శ్రీనాధుని భీమఖండ కధనం -7 ద్వితీయాశ్వాసం – 2

శ్రీనాధుని భీమఖండ కధనం -7

ద్వితీయాశ్వాసం –  2

చంద్రోదయ వర్ణన

‘’ఆతత లీల గోమల నవామ్శుక పాళిమ హాంధ కార సం –ఘాతము మీటే నద్భుతముగా శశి లాంచను డభ్రవీదికిన్

శ్వేత వరాహ మూర్తి యగు వెన్నుడు ప్రన్నని యొంటి కోర,ధా –త్రీతల మెంత యంతయు ధరిం చిన యట్టి విజ్రుమ్భణంబు నన్’’-అంటే –విష్ణువు వరాహావతారం ఎత్తి తెల్లగా ఉన్న ఒకే ఒక్క కోరతో భూగోళాన్ని అంతటిని అవలీలగా పైకెత్తి నట్లు చంద్రుడు నెల వంకచేత ఆశం లో చీకట్లను అద్భుతం గా తొలగించాడు .యెర్ర దనం తో ఉన్న అర్ధ చంద్ర బింబం తాంబూలం వేసుకోవటం వలన యెర్ర బడ్డ తూర్పు దిక్కు అనే స్త్రీ యొక్క కింది పెదవిలాగా ఉన్నదట .శ్రీనాధుడు మహా శివ భక్తుడు కనుక చంద్రబింబం సాక్షాత్తు శివ స్వరూపం గా దర్శనమిచ్చ్చింది –ఆ శోభను ఎలా వర్ణించాడో చూద్దాం –

‘’కాదు కాడుదయాద్రి కనక కూటంబిది –డంబైన పాన వట్టంబు గాని

కాదు కాదిది సుధాకర పూర్ణ బింబంబు –కాశ్మీర శంభు లింగంబు గాని

కాదు కాదుదయ రాగ ప్రకాశం బిది –నవ కుంకుమా లేపనంబు గాని

కాదు కాదిది కలంక చ్చటా రించోళి-పూజ చేసిన కల్వ పువ్వు గాని

యనగ సప్తార్నవములు మిన్నంది కొనగా –జంద్ర కాంతో పలంబులు జాలువార

నసమశర సార్వ భౌము ముత్యాల గొడుగు –విధుడు విశ్వంబు వెన్నెల వెల్లి దేల్చే ‘’’

భావం –కనిపించేది శివుని పాన వాట్టం కాని  తూర్పుకొండ బంగారు శిఖరం కాదు .కాశ్మీర శివలింగం కాని, చంద్రుని తెల్ల బింబం కాదు .కొత్త కుంకుమ పూత కాని ఎరుపు పూత కాదు .శివుడికి పూజ చేసిన కలువ పూలే కాని చంద్రుని మచ్చ కాదు .సప్త సముద్రాలు ఆకాశాన్ని అందుకోగా చంద్ర కాంత శిలలు కరిగి  మన్మధుని  ముత్యాల గొడుగు అయిన చంద్రుడు లోకాలను వెన్నెలలో తేలేట్లు చేశాడు .పూర్ణ చంద్రుడు ఉదయ  రాగాన్ని కొంచెం వదిలేసి శుభ్రం చేసుకొని మెరసె దాక్షిణాత్య స్త్రీ వజ్రాలవంటి దంతాలచేత కన్నులకు పండుగ చేస్తున్నాడు .కాశీలో చంద్రుడు ఏం చేశాడో ఇప్పుడు వర్ణిస్తున్నాడు శ్రీనాధుడు .

‘’అభిషేక మొనరించు నమృత ధారా వృష్టి –మదనాంతకుని ముక్తి మంటపికకు

నలవోకగా విశాలాక్షీ మహాదేవి –నిద్దంపు జెక్కుల నీడ జూచు

నేరియిం చు మిన్నేటి ఇసుక తిన్నెల మీద –జక్రవాకాం గనా సముదయంబు

డుంఠి విఘ్నేషు నిష్టుర కంఠ వేదిపై-గోదమ చుక్కల రాజు గుస్తరించు

గాయు వెన్నెల యానంద కాననమున –గాల భైరావు దంష్ట్ర లకు డాలుకొలుపు

విధుడు వారాణసీ సోమ వీధి చక్కి –నాభ్ర ఘంటా పదంబు నరుగు నపుడు ‘’

భావం –చంద్రుడు కాశీ నగరం లోని సోమ వీధి ప్రాంతముపై ఆకాశ వీధిలో  సంచ రించే టప్పుడు –విశ్వేశ్వరుని ముక్తి మంటపాన్ని వెన్నెల వర్షం తో అభిషేకిస్తాడు .విశాలాక్షీ దేవి స్వచ్చమైన చెక్కిళ్ళపై ప్రతి బిం బిస్తాడు .గంగానది ఇసుక తిన్నెలపై ఆడ చక్ర వాక లను బాధ పెడతాడు .డుంఠి వినాయకుని కంఠము దగ్గరున్న చంద్రుడిని లాలిస్తాడు కాశీ మీద వెన్నెల కురిపిస్తాడు క్షేత్ర రక్షకుడైన కాల భైరవుని కోరకు  కాంతి నిస్తాడు .చంద్ర బింబం లోని మచ్చ ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే రోహిణీ దేవి చంద్రుడిని కౌగిలిమ్చుకోవటం వలన ఏర్పడిన కస్తూరి పూతవలన ,రాహువు కోరతో కొత్తగా ఏర్పడ్డ చిల్లి లో కనబడే ఆశం ముక్క వలన ,స్వచ్చం గా ఉండటం చేత కొరికి మింగిన చీకటి వలన ,,పుట్టినప్పుడు మందర పర్వతం రాసుకోవటం వల్లఏర్పడిన కాయ వలన ,విరహం తో తాపం చెందే ఆడ చక్ర వాకాల కడగంటి చూపు అనే నిప్పు వల్ల  కలిగిన ఇంట్లోని ధూమం వలన అని శ్రీనాధుడు ఉత్ప్రేక్షించాడు ..రాత్రి అంతా వెన్నెల స్నానం తో జనం పులకరించిపోయారు .మళ్ళీ సూర్యోదయం అవ్వాలి .నిత్య కర్మానుస్టాలు ప్రారంభ మవ్వాలి .ఇప్పుడు సూర్యోదయ వర్ణన చేస్తున్నాడు శ్రీనాధుడు .

సూర్యోదయం

‘’ప్రధమ సంధ్యాంగానా  ఫాల భాగమున –జెలువారు సింధూర తిలక మనగ

గైసేసి పురుహూతు గారాపు టిల్లాలు-పట్టిన రత్న దర్పణ మనంగ

నుదయాచాలలేంద్రంబు తుద బల్లవిం చిన –మంజు  కంకేళి నికుంజ మనగ

శత మాన్యు శుద్ధాంత సౌధ కూటము  మీద –గనువట్టు కాంచన కలశమనగ

గాల మనియెడు సిద్ధుండు  గమిచి మ్రింగి –కుతుక మొప్పగా నుమిసిన ఘటిక యనగ

గగన మందిర దీపికా కళిక యనగ –భానుడుదయించే దేదీప్య మాను డగుచు ‘’

భావం –ప్రాతః కాల సంధ్య అనే స్త్రీ నుదుటి మీద సింధూరం బొట్టు లాగా ,బాగా అలంకరించుకొన్న ఇంద్రపత్ని శచీదేవి చేతిలో ఉన్న అద్దం లాగా ,తూర్పు కొండ పై చిగిర్చిన అశోక వృక్షపు పొదరిల్లు లాగా ,ఇంద్రుడి మేడపై ఉన్న బంగారు కలశం లాగా ,కాలం అనే సిద్ధుడు మింగి ఉమ్మేసిన మాత్ర లాగా ,ఆకాశ మందిరం లో ప్రకాశించే దీప కాంతి లాగా సూర్యుడు ఉదయించాడు .

ఈ వర్ణన అంతా సుబందు అనే సంస్కృత కవి గద్యం గా రాసిన ‘’వాసవ దత్త ‘’లో సూర్యోదయ వర్ణనకు తెలుగు సేతయే .మక్కీకి మక్కీ పద్యం లో కూర్చోపెట్టాడు అంతే. యోగులు రస సిద్ధి సాధించి ద్రవ రూప పాదరాసాన్ని గుళిక అంటే మాత్రలాగా చేసుకొని మింగుతారు .అదే సిద్ధ గుళిక అంటే .ఇలా బాల భాణుడు లేలేత వెలుగులను లోకం పై చిమ్ముతూ క్రమంగా ఎదుగుతున్నాడు .అప్పుడు వ్యాసమహర్షి గంగా స్నానం చేసి ,విధులు పూర్తీ చేసుకొని శిష్యులతోకూడా కాశీని వదిలి పెట్టటానికి బాధ పడుతూ క్షేత్రం లోనిలోలార్క ,కేశవ, మోక్ష మంటప ,దండపాణి వినాయక, కాలభైరవ ,భాగీరధీ  కుక్కుట పంటప మొదలైన  సకల దేవతలకు నమస్క రించి ,ప్రదక్షిణాలు చేసి కాశీని వదిలి కొన్ని రోజులు ప్రయాణం చేశాడు .

లోలార్కుడు ,కేశవుడు ,మోక్ష మంటపం ,కుక్కుట చతుస్టయం గురించి వివరణలు అవసరం .కాశీలో దక్షిణ దిశలో ఉన్న సూర్యుడిని లోలార్కుడు అంటారు. కాశీ వాసం కోసం మనసు లోలం అయిన వాడుకనుక లోలార్కుడు .కాశీలో ఉన్న పన్నెండుమంది ఆదిత్యులలో లోలార్కుడు ఒకడు. విగ్రహాలుకాదు చక్ర రూపం లో పూజలు అందుకొంటారు లోలార్కుడు తులసీఘాట్ దగ్గర ఉన్న గోడమీద చక్రా కారం లో ఉంటాడు .కాశీ వెళ్ళిన వారు గుర్తు పెట్టుకొని చాడాల్సిన ప్రదేశం .

కాశీ ఉత్తర దిక్కులో కేశవ స్వామి ఉంటాడు .కేశవులు కూడా చాలా  మంది ఉన్నారు. కాశీకి మొదట వచ్చిన విష్ణువును అది కేశవ స్వామి అంటారు .’’పాదోదకంబను ప్రధమ తీర్ధమున నాది కేశవు డన నదివ  సిం చు  ‘’అని కాశీ ఖండం లో ఉంది .విశ్వేశ్వర మందిరానికి దక్షిణం గా ఉన్నదే మోక్ష లేక ముక్తి మంటపం .అపవర్గ మంటపం అనీ పేరుంది .మణికర్ణికా ఘట్టం లో స్నానం చేసి ఈ మంటపం లో శివ పురాణ కధలు వినాలి అని శాస్త్రం .కాల భైరవుడు కాశీ క్షేత్ర పాలకుడు –‘’వీటి పెద్ద తలారి –దిస్స మొల వేల్పు ,కర్రి వ్రీడా శూన్య కటి గోపురద్వార పరి రక్షకుండు కాల భైరవుండు ‘’అని కాశీ ఖండం చెప్పింది .డుంఠీవినాయకుడు లేక డుండివినాయకుడు .తొండం ఎడమ వైపుకు ఉండి  కంఠం మీద చంద్రుడిని కలిగి ఉండే.కాశీలోని వినాయకుడు. విశ్వేశ్వరాలయానికి దగ్గరలోనే ఉంటాడు .దండ పాణి హరికేశుడు అనే యక్షుడు .శివుని దయ పొంది ప్రధమ గణాలకు దండ నాదుడయ్యాడు .ఈయన రెండవ క్షేత్ర పాలకుడు .కుక్కుట చతుస్టయం అంటే –మహా నందుడు అనే బ్రాహ్మణుడు ,అతడి భార్య ,ఇద్దరుకోడుకులు చేయరాని పనులన్నీ చేసి డబ్బు సంపాదించి ,దొంగల చేత చంప బడ్డారు .తర్వాత జన్మ లో నలుగురూ కోళ్ళుగా పుట్టి సత్కార్యాలు చేసి ,శివుని అనుగ్రహం తో మోక్షం పొందారు .ముక్తి మంటపాని ఆశ్రయించి ముక్తిపొందారు .ఆ నాలుగుకోళ్ళనే   కుక్కుట మంటపం అంటారు .

తర్వాత ఏం జరిగిందో రేపటిదాకా సస్పెన్స్ .

   Inline image 1 Inline image 2Inline image 4Inline image 3

సశేషం

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -30-10-14-ఉయ్యూరు

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -6 ద్వితీయాశ్వాసం -1

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -6

ద్వితీయాశ్వాసం -1

రోమ హర్షునుని కుమారుడు ,వ్యాసుని శిష్యుడు అయిన సూతుడు శౌనకాది మహర్షులకు ‘’వ్యాస నిష్కాసనం ‘’గురించి వివరించటం ప్రారంభించాడు .’’సకల ధర్మాలు తెలిసిన వాడు నాగురుదేవుడు వ్యాసమహర్షి విశ్వేశ్వరుని కోపానికి గురై ,కలత చెందిన మనసుతో శిష్యులతో కూడి గంగ ఒడ్డున నిలిచి అక్కడున్న అన్ని తీర్థాలను ఒక సారి చూసి ఇలా అన్నాడు

‘’అంబ పార్వతి నా తోడ నాన తిచ్చే –గాశియేక్కుడు క్షేత్ర సంఘములలోన

గాశి కన్నను నెక్కుడు గౌరవమున –మోక్ష భోగ నివాసంబు దక్ష వాటి ‘గౌరీ దేవి  ‘’క్షేత్రాలలో కాశి గొప్పదే .కాని కాశి కంటే మోక్షానికి భోగానికి గొప్పది దక్ష వాటి ‘’అని చెప్పింది వ్యాసునితో .కాశి ఒక్క మోక్షమే ఇస్తే దాక్షారామం భోగమూ మోక్షమూ ఇస్తుందని దేవి తెలిపిందని అర్ధం ‘’.పూర్వం దక్ష ప్రజాపతి సమస్త దేవతలా సమక్షం లో బ్రహ్మ విష్ణువుల ను దగ్గర ఉంచుకొని గొప్ప యాగం చేయటానికి మొదలు పెట్టాడు . ఇరవైఏడు నక్షత్రాల భర్త అయిన అల్లుడు చంద్రుడిని ,కూతుళ్ళను పిలిచి లోక పతి ని ,ఆయన భార్య గౌరీదేవిని మాత్రం పిలవ లేదు .ఇక్కడ చెప్పిన పద్యం లో దక్షుడిని ‘’బిరుదులాడు ‘’అనీ చంద్రుని ‘’ఓషదీశ్వరుడు ‘’అని శివుని ‘’కాల కంఠుడుఅనే పదాలువాడి సార్ధకత కల్పించాడు .దక్షుడి నొసటి వ్రాత బాగా లేక శివుడిని అవమానింప దలచి ఇలాంటి కొంప కొల్లేరు పని తలపెట్టాడు .యాగం జరుగుతుంటే ఉమాదేవి పిలవక పోయినా వచ్చి అవమానిమ్పబడి యోగాగ్నిచే దగ్ధమైన విషయం శివుడికి తెలిసి వీర భద్రుడిని సృస్తిన్చిపంపాడు .భద్రూ వచ్చి అంతా చిద్రం చేసి దక్షుడితల నరికాడు .దేవలతలన్దరిని పరాభవిమ్చాడు అందరికి బుద్ధి వచ్చి చెంపలేసుకొన్నారు .గత్యంతరం లేక శివుడిని వేడుకొన్నారు .బోళాశంకరుడు కనికరిం చాడు .

తన యెడల తప్పు చేసినా మరిచిపోయి దక్షుడిని గొర్రె తల పెట్టి రక్షించాడు .తనను గౌరవించకుండా తగుదునమ్మా అని దక్ష యజ్ఞానికి వచ్చిన బ్రహ్మ విష్ణువువులను ,దేవేంద్రాదులను తప్పుమన్నించి పూర్వం కంటే ఎక్కువ గౌరవంతో చూశాడు .తనమాట వినకుండా వద్దు అని చెప్పినా తండ్రియాగానికి వెళ్ళిన భార్యకు సగం దేహం ఇచ్చాడు .తనకోపానికి భయ పడిన మునులకు అభయమ  ఇచ్చాడు యజ్న మృగం శిరస్సు తెంచి దాన్ని ఆకాశం లోనే ఉంచాడు .అలాంటి భీమేశ్వర స్వామి నీతిగల గొప్ప దైవం .ఆ స్వామి నిలయమైన దక్షవాటిక భూమి మీద గొప్ప క్షేత్రం .ఆయన గొప్పతనం యెంత చెప్పినా తనివి తీరదు .

‘’కాల కూటోప  సంహార కారి యతడు –త్రిపుర దైత్యాదిపతుల మర్దించే నతడు

నిగ్రహానుగ్రహ ప్రౌఢినిపుణుడతడు –సంతతము దేవా వేశ్యా భుజం గుడతడు’’

భావం –భీమేశ్వరుడు కాల కూటవిషాన్ని మింగి దాని భయంకరత్వాన్ని ఉపసంహరిమ్చాడు .త్రిపురాసురులను చంపాడు .శిక్షించటం లో కాని రక్షించటం లోకాని నిపుణుడు .దేవ వేశ్యలతో ఎప్పుడూ విహరిస్తాడు .వేదాలు ,సకల చరాచర సృష్టి ఆయన నిశ్వాసం వల్ల ఏర్పడ్డాయి .అలాంటివాడికి సమర్ధం కానిది ఏముంటుంది?తన అర్ధ దేహి అయిన భువనేశ్వరిని లోక కల్యాణం కోసం మేనకా హిమ వంతుల కుమార్తె గ పుట్టమని ఆజ్ఞాపించాడు .శివుని దేహం లో నుంచి భువనేశ్వరి నిర్ముక్తం అయింది కనుక దాక్షారామం ముక్తి క్షేత్రం అయింది .దక్షుడి యాగ శాలయే దాక్షా రామం .అక్కడ శివుడు కొలువై ఉంటె భోగానికి మోక్షానికి కొదువ ఏముంటుంది ?భూమిమీద కొన్ని క్షేత్రాలు భోగాన్ని కొన్ని క్షేత్రాలు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి .కాని దక్షారామం  భోగ మొక్షాలను రెండిటిని ఇచ్చే దివ్య క్షేత్రం .అంతేనా –

‘’భీమనాదేశ్వరుని కన్నా పెద్ద వేల్పు –దక్ష వాటంబు కంటే నుత్తమ పదంబు

సప్త గోదారము కంటే సకల తీర్ధ –స్రమగు తీర్ధ రాజంబు జగతి లేదు ‘’

భీమేశ్వర స్వామికంటే గొప్ప దేవుడే లేడు .దక్షారామకంటే దివ్య క్షేత్రమే లేదు .సప్త గోదావరికంటే  తీర్ధ రాజమే లేదు .అసలు సిసలైన భోగ మొక్షాలనిచ్చేది ఇదే –

‘’దక్షిణ వారాణసికిని –మోక్షశ్రీ భోగ విభవ మూలంబునకున్

దక్షారామబునకు స-ద్రుక్షం బగు పుణ్య తీర్ధము గలదే’’-భోగ మొక్షాలకు  మూలాదారమైన దక్షిణ కాశిగా పేరుపొందిన దక్షారామానికి సమాన పుణ్య తీర్ధం లోకం లో ఉందా?అంటే లేదు .కాల కట విషాన్ని మింగటం చేత నల్లగా అయిన  కం ఠంకలవాడు ,పార్వతి పాలిండ్లను తలచుకొనే శృంగార పురుషుడు ,ఆకాశ గంగ అలలచే తడుప బడే చంద్రుడినితలపై పువ్వుగా పెట్టుకోన్నవాడు ,బ్రహ్మ అయిదవ తలను తున్చేసిన వాడు ,అయిన జగత్పతి భీమేశ్వరుని పరి పాలనలో భోగ మొక్షాలకు మూలమైన దాక్షారామం విలసిల్లుతోంది అని దక్షిణ కాశి అయిన దాక్షారామానికి తనతో బాటు వస్తున్న శిష్యుల్లను మానసికం గా సంసిద్ధులను చేయటానికి ఈ విషయాలన్నీ వ్యాసుడు శిష్యులకు కాశి లోని గంగా తీరం లో నుంచుని చెప్పాడు .ఇంతలో సూర్యాస్తమయం అయింది ‘.

అస్తమయ సూర్య వర్ణన శ్రీనాధుడు ఇప్పుడు చేస్తున్నాడు .పడమటి సముద్ర వాయువులచే జెండాపై గల బంగారు రంగు చిరు గంటలు మోగుతుండగా ఆకాశం మధ్య లో నుండి సూర్య రధం నెమ్మదిగా పడమటి కొండపై దిగిందట .ఆకాశం అంచుల నుంచి దిగి పావురం పాదం లాగా ఎర్రగా ఉన్న సూర్య బింబం పడమటి సముద్రం వైపుకు దిగిందట .సూర్య బింబం కాశీ  విశ్వేశ్వరుని గుడిమీద బంగారం కలశం లాగా పడమటికొండ శిఖరాగ్రాన పండులాగా ఉందట .పడమటికొండ శిఖరం పై ఉన్న సూర్యుడు వరుణుడి అంతఃపుర కాంతల తళతళ కాంతులకు  అద్దం లాగా ప్రకాశించాడు .

‘’సిద్ధ వాహిని నీట జిరు బంతి పసుపాడి.-శ్రీ విశాలాక్షి గై సేయ దొడగె

మొరసె నంతర్గేహమున విశ్వనాయక –తాండవారంభ మర్డల రవంబు

మందార తరు పుష్ప మధుపాన గోష్టికి –బ్రారంభ మొనరరించే  భైరవుండు

కొక్కో రోకోయని కొమరు సామి రధంబు –కంఠంబుసాచి క్రేంకార మిచ్చే

మొగుడా బారిన యరవిమ్దములను బాసి –గములు గములుగ మత్త భ్రుమ్గములు గూడి

డుంఠి విఘ్నేశు చెక్కు లుత్కంఠ జేరే –నభినవంబైన యపర సంధ్యాగమమున ‘’

భావం –సాయం సంధ్యాకాలం అయింది శ్రీ విశాలాక్షీ దేవి పసుపు పూసుకొని గంగానదిలో స్నానం చేసి అలంకరించుకోవటం మొదలు పెట్టింది .విశ్వనాధుడు తాండవం చేసే సమయం అయిందని లోపలి ఇంట్లో మద్దెల మోగింది .కాశీ నగరాన్ని రక్షించే భైరవుడు నిషా కోసం మధు సేవనాన్ని మొదలు పెట్టాడు .కుమారస్వామి వాహనం అయిన నెమలి మెడ పైకెత్తి  క్రేంకారం చేస్తోంది .తుమ్మెద గుంపులు ముడుచుకు పోయిన పద్మాలను వదిలి ఉత్కంఠ తో గజాననుడైన డుంఠి వినాయకుడినచెక్కిళ్ళ పైకి  చేరాయి .సంధ్యాకాలపు ఎర్రదనం  ,చీకట్ల నల్లదనం దగ్గర దగ్గరగా పెరిగి  భూగోళం తొడిమ ను వదిలి కిందకు జారే బాగా పండిన తాటి పండు లాగా కనిపిస్తోంది –శ్రీనాధుడికి తాటి పండు చాలా ఇష్టం .చాలా చోట్ల వర్ణించాడు .తెలుగువాళ్ళ జిహ్వ చాపల్యం .ఇక్కడ శ్రీనాధుడి పద్య సోయగం చూద్దాం –

‘’సంజ కెంపును ,దిమిర పున్జంపు నలుపు –గమిచి బ్రహ్మాండ భాండంబు గరము మెరసె

పరమ పరిపాక దశ వృం త బంధ మెడలి –పతనమగు తాటి పంటితో బ్రతిఘటించే ‘’.

కాశిని వదిలి దుఃఖంతో వెళ్ళే వ్యాసునిలాగా చక్రవాకం ప్రియురాలి ఎడబాటుకు గంగ ఇసుక తిన్నెపై తపిస్తోందట  .క్రమం గా చీకట్లు దతట్టామైనాయి .నక్షత్రాలునల్లని వస్త్రాలను పరచి దానిపై ఉంచిన ముత్యాల దండలాగా ప్రకాశిస్తున్నాయి .గరళ కంఠునినల్లని విషం లాంటి చీకటి బాగా  వ్యాపించగా మన్మధుడు విలాస వతులపై ఎక్కు పెట్టటానికి రాజ కాంతల కను బొమలు అనే చెరుకు విల్లును  చేతిలో ధరించాడు .మన్మధ  చర్యలకు చంద్ర సహాయం కావాలికదా .తర్వాత శ్రీనాధుడు చంద్రోదయాన్ని వర్ణిస్తాడు

. ఆ వెన్నెల రేపు అనుభ విద్దాం .

Inline image 1

సశేషం

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -29-10-14-ఉయ్యూరు

.

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో ”శివ ”దీపాలంకరణ కార్తీక శోభ 28-10-14 మంగళ వారం 

శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి దేవాలయం లో ”శివ ”దీపాలంకరణ కార్తీక శోభ  28-10-14 మంగళ వారం

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under పూజలు

దర్శనీయ దైవ క్షేత్రాలు శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం –ఉయ్యూరు

దర్శనీయ దైవ క్షేత్రాలు

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం –ఉయ్యూరు

కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు గ్రామం లో రావి చెట్టు బజారులో వేంచేసి యున్న శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి వారల దేవాలయం తప్పక దర్శించాల్సిన దేవాలయం .

శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామి దేవాలయం

సాధారణం గా ఆంజ నేయ దేవాలయాలు భాక్తాంజనేయంగానో , వీరాంజనేయ గానో  దాసాంజనేయం గానో ఉంటాయి .సువర్చ లాంజనేయ దేవాలయాలు అతి తక్కువ .కృష్ణా జిల్లాలో  ఉయ్యూరులోని ఈ దేవాలయం కాక  మచిలీ పట్నం లో  పరాసుపేట లో సువర్చలాంజ నేయ దేవాలయం ఉంది .

ఉయ్యూరు శ్రీ సువర్చలాంజనేయ స్వామి దేవాలయం రావి చెట్టు బజారు చివర  పుల్లేటి కాలువకు సమీపం లో ఉంది .ఇది గబ్బిట వారి దేవాలయం గా ప్రసిద్ధి చెందింది .ఆలయాన్ని మా తండ్రిగారు గబ్బిట మృత్యుంజయ శాస్త్రి గారి మాతా మహులు అంటే మా నాయనమ్మ  నాగమ్మ గారి తండ్రి గారు గుండు లక్ష్మీ నర సింహావధానులు గారు సుమారు రెండు వందల సంవత్స రాల క్రితం స్వంత ఖర్చులతో ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించి నిత్య ధూప దీప నైవేద్యాలకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశారు .ఉత్సవ మూర్తులను కూడా ఏర్పాటు చేసి ధ్వజస్తంభాన్ని ప్రతిష్టించారు .తూర్పు ముఖం గా ఉన్న ఆలయం ఇది .

వైశాఖ బహుళ దశమి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి జన్మ దినం నాడు శ్రీ హనుమజ్జయంతిని ,శ్రీ సువర్చలాంజనేయ స్వామి వారల కల్యాణాన్ని చాలా వైభవం గా నిర్వహించేవారట .కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దైవం గా స్వామి ప్రసిద్ధి కెక్కాడు .అందరికి హనుమ అండగా ఉండేవాడు .ఆవరణలో ఈశాన్య భాగాన ఎత్తైన కళ్యాణ మండపం ఉండేది .అర్చక స్వాములు శ్రద్ధగా స్వామిని అర్చిస్తూ తరించి తరింప జేసే వారు .నరసింహాదానుల గారి మరణం తర్వాత వారి దౌహిత్రుడిగా మ నాన్న గారు మృత్యుంజయ శాస్త్రి గారు వంశ పారంపర్య ధర్మ కర్తగా ఉన్నారు .కార్యక్రమాలన్నీ యదా విధిగా జరిపేవారు .మా నాన్న గారు1961లో  చనిపోయిన తర్వాత నేను వంశ పారంపర్య ధర్మ కర్తనయ్యాను  .ఆలయ స్థాపన నాటి నుండి మొదటి పూజ మా గోత్ర నామాలతోనే జరుగుతూ ఉండేది .ఆలయం బాగా ముందుకు ఉండటం ,వెనుక ఖాళీ ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఎక్కువ మంది భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కష్టం గా ఉండేది .కల్యాణం ,జయంతి తప్పకుండా జరిగేవి .ఆలయం క్రమం గా శిధిలమై పోవటం బాధగా ఉండేది .ఎన్నో సార్లు మంచి ఆలయాన్ని ఇక్కడే నిర్మించాలని అనుకొన్నాము .కాని మా ఒక్కరి వల్లా అయ్యే పనికాదని మౌనంగా ఉండి పోవాల్సి వచ్చింది .

నూతన ఆలయ నిర్మాణం

ఎదురుగా ఉన్న పంచాయతీ రోడ్డు ఎత్తు పెరగటం వలన ఆలయం రోడ్డు మట్టానికంటే చాల లోతుగా ఉండి వర్షాకాలం లో నీరు నిలిచి చాలా అసౌకర్యం గా ఉండేది .మా ఒక్కరి వలన ఆలయ అభి వృద్ధి కష్టమైన పని అనిపించింది .రోడ్డు చివర పుల్లేరుకాలువపై వంతెన నిర్మాణం జరిగి రాక పోకలకు మిక్కిలి సౌకర్యం ఏర్పడింది .అప్పుడు మా కుటుంబ సభ్యులకు ,శ్రేయోభిలాషులకు గ్రామస్తులకు బలీయ మైన ఆలోచన కలిగి స్వామి వారల ఆశీర్వాద బలం తోడై,  నా అధ్యక్షతన ఒక కమిటీగా ఏర్పడి  జీర్ణోద్ధారణ చేసి నూతన ఆలయ నిర్మాణం చేయాలని దృఢమైన సంకల్పం కలిగింది .వరుసగా సమావేశాలు నిర్వహించటం ,చందాలు వసూలు చేయటం ,వసూలైన ధనాన్ని ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంకులో దాచటం ,రసీదులు ఇవ్వటం చేశాం .ఈ పవిత్ర కార్యక్రమం లో నాకు పూర్తీ సహాయ సహకారాలు అందజేసిన వారు   నాచిరకాల మిత్రుడు , యెన్ ఎస్ ఎస్ ఏజెంట్ అయిన శ్రీ మండా వీరభద్ర రావు ,శ్రీ లంకా సంజీవరావు అనే రిటైర్డ్ విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగి .మేము ముగ్గురం కాలికి బలపం కట్టుకొని తిరిగాం .అందరికి ఆలయ నిర్మాణం అవసరం అని పించి చేయూతకు ముందుకు వచ్చారు .స్వచ్చందం గా విరాళాలిచ్చారు .ఆర్ అండ్ బి లో రిటైర్ద్ సూపర్ వైజర్   శ్రీ కొల్లిపర సుబ్బారావు గారు నిర్మాణ పర్య వేక్షణ చేశారు .

స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన పరాభవ నామ సంవత్సర నిజ జ్యేష్ట నవమీ గురువారం హస్తా నక్షత్ర యుక్త కర్కాటక లగ్న పుష్కరాంశ యందు అనగా 23-6-1988నస్వామి వారల పునః ప్రతిస్టా మహోత్సవం వైఖానస ఆగమ విధానం లో శ్రీ వేదాంతం శ్రీ రామాచార్యుల వారి ఆధ్వర్యం లో నేను , భార్య శ్రీమతి ప్రభావతి దంపతులం స్వామి వారల విగ్రహ ప్రతిష్ట చేసి చిరకాల  వాంఛితాన్నిభగవత్ కృప వలన నేర వేర్చుకోగాలిగాం .దీనికి వినమ్రం గా అందరికి క్రుతజ్ఞతలు తెలియ జేసుకొంటున్నాను . మచిలీ పట్నం లోని హయ గ్రీవ ఉపాసకులు ,ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు శ్రీ వేదాంతం అనంతా చార్యులు గారు అనుగ్రహించిన ప్రతిష్ట ముహూర్తం అది .

ఆ నాటి కే .సి .పి. జనరల్ మేనేజర్ స్వర్గీయ శ్రీ ఇంజేటి జగన్నాధ రావు గారు ,ఉయ్యూరు శాసన సభ్యులు శ్రీ అన్నే బాబూ రావు గారు విచ్చేసి కార్యక్రమానికి ఘనత చేకూర్చారు .కే సి పి వారి వదాన్యత ,ఉయ్యూరు ,పరిసర గ్రామస్తుల దాతృత్వం ,సహాయం మరువ లేనివి .పువ్వాడ వారు ,వెంట్ర ప్రగడ వారు, ,ఊర వారు ,చోడవరపు వారు  ,మండా వారు ,బూరగడ్డ వారు తాండవ లక్ష్మీ టాకీస్ యజమాని శ్రీ పిచ్చేశ్వర రావు ,ఎందరో లారీ యజమానులు  ఒకరు అనేమిటి అందరూ పెద్ద మనసుతో ఈ పవిత్ర భగవత్ కార్యానికి ముందుకు వచ్చి సహకరించారు .ఉత్సవ విగ్రహాలతో ఆలయం శోభిల్లింది .ఉచితం గా ఇసుక తోలిన వారు కొందరైతే ,కొందరు సిమెంట్ ను అందజేశారు .స్వామి పై ఉన్న అచంచల విస్శ్వాసమే ఇంతటి మహత్కార్యాన్ని మా  అందరి చేత చేయించింది .మా కుటుంబ సభ్యులు ధనం తో ,సేవతో సహకరించారు .అదొక పండుగ గా జరిగింది పునః ప్రతిస్టా కార్యక్రమం .

పునః ప్రతిష్ట చేయగలిగాం కాని ధ్వజస్థంభ ప్రతిష్ట చేయలేక పోయాం .సేకరించిన నిధులన్నీ ఖర్చు అయి పో వటమే కారణం .కాని ప్రతి ఏడు శ్రీహనుమజ్జయంతిని వైభవోపేతం గా జరిపి స్వామి వారల శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాన్నిచేస్తూ తరిస్తున్నాం .భక్తులూ పెరిగారు నమ్మకమూ పెరిగింది .నిర్వహణపై సదభిప్రాయమూ ఏర్పడింది .ధనుర్మాస కార్య క్రమాలను ప్రారంభించాం  .శ్రీ హనుమద్ వ్రతాన్ని మార్గ శిర శుద్ధ త్రయోదశి నాడు జరుపుతున్నాం దసరాలలో సాయంత్రం ప్రత్యేక పూజలు మొదలు పెట్టాం .

ధ్వజ ప్రతిష్ట

చిన ఒగిరాల వాస్తవ్యూలు ,వదాన్యులు ,ఎన్నో దేవాలయాలకు ధ్వజస్తంభాలను అందజేసిన వారు శ్రీ పాలడుగు నాగేశ్వర దాసు గారు ఈ విషయం తెలిసి ఈ ఆలయానికి ధ్వజస్తంభాన్ని ప్రదానం చేశారు .స్వస్తిశ్రీ శ్రీముఖ నామ సంవత్సర జ్యేష్ట బహుళ నవమి 13-6-1993 ఆదివారం ఉదయం 7-29గం లకు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర యుక్త మిధున లగ్న పుష్కరాంశ యందు ధ్వజ స్థంభ ప్రతిష్టాప మహోత్సవం  ధ్వజానికి ఇత్తడి తొడుగు తో సహా అత్యంత వైభవం గా జరిగింది .శ్రీ దొడ్డా వెంకట రత్నం దంపతులు శ్రీ పరాంకుశం రామ కృష్ణ మాచార్యుల వారి ఆధ్వర్యం లో ఆగమోక్తం గా ధ్వజ ప్రతిష్ట చేశారు .ఈ ముహూర్తాన్ని అనుగ్రహించిన వారు ప్రముఖ జ్యోతిష శాస్త్ర వేత్త శ్రీ కోట శ్రీరామ మూర్తి గారు .శ్రీ మండా వీరభద్ర రావు ,శ్రీ లంకా సంజీవరావు గారల అవిశ్రాంత కృషి ,అనుక్షణ పర్య వేక్షణ నాకు కొండంత బలం  .వారిద్దరి సేవలు మరువ లేనివి .నిత్యం వందలాది మంది భక్తులు శ్రీ సువర్చలాంజ నేయ స్వామివార్లను దర్శించి, సేవించి తరిస్తున్నారు .

ఆలయం లో ప్రత్యేక కార్య క్రమాలు

తమల పాకుల (నాగవల్లీ )పూజ ,పండ్ల తో పూజ ,గంధ సిందూరం తో పూజ ,తెల్లగన్నేరు వేరులతో ,గన్నేరు పూలతో అర్చనా జరుగుతాయి .ధనుర్మాసం నెల రోజులు వేలాది మంది భక్తులు స్వామి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి తమ మనో భీస్టాలను స్వామికి నివేదించుకొని సఫల మనోరదులౌతున్నారు .తెల్ల వారు జామున అయిదింటికే ప్రత్యెక పూజ ఉంటుంది .ఆరుగంటలకు  తీర్ధ ప్రసాద వినియోగం జరుగుతుంది .భక్తుల పాలిటి కొంగు బంగారం స్వామి .భోగి రోజున శాంతి కల్యాణం జరుగుతుంది .ఇత్తడి ఒంటె వాహనం పై స్వామికి గ్రామోత్సవం నిర్వహిస్తున్నాం .ఆంగ్ల సంవత్సరం జనవరి ఒకటవ తేదీ న స్వామి వారాలకు లడ్డూలతో విశేష పూజ చేసి నివేదించి భక్తులకు నూతన సంవత్సర శుభా కాంక్షలు తెలియ జేసి లడ్డూ ప్రసాదం అంద జేస్తున్నాం .భోగి నాడు స్వామివారలకు ఉదయమే వివిధ రకాల కాయ గూరలతో ‘’శాకంబరీ పూజ ‘’జరుపుతాము .చూడ ముచ్చటైన పూజ ఇది .

శ్రీహనుమాన్ చాలీసా పారాయణ,శ్రీ విష్ణు ,శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణాలు జరుగుతాయి .మహిళలతో సామూహిక కుంకుమార్చన జరుపుతాము .ప్రతి నెల స్వామి వారి జన్మ నక్షత్రం అయిన   కృష్ణ పక్షం లో  పూర్వా భాద్ర నక్షత్రం నాడు  స్వామివారలకు శ్రీ మన్యు సూక్తం తో విశేష అభిషేకం ,తర్వాత సహస్ర నామార్చన ఉంటుంది

.2009 జూన్ జులై నెలలో పదకొండు రోజుల పాటు ప్రత్యెక కార్య క్రమమం నిర్వహించాం .ఆలయ నిర్మాణం జరిగి ఇరవై ఏళ్ళు అయిన సందర్భం గా చేసిన కార్య క్రమం ఇది .ఆ పదకొండు రోజులలో ప్రతి రోజూ ఉదయం మన్యు సూక్తం తో స్వామి వారలకు అభిషేకం ,హోమం ,సహస్ర నామార్చన ,సాయంత్రం మళ్ళీ హోమం ,శాంతి కల్యాణం జరిపాం భక్తులనుండి అపూర్వ స్పందన లభించింది .చివరి రోజున అన్న సంతర్పణ నిర్వహించాం . గీతామందిరం అర్చకులు శ్రీ స్వర్ణ నాగేశ్వర రావు గారి నేతృత్వం తో ఏలూరునుండి వచ్చిన వేదపండితుల ఆధ్వర్యం లో ఈ పదకొండు రోజుల కార్యక్రమాలు మహా వైభవం గా జరిగాయి .రోజూ మా దంపతులతో బాటు ఒకరిద్దరు దంపతులు కూర్చుని స్వామి వారల శాంతి కల్యాణం చేయటం మహద్భాగ్యం గా అనిపించింది .

సౌకర్యాలు

చక్కని లైటింగు ,మైకు స్పీకర్లు ,డి వి డి ప్లేయర్ , యాంప్లిఫయర్ రంగు దీప తోరణాలు ,ఫాన్లు , ఆలయ లోపలి గోడలకు  టైల్స్ కూర్పు ,కుర్చీలు మొదలైన సౌకర్యాలను భక్తుల సహకారం తో ఏర్పాటు చేయ గలిగాము .మా తమ్ముడుఛి . కృష్ణ మోహన్ శ్రీమతి సునీత దంపతులు ఆలయానికి స్వంత ఖర్చుతో ఇన్వర్టర్ ఏర్పాటు చేశారు .అర్చక స్వాములు భక్తీ శ్రద్ధలతో స్వామిని సేవిస్తూ పూజిస్తూ విశ్వాసం కలిగిస్తున్నారు .శ్రీ హనుమజ్జయంతి కి స్వామి వారల కల్యాణానికి శ్రీ బంగారు నాగేశ్వర రావు దంపతులు ప్రతి ఏడాది మట్టెలు ,మంగళ సూత్రాలు ,వెండి ఉత్తర జంధ్యాలు భక్తితో అందజేస్తున్నారు .పంచాయితీ నీటి సరఫరా సౌకర్యం కలిగించాము .

సరసబారతి

2009లో’’ సరసభారతి –సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ ‘’ ను  నా అధ్యక్షతన  ఏర్పాటు చేసి ప్రతినెలా సాహిత్య సంగీత ధార్మిక కార్యక్రమాలను ఆలయం లోని ‘’మహిత మందిరం ‘’లో నిర్వహిస్తున్నాము .శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి ఆరాధనా ,శంకర జయంతి ,వ్యాస జయంతి మొదలైన ప్రత్యెక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము .ఇప్పటికి 71సమావేశాలను నిర్వహించాము .13పుస్తకాలను సరసభారతి తరఫున ముద్రించాం .అందులో నేను రాసిన శ్రీ హనుమత్ కదానిది ,శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మహాత్మ్యం పుస్తకాలున్నాయి .   స్వామి దేవాలయం సాహిత్య సాంస్కృతిక ధార్మిక కేంద్రం గా వర్ధిల్లుతోంది ఈ విధం గా ఉయ్యూరులోని శ్రీ సువర్చలాన్జనేయ స్వామి వారల దేవాలయం ధర్మ కర్తగా స్వామి వారి సేవలో నా జీవితాన్ని పండించుకొంటు న్నాను .

సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు –విశ్వ శాంతి రస్తు –లోక కళ్యాణమస్తు

మీ –గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -28-10-14-ఉయ్యూరు

 

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -5 ప్రధమాశ్వాసం -4

శ్రీనాధుని భీమ ఖండ కధనం -5

ప్రధమాశ్వాసం  -4

హరుడు  ధరించే అలంకార విశేషాలను శ్రీనాధుడు వివరిస్తున్నాడు .-

‘’జముల పాముల తోడి సాకతంబొల్లక –సవరించు బంగారు జన్నిదములు

పచ్చ ఏనిక తోలు పచ్చడంబు ద్యజించి –గడితంపు బట్టు బచ్చడము గట్టు

భస్మాంగరాగంబు పని కట్టువడ జేసి –కస్తూరి తొడ శ్రీ గంధ మలచు

నస్థిమాల్యములపై ననురక్తి వర్జించి –రమణీయ తార హారములు తాల్చు

జడలు బాగడ జోల్లెంబు సంతరించి –లేత రిక్కల రాయు గీలించు నందు

మంచు గుబ్బలి యింట సమ్మదము మీర-మనువు గుడువంగా నున్నప్డు మదన వైరి .’’

అని శ్రీనాధుడు ‘’హర విలస కావ్యం ‘’లో రాశాడు .అంటే వేసుకోన్నవి బోరుకోట్టి కొత్తవాటి కోసం శివుడు వేమ్పర్లాడుతున్నాడన్నమాట .పాము జందెం కాదని బంగారు జందెం వేసుకొంతటున్నాడు .ఏనుగు చర్మం వదిలి పట్టు పీతాంబరాలు కడుతున్నాడు .భస్మం పూసుకోవటం మాని కస్తూరి శ్రీగంధం పూసుకొంటున్నాడు .ఎముకల దండ వదిలేసి తారకా హారాలు వేసుకొంటున్నాడు .జడ కట్టిన జుట్టును చుక్కలతో సిన్గారించాడు .ఇదంతా ఎప్పుడు అంటే శివయ్యగారి పెళ్లి వేళ.ఇలా హరవిలాసం లో చమత్కరించిన శ్రీనాధుడు భీమఖండం లో మరో విధం గా చెప్పాడు –చూద్దాం -

.భీమేశ్వరుడు ఒక సారి యవనాశ్వ మహా రాజు ఇచ్చిన ముత్యాల హారం ధరిస్తాడు .ఒక సారి మాంధాత చక్ర వర్తి కానుకగా అంద జేసిన మాణిక్యాలు కూర్చిన భుజ కీర్తి ధరిస్తాడు .ఇంకో సారి ఇక్ష్వాకువు సమర్పించిన తెల్ల రత్నాల రవ్వల ఉంగరం పెట్టుకొంటాడు .మరోసారి ఘన చక్ర వర్తి ఇచ్చిన ప్రవాళాలు ఉన్న ఒడ్డాణం ధరిస్తాడు ,ఒక్కోసారి భరతుడు ,దుష్యంతుడు ,రంతి దేవుడు ,నా భాగుడు ,నహుషుడు ,నలుడు ,భగీరధుడు ,నృగమహా రాజు సమర్పించిన బంగారు ఆభరణాలు ధరిస్తాడు .అంటే యెంత ప్రాచీన వేల్పు దేవరో తెలుస్తోంది .

ఇందులో యవనాశ్వుడు ఇక్ష్వాకు వంశంవాడు మాంధాత చక్రవర్తికి తండ్రి వెయ్యి అశ్వమేధాలు చేసిన ఘనుడు .మాంధాత యవనాశ్వుని కొడుకు .ఇక్ష్వాకువు  వైవస్వత మన్వంతుడి కుమారుడు .సూర్య పుత్రుడు అంటారు అందుకే ఈ వంశం సూర్య వంశం అయింది .ఘన చక్రవర్తి అంటే మేఘాలకు రాజైన ఇంద్రుడు .భరతుడు శకుంతలా దుష్యంతుల కొడుకు కాని ,రాముడి తమ్ముడుకాని ,రుషభుడి కుమారుడుకాని ఎవరైనా కావచ్చు .రంతి దేవుడు సంకృతి రాజపుత్రుడు మహా దాత .దుష్యంతుడు రధన్తరీ ,రైభ్యు కుమారుడు శకుంతల భర్త .భరతుని తండ్రి .నాభాగుడు వైవస్వతమనువు కుమారుడు ఏడు రోజుల్లో భూమిని అంతటిని జయించిన మహా వీరుడు .యాగం లో తన రాజ్యాన్ని అంతటిని దానం చేసిన మహా మహా దాత .సత్య పాలన వలన ఉత్తమ లోకాలు పొందాడు .నహుషుడు సువర్భాను కుమారి ,ఆయువు దంపతుల కొడుకు .నలుడు నిషాద దేశ రాజు దమయంతి భర్త .భగీరధుడు ఇక్ష్వాకు రాజు దిలీపుని ఉమారుడు ఆకాశ  గంగ ను భూమి పైకి తెచ్చి పితృదేవతలకు ముక్తి కల్గించిన వాడు .నృగుడు ఇక్ష్వాకు కుమారుడు .

ప్రతి పర్వ దినం నాడు భీమేశ్వరుడు సర్వాలంకార శోభితుడై దర్శన మిస్తాడు .ఇంద్రాది దేవతలు పరి వేష్టించి ఉంటారు .పాలసముద్రం నుండి ,విష్ణు మూర్తి తొడనుండి ,అగ్ని జ్వాలలనుండి ,గాంధర్వ రాజు కు పుట్టిన అప్సరసలు దక్షారామంలో భోగా  కాంతలై జన్మించి స్వామి సేవలో ఉన్నారు .జగనోబ్బ గండ ,జగద గోపాల ,పల్లవ త్రినేత్ర ,కేళాది రాయ ,రాయ వేశ్యా భుజంగా అనే బిరుదులున్న వేమా రెడ్డి రాజు రాజ్య రక్షణం లో ఉన్న మంత్రి బెండపూడి అన్నయ భీమేశ్వరాలయ ముఖ ద్వారం దగ్గర ఒక గొప్ప ఉత్సవ మంటపాన్ని కట్టించాడు .దీనిలో పార్వతీ సహితాభీమేశుడు కొలువై ఉంటాడు .భోగాకాంతలు చేసే కుండలి ,ప్రేరణి,దండ ,లాసక ,ప్రేంఖణ,,సింధు ,కండక ,ధమాళి,చేల ,మత్తల్లి,హల్లీసకం మొదలైన నృత్యాలను చూస్తూ ఉంటాడు .గానం చేస్తూ నటించే చంపూ ,చాటు ,నాటక ,ఉదాహరణ ,జయ ఘోష ,చక్ర వాళ ,చతుర్భద్ర,చతురాతి మున్నగు ప్రబంధాలను వింటూ ,నృత్యాలకు అను గుణం గా మోగే వీణ ,వేణు ,మృదంగ ,వాద్యాల మధుర శబ్దాలు వింటూ అందులోని సంగీత సంగతులను మెచ్చుకొంటూ ఉంటాడు .వేదాలను గ్రహిస్తూ ,పురాణాలు వింటూ ,ఇతిహాసాలను ఇష్టపడుతూ తర్క శాస్త్రాలను చర్చిస్తూ ,సర్వలోకాలను రక్షించే నిమిత్తం సర్వ విద్యా సమూహాల తో పొద్దు పుచ్చుతూ ఉంటాడు .అని చెప్పి ఇప్పుడు శ్రీనాధమహా కవి –

‘ఏతాద్రుశ ప్రభవో –పేతుండగు దక్ష వాటి భీమేశ్వరు ,వి

ఖ్యాత కధ చెప్పెదను శుక –తాత కృత పురాణ సరణి తప్పక యుండన్ ‘’అని పద్యం చెప్పాడు –ఇలాంటి మహా మహిమాన్వితుడైన దాక్షారామ భీమేశ్వరుని ప్రసిద్ధ చరిత్రను వేదవ్యాస మహర్షి చేత రచింప బడిన పురాణ మార్గాన్ని వదలకుండా వివరిస్తాను అన్నాడు .ఇక్కడి నుండి అసలు కధ ప్రారంభమవుతుంది .

కదా ప్రారంభం

భీమేశ్వర పురాణం అనే ఈ గొప్ప కావ్యానికి కదా క్రమం ఎలాటిది అంటే –నైమిశారణ్యం లో పన్నెండు ఏళ్ళు దీర్ఘ సత్ర యాగం జరిగితే ఎందరో మహర్షులు వచ్చారు .మహా పౌరాణికుడు సూ త మహర్షికూడా అక్కడ ఉన్నాడు .శౌనకుడు మొదలైన మహర్షులు సూతమునిని సేవించారు  .ఆయన వ్యాసుని శిష్యుడు, రోమ హర్ష మునీ కుమారుడు .పురాణాలు చెప్పటం లో దిట్ట .వారందరూ సూతుని స్కాంద పురాణం వినాలని ఉందని చెప్పమని ప్రార్ధించారు .సూతుడు స్కాంద పురాణం లో లక్షా ఇరవైఅయిదు  వేల శ్లోకాలున్నాయని ,యాభై భాగాలతో అతి పెద్ద పురాణం అని అన్నాడు .సరే అని సూతుడు చెప్పటం ప్రారంభించాడు .మొదటగా వ్యాసమహర్షి తాను చేసిన తప్పుకు కాశీ విశ్వేశ్వరుని చేత ఆక్షేపింప బడి  ,కాశీని వదలి వెళ్ళమన్న శివుని ఆజ్నకు బద్ధుడై వదలలేక వదల లేక శిష్యులతో కాశీ ని వదిలి వెళ్ళాడు అని చెప్పాడు .మునులకు ఉత్కంత కలిగింది వ్యాసుదడేమిటి ఇంతగొప్ప పురాణ సముచ్చయం అందించి ,వేద విభజన చేసి ,బ్రహ్మ సూత్రాలు రాసిన వాడు కాశీనుండి వెడల గోట్టాబడటం ఏమిటో అర్ధంకాక తెల్ల మొహాలు వేశారు .వ్యాసుడు కాశిని వదిలి రావటానికి కారణాల వివరాలు తెలియ జేయమనిసూతుని ప్రార్ధించారు .అసలేం జరిగిందో అని కుతూహలం తో అందరూ సూతుడు చెప్పే మాటలను అత్యన్తశ్రద్ధ తో  వింటున్నారు ..

‘’కాశి వెడలి వచ్చి పరాశరాత్మ –జుండు ఖేదంబు నొంది శిష్యులును దాను

నెచట వసియించే నెచ్చోట నేమి చేసే –ననఘ ఏ తీర్ధమాడే మా కానతిమ్ము ‘’అని అడిగారు .

ఇక్కడ ప్రధామాశ్వాసాన్ని ఆపి సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేసి అన్నయమంత్రి ని పొగిడి ఆశ్వాసం పూర్తీ చేసి శ్రీనాధుడు ఊపిరి పీల్చుకొన్నాడు –

‘’సరసీ జాసన వంశ మౌక్తిక కళా సర్వజ్ఞ విజ్ఞాన ,శాం –కరి నాధాంఘ్రిసరోజ షట్పద సమిద్గాండీవకోదండ భూ

భరణ ప్రౌఢ భుజా భుజంగ మహిళా పాంచాల ,వేమ క్షమా –వర సామ్రాజ్య రమా దురంధర జగద్వాప్త ప్రతాపోదయా ‘’

అర్ధం –బ్రహ్మ వంశం లో పుట్టిన ముత్యమా !పద్నాలుగు విద్యలలో మేటి అనిపించు కొన్నవాడా !శంకర పాదాపద్మ  సేవకా !యుద్ధాలలో అర్జునుడా !భూభారం వహించటానికి ప్రౌఢమైన భుజాలున్నవాడా!వేమ భూపాలుని రాజ్య లక్ష్మిని సమర్ధం గా మోయగాలవాడా!లోకం లో కీర్తిని వ్యాపింప జేసుకొని ఉన్నతిలో మేరు పర్వతం అనిపించుకొన్న వాడా!ఓ అన్నయ మంత్రి శేఖరా !

‘’ఇది కమల నాభ పౌత్ర ,మారయా మాత్య పుత్ర ,సుకవిజన విదేయ శ్రీనాధ నామధేయ ప్రణీతంబైన శ్రీ భీమేశ్వర పురాణంబను మహా ప్రబంధంబు నందు బ్రధమాశ్వాసంబు ‘’అని ప్రవర చెప్పుకొని మొదటి ఆశ్వాసాన్ని ముగించాడు .

రెండవ ఆశ్వాసం రేపు తెలుసుకొందాం

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -28-10-14-ఉయ్యూరు

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు

ఉయ్యూరులో దర్శనీయ దైవ క్షేత్రాలు శ్రీ వేణుగోపాల శ్రీ పంచాపట్టాభి రామ దేవాలయాలు

ఉయ్యూరులో దర్శనీయ  దైవ క్షేత్రాలు

శ్రీ వేణుగోపాల శ్రీ పంచాపట్టాభి రామ దేవాలయాలు

కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు గ్రామం (మునిసిపాలిటి)లో క్రీ.శ  పదమూడవ శతాబ్దం లో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించి ఆలయ నిర్మాణం చేశారు .దీనికి గ్రామకరణాలు నియోగులు అయిన శ్రీ వేగ రాజు వెంకటప్పయ్య గారు  నడుం బిగించి పూనుకొని గ్రామస్తుల సహకారం తో పూర్తీ చేశారు .వేగ రాజు వారి వంశం లో ఎనిమిదవ తరం వారైన శ్రీ సాంబశివరావు ఈ విషయాన్ని తెలియ జేసినట్లు ఈ ఆలయ చరిత్ర రాసిన ఆలయ అర్చకులు శ్రీమాన్ వేదాంతం రామా చార్యుల వారు తెలియ జేశారు .ఈ రోజున వారిద్దరూ స్వస్తులే .శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి శ్రీ రాజ్య లక్ష్మి అమ్మవారల విగ్రహాలను చేయించి  శ్రీ వెంకటప్పయ్య గారే స్వయం గా  ప్రతిష్టించారట  .ఆ తర్వాత సుమారు మూడు  వందల ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి .పదహారవ శతాబ్దం లో నూజివీడు జమీందారులు  మేకా వంశీయులలో తొమ్మిదవ తరం వారు అయిన శ్రీమంతు రాజా విజయ అప్పారావు గారి కలలో శ్రీ పంచ పట్టాభి రామ స్వాములు దర్శనమిచ్చిశ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారల చెంతనే తామూ ఉన్నామని ,వెలికి తీసి ప్రతిస్టించమని ఆదేశించారట  .ఉయ్యూరు నూజివీడు జమీలో భాగమైన ప్రదేశం .

కలలో జరిగిన విషాయలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవటానికి శీ రాజా వారు ఉయ్యూరు వచ్చారు .వేణుగోపాలస్వామి ప్రక్కన  త్రవ్విం చారట .అక్కడ స్వామి చెప్పినట్లే ఆదిరాజు వారి స్థలం లో ఇసుక పాతర లో సీతారామ ,లక్ష్మణ ,భరత ,శత్రుఘ్న ,హనుమ  పంచ విగ్రహాలు చెక్కు చెదరకుండా కనిపించాయి .అవి అప్పటికీ నవీన శోభ తో విరాజిల్లుతూ ఉండటం జమీందారు గారికి మహాశ్చర్యాన్ని కలిగించాయి .అక్కడ ఉన్న వారందర్నీ సంభ్రమం లో మున్చేశాయి .తమ స్థలం లో విగ్రహాలు లభించాయికనుక తామే ఆ విగ్రహాలను ప్రతిష్టించే అవకాశాన్ని ఇవ్వవలసినదిగా ఆదిరాజు వారు రాజా వారిని కోరారట .అలాగే ప్రతిష్ట చేశారు .జమీం దారుగారు స్వామి  కైంకర్యాలు ప్రతి నిత్యం ఆచంద్ర తారార్కం జరగాలనే సత్సంకల్పం తో ఈ నాములు రాసిచ్చి ఆలయాభి వృద్ధికి తోడ్పడ్డదొడ్డ ప్రభువులని పించుకొన్నారు . అంతకు ముందు నుంచి వేణుగోపాల స్వామి వారి తొలిపూజ మేకా వంశీయులాడే .ఇప్పుడు పంచ పట్టాభి రామ స్వాములకూ తొలిపూజ ఆ వంశీయులదే .వారిది విప్పర్ల గోత్రం  .పదిహేనవ తరం జమీందారు శ్రీ రాజా శోభ నాదరి అప్పారావు గారు ,వారితర్వాత కుమారుడు  నారయ్యప్పారావు గారు ఆలయాభి వృద్ధికి మరికొంత భూమిని అందజేశారు .శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారికి పందొమ్మిది ఎకరాల తొమ్మిది సెంట్లు ,శ్రీ పంచ పట్టాభి స్వామి వారికి పది ఎకరాల ఇరవై ఆరు సెంట్ల మెరక ,పదమూడు ఎకరాల యాభై తొమ్మిది సెంట్ల మాగాణి భూమిని ఆ నాడు స్వామి సేవలో ఉన్న అర్చకులకు రాసి అందజేశారని శ్రీ రామాచార్యుల వారు తెలియ జేశారు .వేణు గోపాల స్వామి వారల ప్రతిష్ట తర్వాత మూడు వందల ఏళ్ళకు పంచ  పట్టాభి స్వామి వారల ప్రతిష్ట జరిగిందట .శోభనాద్రి అప్పారావు గారికి సప్త సంతానం కలిగిన సంతోషం తో నూజి వీడు సంస్థానాన్ని పద్దెనిమిది పరగణాలుగా విభజించి అందరికి సమానం గా పంచారు .ఆ పరగణాలలో ఉన్న శివ కేశవ ఆలయాలన్నిటికీ సరిసమానం గా గుప్త దానం చేసిన మహా ప్రభువు .అర్చకుల పేరు మీద భూమిని రాసి ఇవ్వ వద్దని అర్చకులు జమీందారు గారికి చెప్పగా ఆయన ఆ ప్రకారమే స్వామి వారల పేరిట రాసిచ్చారట .అర్చకులు భూములను స్వధీన పరచుకొని ఫలాన్ని అనుభ విస్తున్నారట .

1928లో ఏండో మెంట్ బోర్డ్ ఏర్పడి అర్చకులపై జిల్లా కోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారట .తర్వాత ఇద్దరూ కోర్టు లో రాజీ పడి నాలుగో వంతు భూమిని బోర్డ్ కు ఇచ్చే ఒప్పందం కూర్చుకొన్నారు .దీనిపై వచ్చే ఆదాయం తో ఉత్సవాలు ,మరమ్మతులు చేయిస్తారు .1617లో శ్రీ పంచ పట్టాభి రామ స్వామి వారల ఆలయ నిర్మాణానికి స్థలం చాలక వేణుగోపాల స్వామికి దక్షిణాన ఉన్న అర్చకుల స్థలం లో కొంత తీసుకొని ఆదిరాజు వారు కట్టించారని స్వామివారలు దొరికిన నాలుగు గజాల స్థలం స్వామి వారలకే చెందేట్లు రాసిచ్చారట .

ఆ తరువాత ఆలయం శిధిలమైంది .నిత్య పూజాదికాలే తప్ప ఏ ఉత్సవాలు జరిగేవికావు .తర్వాత గ్రామస్తులు పూనుకొని స్వామి వారల కైంకర్యం లో పాలు పంచుకొంటున్నారు .ఇప్పుడు ధనుర్మాసం నెల రోజులూ ఉదయం ప్రత్యెక పూజలు నగర సంకీర్తన జరుగుతాయి .నెల రోజులూ అయిన తర్వాత  వచ్చిన ద్రవ్యం తో భక్తుల సహాయ సహకారాలతో అన్న సమారాధన జరుగుతుంది .,శ్రీరామనవమి నాడు స్వామివార్ల కల్యాణం , నవరాత్రి లో రెండు పూటలా విశేష అర్చనలు ,శుక్రవారం రాత్రి స్వామి వార్లను ఆలయ ప్రాంగణం లో ఊరేగింపు జరుగుతున్నాయి .దాదాపు డెబ్భై ఏళ్ళ క్రితం ఉయ్యూరు హెడ్ కరణం గారు శ్రీ ఆదిరాజు నరసింహా రావు గారు స్వయం గా స్వామి వారల కల్యాణం వైశాఖమాసం లో చేయించి మామిడి పండ్లు ప్రసాదం గా పంచిపెట్టేవారు .ఆ తర్వాత అవీ ఆగిపోయాయి . శ్రీ రామా చార్యులు  గారు పట్టు బట్టగా మళ్ళీ అయిదారేళ్ళు దేవస్థానం వారు మూడు రోజులు జరిపారు .ఇప్పుడుఏదో మొక్కుబడిగాఒక్క రోజు తో అయిన్దనిపిస్తున్నారు .  .ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి భక్తులు విశేషం గా హాజరౌతారు .ఆరోజు స్వామి వారల ఊరేగింపు కూడా నిర్వహిస్తారు .వేదాంతం వారు రొంపిచర్ల వారు వంశ పారంపర్య అర్చకులుగా ఉన్నారు .ఇప్పుడు ఏండోమెంటు వారి ఆఫీసులు ,సభలకు ఒక హాలు ,నీటి సౌకర్యం ,పురాణ ప్రవచనాలకు ,కళ్యాణ మహోత్సవాలకు విశాలమైన హాలు ఉన్నాయి . ఆలయం లోపల స్వామి వార్లను ఊరేగింపు కు చిన్న చక్రాల బండి ఉంది .

గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under దేవాలయం

శ్రీనాధుని భీమఖండ కధనం -4 ప్రధమాశ్వాసం -3

శ్రీనాధుని భీమఖండ కధనం -4

ప్రధమాశ్వాసం -3

దక్షారామాన్ని ఆనుకొని సప్త గోదావరి ప్రవహిస్తోంది .అందులో ఏనుగులు హాయిగా జలక్రీడలు చేస్తున్నాయి .అవి తొండా లతో పైకి చిమ్మిన నీటి  తుంపురులు  ఆకాశాన్ని  అంటు తున్నాయట. ఆ తుంపురులకు ఆకాశం లో విహరించే దేవ ,గాంధర్వ అప్సరస స్త్రీల చను దోయిపై పూసుకొన్న శ్రీ గంధం కరిగి తెల్లబడిందట .నదిలోని బంగారు చెంగల్వ పూల మకరందాన్ని ఆస్వాదించి తుమ్మెదలు మదించి కదలలేక పోతున్నాయట .కదిలే నది నీటి తరంగాలు అనే ఉయ్యాలల లేక్కి హంసలు ఆనందం తో క్రేంకారం చేస్తున్నాయట .తీరం లో ఉన్న మామిడి ,జాజి ,పొగడ ల పొదరిళ్ళు భూమిని కప్పేస్తున్నాయట. నదీ ప్రవాహం లో హంసలతో పాటు కొంగలూ విహరిస్తున్నాయట. .

అనేక మంది దేవతలు కొలువై ఉన్న దాక్షారామం అమరావతీ పట్టణానికి సాటిగా ఉంది .జలం పుష్కలం గా ఉండటం చేత అన్ని వృత్తుల వారికి పని లభించి సుఖం గా జీవిస్తున్నారు .సంగీత ,సాహిత్యాదికళలతో నగరం శోభిస్తోంది .అన్నీ సర్వ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి .లక్ష్మీ సంపన్నుడైన విష్ణు మూర్తిగా దక్షారామం భాసిస్తోంది .వేలాది అప్సరసల చూపులనే కాంతులు భీమేశ్వరుని శిరసున ప్రకాశిస్తున్నాయి . నగరం లో ఎత్తైన తెల్లని మేడలు భీమేశ్వరుని సంతోషం యొక్క అతిశయం తో ,అట్టహాసం యొక్క కాంతులతో స్నేహ భావం తో వినయం కలిగి బాగా ఎత్తుగా కనిపిస్తున్నాయి .

అర్ధ రాత్రి అయినా బంగారపు కోట గోడల పై శివుని ప్రమధ గణాలు దిక్కులు అనే చెవులు మాత్రం సహిన్చేట్లుగా  హుంకా రాలు చేస్తూ చేతులతో డమరుకాలను మొగిస్తున్నప్పుడు వచ్చే బలమైన ‘’భం భం ‘’అనే శబ్దం నిరంతరం విని పిస్తుంది .దీని తర్వాత ఒక పెద్ద గద్యం లో నగరం లోని మిగిలిన విశేషాలు శ్రీనాధుడు తెలియ జేశాడు .సింహ పరాక్రం ఉన్న సైనికులేందరో ఉన్నారు .దానశీలం కల వదాన్యులకు తక్కువలేదు. వందలాది యజ్న యాగాలు చేసిన బ్రాహ్మణ ప్రముఖులున్నారు .మేరు పర్వతం లాగా ఎత్తైన కోట గోడలు నగరాన్ని రక్షిస్తున్నాయి. కోటలను ఆనుకొని లోతైన అగడ్తలున్నాయి .గోదావరి ,తుల్య బాగా ,కౌన్తేయ ,కణ్వాపగా నదుల నీటి సమృద్ధి చేత రెండుపంటలు పండుతాయి .తీయమామిడి తోటలు చక్కగా ఫలిస్తున్నాయి .వాటిపై కోయిలలు కుహు కుహూ ధ్వానం తో విహరిస్తాయి .వర్ణ సాంకర్యం ఇంద్ర ధనుస్సులో ఉందికాని వర్ణ సాంకర్యం అంటే కుల సంకర్యం లేదు .సంపదలకు నిలయం గా ,శోభకు జన్మ స్థానం గ ,మోక్షానికి ప్రాప్తి స్థానం గా ,ధర్మానికి ఆయువు పట్టుగా ,ఆనందానికి మూలం గా ,విద్యకు అంగడి వీధిగా ,విశ్రాంతికి నిలయం గా దాక్షారామం ప్రకాశిస్తోంది .ఇక్కడి భీమేశ్వరుని ప్రభావం ఎలాంటిది ?

‘’హాలాహలంబను నల్లో నేరేడు పండు –మిసిమిం తుడుగాక మ్రింగినాడు

పెను వ్రేలి కోన గోర బిసరుహాసను మోము – గెందమ్మివిరివోలె గిల్లినాడు

పంచ వన్నియ తొడ బ్రసవ నారాచుని –నెర్ర జిచ్చర కంట జుర్రినాడు

మెరుగు గోరాలు డుల్లమృత్యు దేవత నోరు –దట్టించి యరకాల దన్నినాడు

త్రిపుర దైత్యావరోధ నారీ విలాస –దంత తాటంక మల కెగ్గు దలచినాడు

దక్షపురి సానికూతుల దవిలి నాడు –విశ్వ లోక కుటుంబి భీమేశ్వరండు’’.

దీని భావం –అన్నిలోకాలకు యయజమాని అయిన దాక్షారామ భీమేశ్వరుడు సముద్ర మధనం లో వచ్చిన హాలాహలంఅనే పెద్ద నేరేడు పండును గుటుక్కున మింగేశాడు .బొటన వ్రేలి గోటి కొనతో సునాయాసం గా బ్రహ్మ దేవుడి ముఖాన్ని గిల్లిపారేశాడు .చిలక వాహనుడైన మన్మధుని, మూడవ కన్ను మంటలో బూడిద చేశాడు .మృత్యుదేవత అంటే యముడి పదునైన కోరలు ఊడిపడేట్లు అరికాలితో చాచి తన్నాడు .త్రిపురాసురులను చంపి ,వారి భార్యల సౌభాగ్యాన్ని మంటగలిపాడు .నగరం లో సాని కూతుళ్ళను మరిగాడు .అన్ని కధలు మనకు తెలిసినవే .మార్కండేయుడి ప్రాణాలు తీయటానికి వచ్చిన యముడి పాశాన్ని హరించి అరికాలితో శివుడు తన్నాడు .ఒక సారి బ్రహ్మకు విష్ణువుకు తమలో ఎవరు గొప్ప అనే వాదం వచ్చింది శివుడు వచ్చి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. కోపం వచ్చిన బ్రహ్మ అప్పటికి తనకు ఉన్న అయిదు ముఖాలలో  అయిదవ దానితో శివుడిని దూషించాడు .అప్పుడు శివుడు కాల భైరవుడిని సృష్టించి ఐదో తల తెగ గోతట్టమంటే భయ పదడి బ్రహ్మ పారిపోతే కాలభైరవుడు ఐదో తల నరికితే ఆ తల శివుడి దగ్గర పడితే  బ్రహ్మ ప్రార్ధించగా దాని కపాలాన్ని భిక్షా పాత్రగా శివుడు స్వీకరించాడు .

దాక్షారామ ఆలయం లో భీమేశ్వర స్వామి పై అంతస్తులో ఉంటాడు .దేవి మాణిక్యాంబ మేడ కింద తిరు చుట్టూ మాలిగ  లో ఉంటుంది. ప్రతి ఏకాదశి రోజున భీమేశ్వరుని ఉత్సవ విగ్రహాన్ని  భ్రుంగిరిటి,తండువు ,నికుమ్భుడి ఉత్సవ విగ్రహాలలో ఒక దానిని తోడుగా చేసి మాణిక్యాంబ గుడికి తీసుకొచ్చి పవళింపు సేవ చేస్తారు .గర్భాలయం లో ఉన్న గంగా ,పార్వతీ విగ్రహాలకు కనపడకుండా చాటుగా తీసుకొని రావటం ఇక్కడి ఆలయ ఆచారం .

‘’పదునాల్గు మహా యుగముల – ముందుకగు భీమేశ్వరునకు మొగచాటై యుం

డదు సాని పెండ్లి ఎప్పుడు –నది దాక్షారామ మహిమ మగునో కాదో .’’అంటాడు శ్రీనాధుడు –అంటే –పద్నాలుగు మహా యుగాల వయసు ఉన్న ముసలి భీమేశ్వరుడికి ఎప్పుడూ సాని (అమ్మవారైన మాణిక్యాంబ )తో పెళ్లి వెగటు పుట్టలేదు .ఇదే దాక్షారామ క్షేత్ర మహిమేమో .ఒక మహాయుగం అంటే కృత, త్రేతా ,ద్వాపర ,,కలియుగాలు .అంటే4,32,000సంవత్సరాలు .ఇలాంటివి పద్నాలుగు మహాయుగాలు .అంటే ఆ సంఖ్యను పద్నాలుగు తో హెచ్చించాలి –60,48,000ఏళ్ళు అన్నమాట .

సప్త గోదావరిలో అఘ మర్షణ స్నానం చేసి ,’’త్రాయుష ‘’మంత్రం తో పవిత్రీకృతం చేసిన విభూది ని ఫాలభాగం పై తీర్చి దిద్దుకొని ,ముఖ ద్వారాన్ని దాటి ,ముందున్న నందీశ్వరుడిని దర్శించి ,తర్వాత విష్ణుమూర్తికి నమస్కరించి ,జేగురు రాళ్ళ మెట్ల వరుస మధ్య గా ఉన్న దారిలో వెళ్లి  మేడనెక్కి  భయం కరుడురు ,పాతాళం నుంచి పుట్టిన వాడు అయిన శ్రీ భీమేశ్వర స్వామిని సేవించిన పరమ  భక్తుడికి మోక్షం రావటం పెద్ద విశేషమేమీ కాదు .నుదుట విబూది పెట్టుకోవటానికి ఒక మంత్రం ఉంది.దాన్ని చదువుతూ పెట్టుకోవాలి .ఆమంత్రమే ‘’త్రాయుష మంత్రం ‘’-‘’త్రాయుషం జమదగ్నేః కశ్యపస్య త్రాయుషం- యద్దేవానాం త్రాయుషం తన్మే అస్తు త్రాయుషం’’.అఘ మర్షణ స్నానం అంటే –అస్త్ర మంత్రాలతో నదీ జలాన్ని మంత్రించి ఆ జలాన్ని ఎడమ ముక్కు  కొను చేర్చి ,’’ఇడ ‘’అనే నాడి చేత ఆ జలాన్ని లోపలి తీసుకొంటున్నట్లు ,దానిలో ఉన్న పాపాలు కాలిపోయినట్లు గా భావించి ,అందులో పాపం అనే పురుషుడు ఉన్నాడని భావించి ,ఎడమ పక్క వజ్ర శిల ఉన్నట్లుగా అనుకోని ,ఆ నీటిని దానిపై పోసి ,పాప పురుషుడు చూర్ణం అయ్యాడని అనుకోవాలి .ఇదే అఘ మర్షణ స్నానం .పెద్దన మను చరిత్రలో ప్రవరుడు రోజూ అఘమర్షణ స్నానం చేసేవాడని చెప్పాడు –‘’అఘమర్షణ స్నాన మాచరించి ,సాంధ్య కృత్యము దీర్చి సావిత్రి జపియించి ,సైకత స్థలి కర్మ సాక్షి కెరగి’’అని అన్నాడు

భీమేశ్వర స్వామి ఎప్పుడూ బంగారు జరీ పట్టు వస్త్రాన్నే ధరిస్తాడు .ఎప్పుడోకాని ఏనుగు తోలు కట్టుకోడు .విబూది ఎప్పుడోకాని  మంచి గంధాన్ని కస్తూరిని నిత్యం పూసుకొంటాడు . ఎప్పుడో పాముల్ని హారం గా ధరిస్తాడుకాని రోజూ ముత్యాలహారమే వేసుకొంటాడు .కొబ్బరికాయల్లాంటి పుర్రెలను ఎప్పుడోకాని ప్రతిరోజూ పద్మాలు, కలువ పూల హారాలే ధరిస్తాడు .శ్మశానం లో ఎప్పుడో తప్ప ఎప్పుడూ దాక్షారామ బంగారు మేడమీదే ఉంటాడు .పిశాచాలతో ఎప్పుడో తప్ప మిగతా కాలమంతా సుందరీమణులతోనే ఉంటాడు .తనకున్న లక్షణాలన్నీ శ్రీనాధుడు శ్రీ (విషం )కంఠుడికి అంట గట్టాడు.భీమేశ్వరుడికి నిత్యం అభిషేం చేసి బంగారు తొడుగు ను అలంకరిస్తారు .దానినే  ‘’పసిడి కమ్మల పట్టు కచ్చడం  ‘’అన్నాడు కవి సార్వ భౌముడు .గంధం తో బాటు కస్తూరికూడా పూస్తారు .కల్హార పుష్పాలతో పూజ చేస్తారు .దీనికి దేవ దాసీలే ముందు ఉంటారు .స్వామి ఆలయమే మేడ. సువర్ణ మయం కనుక ‘’సువర్ణ సౌధం ‘’అన్నాడు నాధుడు

.Inline image 1

సశేషం

మీ-గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ -27-10-14-ఉయ్యూరు

 

 

 

వ్యాఖ్యానించండి

Filed under విశేషాలు