు కైలాసం నుండి దాక్షా రామానికి బయల్దేరాడు .కైలాసం అంతా చాటింపు వేయించి అందరిని కదిలి రమ్మని హుకుం జారీ చేశాడు .అప్పుడు భవాని  భవునితో ఇలా అంది –‘’పుట్టినిలు గాన నయు నెప్పుడును బ్రేమ –దక్ష వాటిక మీద నెంతయు ఘనంబు –సన్నిధానంబు సేయుమో చంద్ర మౌళి –అమ్మహా పురి భీమ లింగంబు మీద’’స్వామీ నా పుట్టినిల్లు అయిన దాక్షారామం అంటే నాకు అమితమైన ప్రేమ ఆక్కడి  భీమేశుని సన్నిధానం చూడాలని ఉంది అనుమతివ్వండి అని కోరింది .ఎవరైనా ఆ శివుని ప్రార్ధిస్తే చాలు భోగ మోక్షాలు ఇస్తాడు కాశీ లాగానే ఇదీ పవిత్ర క్షేత్రం మీరుంటే దేనికీ కొదవ ఉండదు .’’అన్నది శివ పార్వతులు నన్ది నెక్కి  వినాయుడు ఎలుకను కుమారుడు నెమలిని ,మిగిలిన వారు వారి వారి వాహనాలను ఎక్కి బయల్దేరారు .

దాక్షారామ సమీపానికి రాగానే ఇప్పుడు మన మినిస్టర్లు వస్తుంటే అప్పటికప్పుడు రోడ్లు బాగు చేసి డి డి టి కొట్టి సిద్ధం చేసినట్లుగానే ఆనాడూ ‘

‘’విషమ కఠిననిమ్న వీధీ వికటంబు –నంతరాన్తరముల నరసి యరసి –యక్ష కర్దమమున యక్షేశ్వరాదులు –సవర చేసి రధ్యా సంభ్రమమున ‘’’’ –శివుడు ప్రవేశించే వీధుల్లో మెరక పల్లాలనుయక్ష నాయకు లు వెతికి వెతికి  చదును చేశారు ఆఘ మేఘాల మీద .పనిలో ఉత్సాహం తత్తర పాటు కనిపించింది యక్ష కర్దమాన్ని పొడి తో చదును చేశారు .దేవతలు కుంకుమ పువ్వు ద్రవం లో పసుపు కర్పూరం పొడి కలిపి ముత్యాలను అద్ది శంఖం ,పద్మం మొదలైన ముగ్గులేశారు .వీధులను అందం గా తోరణాలతో ఆలంకరించారు  .ధ్వజ స్తంభాన్ని మెరుగు పెట్టారు .అంగడి వీధులను సరుకులతో నింపారు .లక్ష్మీ నివాసం గా దాక్షారామాన్ని క్షణం లో మార్చేశారు .అప్సరసలు నృత్యాలతో స్వాగతించారు .బంగారు పాత్రలతో జలాలను తెచ్చి కాళ్ళు కడిగారు .

పార్వతితో పరాచికాలాడుతూ పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మాదులు చేసే విన్నపాలను విన్నారు .దాక్షారామ జనం సాక్షాత్తు  శివ పార్వతులు విచ్చేసిన సందర్భం గా అవధి లేని ఆనందాన్ని పొందారు .మురిసిపోయారు తన్మయం చెందారు ,

‘’నాగేంద్ర కర్ణ కుండలు –నాగేంద్ర త్వక్కటీరు నాగరాజ సుతా –సౌగంధ్య లలిత దక్షిణ –భాగుం గను గొంటి మిట్టిభాగ్యము గలదే ‘’అని తమ అదృష్టానికి మురిశారు .ఇలా అందరూ ఆనందించే వేళ శివ పార్వతులు భీమ పుర ప్రవేశం చేశారు .తలూపి బ్రహ్మను మన్నించాడు .ప్రేమగా విష్ణువును పలకరించాడు .చిరునవ్వుతో ఇంద్రుని మన్నన చేశాడు .ఇతర దేవతలమనసుకు  సంతోషం చేకూర్చాడు .శివ నగర ప్రవేశం తో దిక్కులు నిర్మలాలైనాయి .అగ్ని హోమ ద్రవ్యాలను శ్రద్ధగా గ్రహించాడు. వాయువు చల్లగా వీచి ఉపశమనం కల్గించాడు .పళ్ళు పూలు కానుకలు ,పేలాలు అక్షతలు దోసిళ్ళతో చల్లి స్వాగతించారు .ఇపుడు భీమ పురం అపర కైలాసం అని పించింది .

బృహస్పతి నిర్ణ యించిన శుభ ముహూర్తం దగ్గరకొచ్చింది.మునులు ఆశీర్వచనాలు పలుకుతున్నారు .నంది వాహనాన్ని దంపతులు దిగారు .వేత్ర హస్తులు బెత్తాలతో జనాన్ని అదిలిస్తూ దారి చేస్తున్నారు .మార్గ శిర శుద్ధ చతుర్దశి రోహిణీ నక్షత్ర యుక్త సమయం లో యోగీశ్వరుడైన  శంకరుడు ‘-

‘’దాటే బ్రాసాద దేహళి దర్ప కారి –ధరణి ధర రాజ పుత్రి కైదండ యొసగ –నమ్మహాదేవి కుఛ మండలమ్ము సొకి –యంగ కమ్ముల బులకంబు లంకురింప’’-పార్వతీ దేవి చేయూత నివ్వగా ఆమె చను కట్టు తగిలి దేహము పులకిం ప గా శివుడు దేవాలయ గడప దాటాడు .పూర్వం తాను  చేసిన తప్పుకు ఇప్పుడు శివుడు ఏమంటాడో అనే భయం తో మన్మధుడు దాక్షారామ నడ బావుల్లో పూచిన చెంగల్వ పూలను తెచ్చి ఆదిదేవునికి సమర్పించి  పక్కన నిల బడ్డాడు  అక్కడి జనానికి మోక్ష కాంక్ష హెచ్చింది .తర్వాత మందిర మధ్య భాగానికి  చేరాడు దేవతలిచ్చిన మధుపర్కాలు గ్రహించాడు .మండపం లో భీమేశ్వర స్వయంభూ జ్యోతిర్లింగం మహా ప్రకాశమానం గా ఉంది .ఆగమ శాస్త్ర విధానం గా ఆ లింగాన్ని పూజించాడు .లింగ రూపాన్ని క్షణం వీక్షించాడు .

భీమేశునితో శంకరుడు ఐక్యయమవటం

‘కైలాసాచల కేళి మందిరుడు శ్రీకంఠుండుసోత్కంఠుడై-ప్రాలేయాచల రాజ కన్యకయు దాబ్రహ్మాది దేవవ్రజం

బాలోకింపగ నైక్యముం బొరసె దక్షారామ భీమేశుతో –ద్రైలోక్యంబును దివ్య లింగ శివ తాదాత్మ్యంబు వర్ణింప గన్ ‘’

కైలాస వాసుడు నీల కంఠశివుడు ప్రబలమైన కొరిక  తో సన్నిహితమై బ్రహ్మాది దేవతలు చూస్తుండగా మూడు లోకాలు సన్నుతి చేస్తుండగా శ్రీ దాక్షా రామ భీమ లింగం లో లీనమయ్యాడు .తరువాత కద తర్వాతే –

సశేషం

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -25-11-14-ఉయ్యూరు

 

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -33 చతుర్దాశ్వాసం -7

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -33

చతుర్దాశ్వాసం -7

సప్తర్షులు సప్త గోదావరికి స్వాగత గీతి పలుకుతున్నారు చూడండి –

‘’విచ్చేయవమ్మ శ్రీ వృషభ వాహన ధర –సామజకట మదాసార ధార

పయనంబు గావమ్మ భర్గ జటాటవీ-కుటజ శాఖా కొరకంబ

రావమ్మ యాదిమ బ్రహ్మ దోఃపల్లవ –స్థిత కమండలు పుణ్య తీర్ధ జలమ

లేవమ్మ విశ్వంభరా వధూటీ కంఠ-తార మౌక్తిక హార ధామకంబ

తెరులతో వీచికల తొడ దరుల తోడ –విమల డిండీర ఖండ దండములతోడ

మురువు ఠీవియు నామోదమును ,జవంబు –వడుపు నొప్పంగ గంగమ్మ నడువ వమ్మ’’

ఓగోదావరీ మాతా !శంకరుడు ధరించిన ఏనుగు మదజలము జడి వాన వంటి ప్రవాహం ఉన్నదానవు.శివజటాజూటం అనే అడవిలో కొండమల్లె చివర గల మొగ్గవు .బ్రహ్మ దేవుని చేతిలో ఉండే కమండలం లోని పవిత్ర జలానివి .పార్వతీ దేవి ధరించిన ముత్యాలహార శోభ కలదానివి .పొంగులతో అలలతో ,ఒడ్డులతో,తెల్లని నురుగు సమూహం తో సౌందర్య గర్వం తో వేగం గా బయల్దేరి రా తల్లీ .

గోదావరీ దేవీ !తుమ్మెద గుంపుల సమూహం తో నృత్య్సం చేస్తూ అనేక నీటి ప్రవాహాలను నీలో కలుపుకొని  ,సర్వ సంపూర్ణతతో ప్రకాశిస్తున్నావు .అదుగో మా స్వామి దాక్షారామ భీమేశ్వరుడు అమృత రసం నుంచి పుట్టినవాడు .సముద్ర తీర దాక్షారామ నగరం లో వెలసి ఉన్నాడు .ప్రతిష్ట గావింప బడుతున్నాడు .వెళ్దాం రా .త్రయంబక పర్వత కొలను అనే నివాసానికి ఐశ్వర్యం వంటి దానవు .స్వామి ప్రతిష్టకు సిద్ధం గా ఉన్నాడు .ముహూర్తానికి చేరుకోవాలి త్వరగా రా అమ్మా .ఈ విధంగా సప్తర్షులు గోదావరిని మెప్పించి ఒప్పించి తీసుకోస్తున్నారు .దేవేంద్రాదులు ప్రతిస్టా ముహూర్తం కోసం ఉత్కంఠ తో ఎదురు చూస్తున్నారు .దారిలో ఒక సెలయేటి ఒడ్డున రాక్షసులు గృహస్తాశ్రమం స్వీకరించి భార్యా పిల్లలతో అభి వృద్ధి పొందుతూ తపస్సు చేసుకొంటున్నారు .ఈ ఆశ్రమ ప్రాంతాన్ని అంతటిని ముంచేసి గోదావరి ముందుకు సాగిపోయింది .అందరూ ప్రవాహానికి కొట్టుకు పోయారు .పర్ణ శాలలు,  హోమం చేసే సృక్  సృవాలు ,బలి పశువులు ,యూప స్తంభాలు, హోమ గుండాలుండే శాలలు  ,పూలు, వస్త్రాలు సమస్తం నీటి ప్రవాహం లో కొట్టుకు పోయాయి .అప్పుడు రాక్ష మునులు దేవ మునులకు తగాదా ఏర్పడింది .ఇరు వైపుల వారు మర్యాదా మన్ననా లేకుండా దూషిం చుకొన్నారు .బాహా బాహీ తలపడ్డారు .ఈ సన్నివేశాన్ని కవి సార్వభౌముడు సహజం గా వర్ణించాడు –

‘’శిఖలు వీడగ ,ముఖములు  జేగురింప –గతము లదరంగా నొక విడి గాటు లాడి

యొండొరులమీద శాపంబు లుగ్గడింప –హస్తముల యందు సలిలంబు లందుకోనిరి ‘’

పట్టరానికోపం తో ఆవేశం తో ఇరువైపు మునులు తగువులాడుతుంటే జుట్టు ముడులు ఊడిపోయాయి ,మొగాలు ఎర్రబడ్డాయి .చెక్కిళ్ళు అదిరాయి .చివరికి పరాకాస్టగా ఒకరి నొకరు శపించ టానికి చేతుల్లో నీళ్ళు తీసుకొని సిద్ధపడ్డారు .గోదావరీ ప్రవాహం ఎండిపోవుగాక అని రాక్షమునులు శపిస్తే ,రాక్షస ఆశ్రయమైన నదీ ప్రవాహం పూజకు అర్హం కాకుండా పోవుగాక అని దేవ మునులు శపించారు .

తుల్య భాగా నది ఉత్పత్తి

రాక్షసులు ఆశ్రయం అయిన ఆ ప్రవాహాన్ని తుల్య భాగుడు అనే రాక్షసుడు తీసుకొని రావటానికి ముందే గౌతమీ గంగ నుండి పుట్టింది అని ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి .తుల్య భాగుడు సత్య జ్ఞానాలు తెలిసిన రుషి .పక్షపాతం లేకండా మధ్య వర్తిగా నిలిచి న్యాయాన్ని చెప్పగల సమర్ధుడు కనుకనే తుల్య భాగుడు అనే పేరు పొందాడు .తుల అంటే త్రాసు త్రాసులాగా ధర్మ కాటా తూస్తాడన్నమాట .ఆయన పేరుతోనే ఆ నది తుల్య భాగ అయింది .ఇది గౌతమీనదికి ఉపనది .

ఇప్పుడు కూడా తుల్యభాగ మహర్షి దేవ రాక్ష స మునుల కు మధ్య వర్తిగా నిలిచాడు .శాంతమైన మాటలతో ఉద్రేకాలు చల్ల బరచాడు .అన్నిలోకాలను పవిత్రం చేసే నదులను శపించరాదుఅని హితవు చెప్పాడు .ఇరు పక్షాల వారు శాపాలను ఉప సంహ రించు కో మని బోధించాడు .ఆయన మాట విని అలా చేయాలని వారికి ఉన్నా తమ వాక్కులు అమోఘాలని  వేరే మార్గం లో  పరిష్క రించా లని తెలియ జేశారు.సప్త గోదావరానికి అంతః ప్రవాహం కలిగేట్లు రాక్షస మునులు ఒప్పుకొన్నారు .ఉత్తరాయణ దక్షిణాయన పుణ్య కాలాలో ,సూర్య ,చంద్ర గ్రహణ వేళల్లో చేసే స్నాన జప తప హోమ పితృ దేవ కర్మలు శాశ్వత ఫలితాలను కలిగిస్తాయని ,భార్యా భర్తలు ఇక్కడ నాలుగు ఆదివారాలు పవిత్ర స్నానం చేస్తే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని వరాలు ప్రసాదించారు

కదిలింది కదిలింది గోదావరి అన్నట్లుగా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి గోదావరి ప్రవాహం సాగింది .దేవ గంధర్వ యక్ష కిన్నర కిం పురుషాదులు రాక్షసులు వేణువులు ఊదుతూ అరుస్తూ చప్పట్లు కొడుతూ ఉండగా –

‘’మలగి మలంగి భీమ పతి మందిర మండల సిద్ధ భూమికిం –దొలగి తొలంగి యుచ్చలిత తోయ తరంగా పరంపరోద్ధతిన్

జెలగి చెలంగి యారభటి శీర్ణ ధరాధర ధాతురేణుంలం –గల్గి కాళంగి పారే వాడి గౌతమ కన్యక దక్ష వాటికిన్ ‘’

గౌతమీ నది దాక్షారామం లో ఉన్న భీమేశుని ఆలయ సమీపానికి నీటి అలలు ఎగసి పడుతుండగా ఉరకలు పెడుతూ పెద్ద శబ్దం చేస్తూ ,దారిలో ఉన్న కొండలలోని ధాతువుల మూలికలను చూర్ణం చేసి కలుపు కొంటూ మహా వేగం గా ప్రవాహించింది .దేవతలు మంగళ వాద్యాలు మోగిస్తూ పుష్ప వర్షం కురిపించారు .మునులు జయజయ ధ్వానాలతో స్వాగతిస్తూ ఉండగా దాక్షారామం చేరింది .సప్తర్షులు శ్రమకోర్చి పవిత్ర గోదావరీ నదిని దాక్షారామానికి తీసుకొని వచ్చి హర్షాతి రేకం తో ఆనందాన్ని పొందారు .

భీమేశ్వరుడు తనకు తాను ప్రతిష్టితుడు అవటం

సప్తర్షులు తాము నిర్ణయించిన శుభ ముహూర్త సమయం దాట కుండ తను తానె ప్రతిష్టి తుడై  పూజలు అందుకొన్న అమృత లింగ స్వరూపుడైన భీమేశ్వర స్వామిని చూసి అందరూ ఆశ్చర్య పోయారు .తాము నిర్వహిం చాలను కొన్న  ప్రతిష్ట ను ఎవరు చేశారో తెలియక కంగారు పడ్డారు .ఒకపక్క రోషం మరోవైపు సంతోషం వారిని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది .అప్పుడు సూర్యుదేవుడు ప్రత్యక్షమై ‘’మహర్షి సత్తములారా !మీకొక విన్నపం ..మీరు రావటం ఆలస్యమై పోయినందు  వలన భీమేశ్వర స్వామి తనకు తానె ప్రతిష్టి తుడైనాడు .నేనే మొదటిపూజ చేశాను .స్వామియే మీరు సూచించిన శుభ ముహూర్తానికి స్వయం ప్రతిష్టితుడయ్యాడు .నా తర్వాత బ్రహ్మ విష్ణు వచ్చి అర్చించారు .ఈ వివరణ సప్తర్షులను ఆమోద యోగ్యం చేయలేకపోయింది .సూర్యుడు మళ్ళీ వారు నిర్ణయించిన ముహూర్తానికే స్వామి ప్రతిష్టి తుడైనాడని అందులో ఎవరి ప్రమేయం లేదని  గౌతమీనదిని స్వామి సమీపానికి తెచ్చిన వారి  కృషి అమోఘమని శ్లా ఘిం చాడు.అందరి ప్రయత్నమూ ఒకటేనని ,ఎనిమిది మంది(శివునితో కలిసి ) కలిసి భీమేశ్వర సన్నిధిలో పాశుపతులను స్తాపించమని వారు అష్ట మూర్తులుగా అర్చన స్వకరిస్తారని  హితవు చెప్పాడు  .అష్ట మూర్తుల వంశం లో పుట్టిన వాడు భీమేషుని స్పర్శకు అర్హుడని అన్నాడు అప్పుడు ఆకాశ వాణి సప్త ఋషులు సూర్యుని తో సమానం అని పలికింది .  సంతోషించిన సప్తర్షులు సూర్యుని అభినందించి భీమేశ్వరుని అర్చించారు .సప్త ఋషులు తెచ్చిన గోదావరి కనుక సప్త గోదావరం అనే పేరు సార్ధక మైంది .దీనితో చతుర్దాశ్వాసం పూర్తయింది .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -25-11-14-ఉయ్యూరు

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కదనం -32 చతుర్దాశ్వాసం -6

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కదనం -32

చతుర్దాశ్వాసం -6

శంకరుడు పాశుపతాస్త్రాన్ని ఆవాహన చేసి ,నారాయణాస్త్రాన్ని సారించి బలంగా వదిలాడు .నారాయణాస్త్రం నుంచి ప్రబలిన అగ్ని జ్వాలలు త్రిపురాలలో ఉన్న రాక్షస స్త్రీల కు మన్మధాగ్నిని  కాముకునికి రాక్షస రతి అయింది .మొదట వారి బాహువులను ఆక్రమించింది . పిరుదులపై ఒరిగింది .చెంపలపై చేర్లాడింది .చనుల జంటపై తిరిగింది  .బొడ్డు పై నాట్యమే చేసింది .కొప్పులపై విహరించి ఆధరాలను ఆశ్ర యించింది.త్రిపురాలన్నీ లోహాలై కరిగి ఇళ్ళన్నీ భస్మమైనాయి . సమస్తం బూడిద కుప్పలయ్యాయి .ఉద్యానవన రాజ ప్రాసాదాలు కాలి మసి అయ్యాయి .అక్కడ అన్నీ దహనమైనా  కాలాంతక లింగం మాత్రం దహనంకాలేదు .చెక్కు  చెదర లేదు .త్రిపుర భస్మ కారకుడైన శివుని దేవతలు ప్రస్తుతించారు ఆయన  మిక్కిలి ప్రీతి చెంది తాండవ నాట్యం చేశాడు –ఆ భోగం దర్శిద్దాం –

‘’ఆడెం దాండవమార్భటీ  పటహ లీలాటోప విస్ఫూర్జిత –క్రీడా డంబర ముల్లసిల్ల గరళ గ్రీవుండు జూటాటవీ

క్రోడా ఘాటకరోటి  కోటర కుటీ కోటీలుఠ త్సింధువీ-ఛీ డోలా పటలీ పరిస్ఫుతతర స్ఫీత ధ్వని ప్రౌఢిమన్  ‘’

శివుడు మహా తాండవం చేస్తున్నాడు .శిరసుపైనున్న జటాజూటం అనే అడవిలో ఉన్న గంగ తాండవ వేగానికి అటూ ఇటూ కొట్టుకుంటోంది .మెడలోని కపాల మాలలు కదుల్తూ ధ్వని చేస్తున్నాయి .గంగాజలం యెగిరి కపాలాలలో  పడి వింత శబ్దం చేస్తున్నాయి .ప్రమధులు బిగ్గరగా వాయించే తప్పెటల మోత పై ధ్వనితోకలిసి మహా ధ్వని అయింది .ఆగని శివుడు –

‘’డమరు డిండిమ ప్రకట ఠంకృతియుం గఠినాట్ట హాస వి –భ్రమమును దాండవారాభటి పాటరవముం ఘటి యిల్ల మాత్రుకా

సముదాయ భూత భైరవ పిశాచ నిశాచర డాకినీ గణ –ప్రమద సమూహముల్ పొగడ భర్గుడు సంతస మందే నెంతయున్ ‘’

శివుడు అట్టహాసం చేశాడు .తాండవం చేశాడు .డమరుక  ,డిండిమాలు మ్రోగాయి .భీకర నాదం అంతటా వ్యాపించింది .భైరవ ,రాక్షస గాలి దయ్యాలు ,ప్రమద గణాలు శంకరుని పొగిడారు .ఆయన పరమానంద పడ్డాడు .తర్వాత శివుడు మేరుపర్వత అల్లే త్రాడైన శేషుని వేరుచేసి మేరువును యధాస్థానం లో ఉంచాడు .నారాయణుడు అనే అస్త్రాన్ని పాల సముద్రం అనే అమ్ముల పొదిలో చేర్చేశాడు .దేవతలను వారి వారి స్తావరాలకు పంపేశాడు .బ్రహ్మను సత్యలోకానికి  వేదాలను తన నిట్టూర్పులనే గాలులలో కలిపాడు .సూర్య చంద్రులను కాలగమనం చేయమని పంపేశాడు .త్రిపురులు కులదైవమైన కాలాంతక లింగం పంచ బ్రహ్మ పంచాక్షరీ మంత్రాలతో ,పంచ తత్వ పంచ భూతాలతో కూడినది కనుక ఐదు భాగాలు చేశాడు .ఒక భాగాన్ని దేవేంద్రుడు  కృష్ణా నదీ తీరం ధరణి కోట అనే అమరావతి లో ప్రతిష్టిం చాడు .అదే అమరేశ్వర లింగం గా ఆ గ్రామం అమరారామం గా ప్రసిద్ధి చెందాయి .మరొక భాగం గోదావరికి దక్షిణాన గునుపూడి గ్రామం లో చంద్రుడు స్థాపించాడు  అదే సోమేశ్వర లింగం గా పేరు పొందింది .గ్రామం సోమారామం అయింది .మూడవ భాగం పాలకోట లో శ్రీరాముడు ప్రతిస్టిం చగా క్షీరారామ రామ లింగేశ్వర మయింది .అదే పాల కోల్లు .నాల్గవ భాగం చాళుక్య  భీమ వరం అనే గ్రామం లో కుమార స్వామి స్థాపిస్తే కుమారారామమై కుమారభీమ లింగం  అయింది .అయిదవ భాగం తెల్లని స్పటిక మణి తో సమానమైన కాంతి కలిగి  దేవతల  చూపులు అనే పూగుత్తుల తెల్లని వెన్నెల లచే అభిషెకింప బడి భీమేశ్వర లింగాన్ని చేరాయి .ఇదే దాక్షారామం స్వామి భీమేశ్వర మహా లింగం .ఇలా భోగ మొక్షాలను ప్రసాదించే పంచారామాలు ఏర్పడ్డాయి .

అపుడు  సప్తర్షులు  ఆనం దాతిశయం తో  శివుని కీర్తించారు .పులకిత శరీరులై స్వామికి  మొక్కారు .అయిదు భాగాలు చేయబడిన కాలాంతక  లింగాన్ని ఇంద్రాదులు పూజించారు  సూర్య చంద్రులు తమకాంతులతో ప్రకాశింప జేశారు .సర్ప నాయకు లు అలంకారం చేశారు . పులి తోలు వస్త్రం అయింది .బ్రహ్మకపాల మాలికలు హారాలైనాయి .అలాంటి  పుట్టుక నాశనం లేని ఏకమైన భక్తుల పాలిటి కల్పం ఆ లింగం .భూమి మీద పంచారామాలు గొప్పవి .అందులో భీమేశుడు శ్రేష్టుడు .పంచ బ్రహ్మ మయుడు అమృత రూపుడు .తేజో మయుడు ,దివ్య లింగం .

1-‘’కాశీ క్షేత్ర జీవీ పునర్జన్మ శివా క్రుతిః-చిత్రం దక్ష పురీ జీవీ నజన్మ స శివాక్రుతిః

2-‘’మత్తో నాస్త్య పరం దైవం నదేవీ గిరిజాసమా –దక్షారామ త్పరం క్షేత్రం న భూతో న భవిష్యతి ‘’

3-రద్యాంతరేమూత్ర పురీష మధ్యే చండాల వేశ్మ న్యధవాశ్మశానే –కృత ప్రయత్నో ప్రకృత ప్రయత్నో శ్రీ దక్ష పుర్యధ్వప రోపి ముక్తః ‘’

కాశీ లో మరణించిన జీవి తర్వాత జన్మ లో మంచి రూపం పొందుతాడు .దాక్షారామం లో చనిపోతే జీవిక్కి   ఇక పుట్టుక అనేది ఉండదు .శివుని తో సమానాక్రుతి పొందుతాడు .’’నాకంటెవేరే దైవం లేదు .గిరిజా దేవి తో సమానమైన దేవత లేదు .దాక్షారామం కంటే గొప్ప క్షేత్రమే లేదు. ఇక ముందు ఉండ బోదుకూడా .ప్రయాణం లోకాని ,మల మూత్ర విసర్జన సమయం లో కాని ఉండరాని చోట ఉన్నా కాని శ్మశానం లో ఉన్నా కాని ప్రయత్నం తో నైనా ప్రయత్నం లేక పోయినా దాక్షారామం వైపు వెళ్ళే వాడు ముక్తి పొందుతాడు .అలాంటి దివ్య క్షేత్రంలో భీమేశ్వర లింగం ఆరని అగ్ని జ్వాలలతో దేదీప్య మానం గా ప్రకాసించటం చేత మునీంద్రులు ఆనంద సముద్రం లో మునిగి తేలారు .దేవమునులు ఆ లింగాన్ని నిరంతరం సందర్శించేవారు .ఇక రాక్షస బాధ ఉండదని సంతోషించారు .త్రిపురాసురులు చెర బట్టిన దేవతా స్త్రీల చెర విడిపోయి బంధు వర్గాన్ని చేరారు .ముల్లోకాలు ఆనందం పొందాయి .భీమేశునిదర్శించి పూజించి వెళ్ళారు .తర్వాత భారజ్వాదాది మునులు అర్చించి ధన్యత చెందారు .సప్తర్షులు వచ్చి గోదావరి నదిని  ఇక్కడ పారేట్లు చేసి స్వామిని ప్రతిష్టించి పూజించారు .యక్ష కిన్నరాదులు సేవించారు .గోదారిని పూజించారు .స్వాగతం చెప్పారు .తర్వాత ఏమి జరిగిందో చూద్దాం –

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -24-11-14-ఉయ్యూరు

 

 

,

 

 

 

‘’

 

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కదనం -31 చతుర్దాశ్వాసం -5

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కదనం -31

చతుర్దాశ్వాసం -5

కాలకేయాది రాక్షస గణాలు శివుని దయతో గర్వం లో చెలరేగారు .వారిపై ఇంద్రుడు ప్రయోగించిన వజ్రాయుధం మొక్కవోయింది .అగ్ని వేడి  ,యముని గదని ,వరణ పాశంను  వాయువు బలాన్ని   గ్రహాల బెదిరింపులు వారినేమీ చేయ లేకపోయాయి .బ్రహ్మ  హంసను ,విష్ణువు గరడుని ఎక్కి  ఇంద్రాదులు వారి వారి వాహానాలెక్కి భీమేశుని చేరి మొరపెట్టారు .తాము అనాదులమై పోయామని ,మొదట  దేవతలను తర్వాత రాక్షసులను కాపాడిన ఆయన ఇప్పుడు తమను ఆదుకొమ్మన్నారు .కాలకూటాన్ని మింగి లోకాలను కాపాడిన వాడికి  అసాధ్యం ఏదీ లేదన్నారు .ఓం కారమే ఆయన శిరస్సు ,సర్పమే ఆభరణం ,సూర్య చంద్రులు అగ్ని మూడు నేత్రాలు .సర్పం చేతి కడియం .అణిమాది సిద్ధులు ప్రసాదింప గలవాడు .ఆయన పాదాలే మోక్ష నిలయం అని కీర్తించారు .త్రిపురాసుర సంహారం చేయటానికి  శివునికి అడ్డం ఏదీ ఉండదన్నారు .నిత్యుడు మృత్యుంజయుడు ,నిర్మలుడు ,పరిశుద్ధుడు  నిరవద్యుడు శివుడని ద్వంద్వాలకు అతీతుడని స్థిర శూరడని ఖట్వాంగ పాణి అని  రక్షించ మని వేడుకొన్నారు .

‘’దగ్ధ స్మరాంగ!శంకర-ముగ్ధెందు కళాకలాప మూర్ధాయన ,సు

స్నిగ్ధ విదాత్రుకపాల –స్రగ్దారి ఘటింపు త్రిపుర సంహారంబున్ ‘’

ఫాల నేత్రం తో మన్మద దహనం చేసి న చంద్ర శేఖరుడివి .బ్రహ్మ దేవుని పుర్రె తో దండమాల ధరించిన నువ్వు త్రిపుర సంహారం చేయమని కోరారు .ఈశ్వరుడు ,జీవుడు ,తెలియ దగిన వాడు ,సత్యుడు ,శాశ్వతుడు ,ఆద్యంతాలు లేనివాడు వ్యాసాది మహర్షులచే కీర్తింప బడిన వాడు అయిన ఆయనే ఏడుగడ అని వేడారు .రుద్రుడు శర్వుడు ఈశ్వరుడు రాక్షస సంహారం చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందని తెలియ జేశారు .ఆయనకు  అసాధ్యమైనది లేదని మదాంధులైన త్రిపురులను మంట గలపమని ప్రాధేయ పడ్డారు .వారు తమ లోకాలపై దండెత్తి భయ పెట్టి అవమానిస్తున్నారని ప్రాణాలు రక్షణ లేకుండా పోయిందని సర్వజ్ఞుడైన పరమేశ్వరుడు వారిని తప్పక హతమార్చాలని విన్న విన్చుకొన్నారు .త్రిపురాది రాక్షసుల వలన తమ ఆత్మాభిమానం దెబ్బ తిన్నదన్నారు .ఇక  ఉపెక్షింప  రాదన్నారు .

త్రిపురాసుర సంహారం

బ్రహ్మాది దేవతా స్తుతికి ప్రసన్నుడైన పరమేశ్వరుడు పాతాళలోక గర్భం నుండి స్వయంభు గా అవతరించిన దివ్య భూ జ్యోతిర్లింగ రూపాన్ని వదిలి ,స్వస్వరూపం తో సాక్షాత్క రించాడు .ఇత్తడి తెలుపు ను మించిన తెలుపుతో ఎరుపు కుంకుమ పూవు రంగునే సిగ్గు పడేట్లు చేసే జడల సమూహం తో ,భయం కలిగించే సర్ప హారాలతో చేతిలో బ్రహ్మ కపాలం తో పచ్చి ఏనుగు చర్మ ధారణ తో కాల కూటాన్ని మింగిన గొంతు కస్తూరి పతగా భాసిస్తు ఉండగా పరమ శోభాయమానం గా దర్శనమిచ్చాడు .విష్ణు మొదలైన దేవతలు తానూ త్రిపురాసుర సంహారం చేసి లొక రక్షణ చేస్తానని అభయ మిచ్చాడు .శత్రువును జయించటానికి తగిన సాధన సామగ్రి కోసం ఒక క్షణం ఆలోచించాడు .

‘’జలరాశి మేఖలా వలయంబు రధ మయ్యే –రవియు జందురుండు  జక్రంబు లైరి

శారదా జీవితేశ్వరుడు సారధి యయ్యే-శ్రుతులు నాలుగును వారువములయ్యే

బ్రణవ మంత్రైకాక్షరము   ప్రతోదంబయ్యే –దారా వీధి పతాక యయ్యే

రత్న సాను ధరాధరము ధనుర్లత యయ్యే –నాగ ప్రదానండునారి యయ్యే

గంధ వాహంబు లేడును గరులు గాగ –విలయ కాలానల జ్వాల ములికి గాగ

లచ్చి చనుదోయి కుంకుమ బచ్చయనయుగ –బాల మున్నీటి యల్లుండు బాణమయ్యే ‘’

భూమండలం రధం అయింది .సూర్య చంద్రులు రధ చక్రాలైనారు .బ్రహ్మ సారధి అయ్య్యాడు .వేదాలు నాలుగూ గుర్రాలైనాయి .ఓం కారం చెన్నా కోల అయింది .ఆకాశం జండా అయితే ,మేరు పర్వతం ధనుస్సు అయింది .ఆది శేషుడు వింటి నారి కాగా,వాయువులు ఏడు బాణపు రెక్కలైనాయి .ప్రళయాగ్నిజ్వాల బాణం మొన అయింది .లక్ష్మీదేవి  కుఛ యుగం పై ఉన్న పరిమళ గంధ లేపనం పచ్చని రంగు అయి ,శ్రీ మహా విష్ణువు బాణం గా మారాడు .

ఈ పద్యం లోని విశేషాలు తెలుసుకోవాలి – త్రిపుర సంహారం లో ఒక  చక్రం 12విధలైనటు వంటిది .సూర్యుడు ద్వాదశాదిత్యుడు కనుక .మరో చక్రం పదహారు కళలున్న చంద్రుడు .సారధి నవ విధ బ్రహ్మ .గుర్రాలు వేదాలు అంటే అనంతములైనవి (అనంతావై వేదాః ) .రధం లో ఉన్న రధికుడైన శివుడు ఎనిమిది రూపాలున్న వాడు ,ఏకాదశ రూపి .బాణంఅయిన  విష్ణువు దశావతారుడు .ధనుస్సు మేరువు రెండు రూపాలున్నది .అల్లెత్రాడు వెయ్యి తలల ఆది శేషుడు .ఇలాంటి విశ్వవ్యాపి అయిన  భీమేశ్వరుడు  త్రిపురాసుర సంహారానికి సిద్ధమయినాడు .దాక్షారామ గ్రామ దేవత గోగులమ్మ శుభాక్షింతలు చల్లింది .దేవ దుందుభులు మోగాయి .జయ జయ ధ్వానాలు మిన్ను ముట్టాయి .

‘’కమ్మి నూకిన నూత్న కల దౌతమును బోలె –జంగ నీ మైసొక్కు  మానె

నంతరామ్తరములం దస్తి  బృందంబులు –ఫెళ ఫెళయేడుగిలుకు లెసగ

బగిలి బీటలు వారి తగడెత్తే  గుబుసంబు –తోరంపు వెల్లుల్లి తునక లట్ల

మహనీయ తర ఫణామండలం బులు లేత –చిగురు టాకుల ఛాయ జేగురించే

హాటకాద్రి ధనుర్దండ కూటకోటి –వంచి బాహావ లేప దుర్వార లీల

గల కం ఠుండుత్రిపుర సంక్షయ మొనర్ప –నెక్కు వెట్టిన యపుడు భోగీశ్వరుండు’’

భీమేశ్వరుడు త్రిపురాసురేశ్వర సంహారానికి దుర్వార బాహు గర్వం తో మేరు పర్వత ధనుస్సును వంచి దాని చివరలకు ఆది శేషుని అల్లే త్రాటిగా తగిలించాడు .అప్పుడు శేషుడు సాగ దీసిన బంగారు తీగ గా ప్రకాశించాడు .ఆయన శరీరం లోని మెలికలన్నీ పోయి సాఫుగా ఉన్నాడు .ఆయన మురికి, మత్తు వదిలిపోయాయి .లోపలి ఎముకలు ఫెళ ఫెళ మన్నాయి .కుబుసం పగిలి బద్దలై వెల్లుల్లి పొట్టు లాగా లేచి పోయింది .గొప్పవైన పడగలు చిగురుటాకుల్లాగా యెర్ర బడి పోయాయి పాపం .నారిని సారించి విష్ణు బాణం వదిలాడు .భీకర శబ్దం ఏర్పడి భూమిఆ కాశాలను బద్దలు చేసే ధ్వని పుట్టింది .పాతాళం దద్దరిల్లింది .చెవిదాకా లాగ గానే ఆది శేషుడు పడగ ల నుండి తట్టుకోలేక భుగ భుగ మని విషం కక్కాడు .ఈ అగ్ని ముల్లోకాలనుదహించేట్లు వ్యాపించింది .శివ దెవుని  అర్ధాంగి సాయ పడింది .వినాయకఅనుగ్రహం లభించింది .పాశుపతాస్త్రాన్ని మంత్రం పూతం గా సంధించి వదిలాడు  .అప్పుడా అస్త్రం ఏం చేసిందో తర్వాత తెలుసు కొందాం .

 

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -24-11-14-ఉయ్యూరు

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -30 చతుర్దాశ్వాసం -4

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -30

చతుర్దాశ్వాసం -4

పాలకడలి లో ప్రావిర్భ వించిన విశేష వస్తుజాలం

కాలకూట విషాగ్నిని శంకర మహాదేవుడు భాక్షించగానే ఆయన ఆజ్ఞప్రకారం దేవ దానవులు విఘ్నేశ పూజ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మధనం ప్రారంభించారు .అప్పుడు అందులో నుంచి లేత చంద్ర కళపుడితే దాన్ని భక్తి తో భీమేశునికి సమర్పిస్తే  శిరసున దాల్చి ఇందు మౌళి అయ్యాడు .ఆ తర్వాత కల్పవృక్షం ,అప్సరసలు ,కౌస్తుభ మణి,ఉచ్చైశ్రవం ,ఐరావతం అందులో నుంచి వచ్చాయి .ఇంకా మధించగా అమృత భాన్దాన్ని చేతిలో ఉంచుకొని ధన్వంతరి ఆవిర్భ వించాడు .సముద్ర మాధ్యమం లో నిండు చంద్రుడు ,ఆయనతోబాటు ఒక  తామర పువ్వుపుట్టాయి .చిరుగాలికి తామర వికసించింది .అందులోని పుప్పొడి వాసన నలు దిక్కులా వ్యాపించింది .ఆ పువ్వు మధ్యలో పూజ్యమైన  వలయం ఏర్పడింది. ఆ దుడ్డు పైన శ్రీ లక్ష్మీదేవి ఉదయించింది .ఆమె చేతిలో బంగారు పుష్పమాల ఉంది .ఆమె వెంటనే ఆ మాలను శ్రీ మహా విష్ణువు మెడలో వేసి ఇల్లాలైంది .

విష్ణు మాయ

ధన్వంతరి అమృత భాండం తో ఆవిర్భ వించ గానే దానవులు అమృతం కోసం ధన్వంతరిపై ఎగ బడ్డారు  అమృత భాం డాన్ని లాక్కోని రాక్షసులు పారిపోయారు .అప్పుడు తగువు తీర్చటానికి విష్ణువు మాయోపాయం పన్నాడు .

‘’నారాయణుండు మాయా –నారీ రూపమున గపట నాటక లీలా-

పారాయణత హరించే ,సు –రారులచే నమృత కలశ మా సమయమునన్ ‘’

విష్ణువు మాయా మోహినీ రూపం ధరించి కపట నాటక కళా ప్రాభవం తో రాక్షసుల చేతిలో నుంచి అమృత భాండాన్నిస్వాధీనం చేసకొన్నాడు .దానవులు బిక్కమొహం వేసి  ఏడుస్తున్నారు .అప్పుడు నారదమహర్షి వారి దగ్గరకు వచ్చి నేర్పుగా ఇలా మాట్లాడాడు –

‘’రక్షో  నాయకులార !నిర్జర వర వ్రాతంబు చేతన్  సుధా –భిక్షా పాత్రము వోయె నంచు మదిలో బెగ్గిల్లగా నేటికిన్ ?

రక్షార్ధంబు భజింప రాదే యభావుం ద్రైలోక్య కుక్షిం భరున్ –దక్షారామ పురాధి నాధుని సుదాదామార్ధ చూదామణిన్’’

రాక్షసులారా !దేవ నాయకుల మోసం వల్ల అమ్రుతపాత్ర కోల్పోయామని  దుఃఖించ వద్దు .మీ భద్రత కోసం భవుడు ,మూడులోకాలను అదుపులో పెట్టుకోన్నవాడు చంద్ర శేఖరుడు అయిన దాక్షా రామ భీమేశుని సేవించండి’’ .వెంటనే దానవులు  వెళ్ళారు భీమేశునిసేవించి బలం సైన్యం పెన్చుకొన్నారు .త్రిపురాసురులతోకలిసి పాశుపత నియమాలన్నీ పాటించారు .నిర్మల మనసుతో ఘోర తపస్సు చేయగా లోకాలు అతలాకుతలమైనాయి .వాళ్ళు చేసిన తపస్సు విధానాన్ని శ్రీనాధుడు వర్ణించాడు చూడండి –

‘’అరుణోదయంబున నాకాశ వాహినీ –హేమామ్బుజంబులనిందుధరుని

మిహిరోదయంబున మహి సాక్షి గుగ్గుల – ధూప దూమంబుల దురిత హరుని

సంగవంబున గంధ సార కుంకుమచంద్ర –జంబాలమున  బుష్ప చాప మదను

మధ్యాహ్నమున బక్వ మధురాన్న పాయసా –పూపాజ్య దధి ఫలంబుల ద్రినేత్రు

పరమ సంధ్యాగమం బున బటహ శంఖ –ఝుల్లరీ మడ్డుడమరు ఝార్ఝరుల మ్రోత

నారద రాత్రంబు లందు వీణారవముల –హరుని బూజింతు రతి భాతి నసుర వరులు ‘’

దైత్య నాయులు స్తిరమైన భక్తితో భీమేశ్వరుని తెల్ల వారు ఝామున ఆకాశ గంగలోని కమలాలతో పూజించారు .సూర్యోదయ కాలం లో ధూప ధూమం తోనూ ,సంగవ కాలం లో చందనం కుంకుమ పూవు ,కర్పూరాలతో మధ్యాహ్నం వేళ పొంగలి ,పాయసం ,పిండి వంటలు  నెయ్యి ,పెరుగు ,పండ్లు నైవేద్యం పెట్టి పూజించారు .సాయం సమయం లో దమరువు ,శంఖం ,తప్పెట,డోలు మొదలైన వాటి ధ్వానాలతో సేవించారు .అర్ధ రాత్రి వీణానాదం తో కీర్తించారు  .ఇదంతా శైవులు చేసే ‘’షట్కాల శివార్చన ‘’లాగా ఉంది .

వాళ్ళు పంచ బ్రహ్మ షడంగ ప్రసాద పంచాక్షరీ మంత్రాలు చదువుతూ మారేడు దళాలతో పూజించారు .వేదం పురాణమంత్రలాలను నిరంతరం గానం చేశారు .వీటికి ప్రీతి పొందిన శివుడు వారికి  అశేష సంపదలనిచ్చాడు –అపుడు వారి స్తితి ఎలా ఉందొ తెలుసా-

‘’అపుడు గర్వించి నిర్జించి రఖిల జనుల –నిర్జరుల బాధ పెట్టిరి నిరపరాధ

మప్రతీక మహా వ్రతా పాతిరేక-నిర్విశంకావలేపులై పూర్వ సురులు ‘’

భీమేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం తో గర్వించి ,శౌర్యం తో విజ్రు0భించి జంకూ గొంకూలేకుండా ఎదురు లేని ప్రతాపం తో ప్రజలను దేవతలను బాధిస్తూ పీడించారు .ఇక వాళ్ళ గర్వాన్ని హర్వం చేయటానికి తగిన సమయం వచ్చింది .మునులు దేవతలు బ్రహ్మ విష్ణు వులతో కలిసి కైలాసం వెళ్ళారు .ఏం జరిగిందో తర్వాత తెలుసు కొందాం .

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -24-11-14-ఉయ్యూరు

,

 

 

 

‘’

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం –ఉయ్యూరు శ్రీ హనుమద్ వ్రతం–ఆహ్వానం

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం –ఉయ్యూరు

శ్రీ హనుమద్ వ్రతం–ఆహ్వానం

ఉయ్యూరు లో రావి చెట్టు బజారులో వేంచేసి యున్న శ్రీ సువర్చలాంజనేయ స్వామి వారల దేవాలయం లో శ్రీ జయ నామ సంవత్సర మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి 4-12-2014 గురువారం  నాడు ‘’శ్రీ హనుమద్ వ్రతం ‘’త్రయాహ్నికం గా నిర్వహింప బడును .భక్తులు ఈ కార్య క్రమములో పాల్గొని స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కావలసినడిగా కోరుతున్నాము .

కార్య క్రమం

2-12-14-మంగళ వారం –మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి -ఉదయం -5గం లకు –స్వామి వారలకు మన్యు సూక్తం తో అభిషేకం

ఉదయం -8గం లకు –వివిధ ఫలాలతో సహస్రనామ పూజ

ఉదయం -10 గం లకు –,నైవేద్యం ,హారతి ,మంత్రపుష్పం ,తీర్ధ ప్రసాద వినియోగం

3-12-14-బుధ వారం –మార్గ శిర శుద్ధ ద్వాదశి  –ఉదయం 9గం లకు –గంధ సిందూరం తో సామూహిక పూజ

ఉదయం 10-గం లకు –,నైవేద్యం ,హారతి ,మంత్రపుష్పం ,తీర్ధ ప్రసాద వినియోగం

4-12-14-గురువారం –మార్గ శిర శుద్ధ త్రయోదశి –శ్రీ హనుమద్ వ్రతం

ఉదయం 9-గం లకు –తమలపాకులు (నాగవల్లి )తో విశేష సహస్ర నామార్చన

ఉదయం -10 గంలకు –శ్రీ హనుమద్ వ్రతం –విఘ్నేశ్వర పూజ –పంపాకలశ ఆవాహన ,పూజ ,13ముడుల తోరాలకు పూజ  తోర ధారణ,శ్రీ హనుమద్ వ్రతకద .

మధ్యాహ్నం 12గం లకు -–,నైవేద్యం ,హారతి ,మంత్రపుష్పం ,తీర్ధ ప్రసాద వినియోగం

గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్                                                                                       ఆలయ ధర్మ కర్త –                                                                                               మరియు భక్త బృందం

ఉయ్యూరు

24-11-2014

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం